Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Gibraltar
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

Część VIIIA ustawy z 2009 r. o dzieciach transponuje konkretne procedury i obowiązki ratyfikowane na mocy konwencji haskiej z 1996 r. W konwencji przewidziano oczywiście współpracę między państwami w sprawach dotyczących obejmowania dzieci alternatywnymi mechanizmami opieki w kontekście transgranicznym, np. umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub obejmowania ich innymi długoterminowymi rozwiązaniami, które nie stanowią przysposobienia.

W szczególności w art. 93M ustawy z 2009 r. o dzieciach ustanowiono wymóg zgłoszenia organowi centralnemu w innym umawiającym się państwie sytuacji, w której agencja odpowiedzialna za kwestie związane z opieką rozważa możliwość umieszczenia dziecka w innym umawiającym się państwie (w rozumieniu art. 33 konwencji), lub zasięgnięcia opinii w kwestii takiego umieszczenia (zgodnie z art. 56 rozporządzenia Bruksela II bis).

Kwestie związane z udzielaniem zgody, kierowaniem do umieszczenia w pieczy zastępczej i procedurami, których należy przestrzegać, w bardzo dużym stopniu zależą od sytuacji i aktualnego statusu dziecka. Na przykład w sytuacji, w której planowane umieszczenie w pieczy zastępczej dotyczy dziecka, w odniesieniu do którego Sąd Najwyższy wydał już orzeczenie w przedmiocie opieki, zgodnie z rozdziałem IV konwencji uznanie lub wykonanie takiego orzeczenia będzie wymagało wszczęcia postępowania przed Sądem Najwyższym.

Ponadto art. 67 ustawy o dzieciach stanowi, że nikt nie może wywieźć dziecka objętego orzeczeniem w przedmiocie opieki z terytorium Gibraltaru bez pisemnej zgody wszystkich osób, którym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej wobec dziecka, albo bez zezwolenia Sądu Najwyższego.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Art. 93K ustawy o opiece z 2009 r. stanowi, że organem pełniącym w Gibraltarze funkcję organu centralnego, o którym mowa w konwencji, jest w pierwszej instancji Minister Sprawiedliwości.

Do celów art. 24, 26 i 28 konwencji przyjmuje się, że odniesienie do „organu” obejmuje Sąd Najwyższy Gibraltaru.

Do celów art. 35 ust. 2 konwencji odniesienia do „organu” obejmują Agencję ds. Opieki.

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

W Gibraltarze stosowane są procedury przewidziane w konwencjach haskich oraz w ustanawiającym przepisy procesowe rozporządzeniu z 2011 r. dotyczącym postępowań w sprawach rodzinnych dotyczących dzieci na podstawie konwencji haskiej z 1996 r. w przypadku postępowań sądowych.

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

Ustawa z 2009 r. o dzieciach nie zawiera definicji rodziny zastępczej. W ustawie przewidziano natomiast definicje terminów „opiekun zastępczy” i „piecza zastępcza”.

„Opiekun zastępczy” oznacza osobę zatwierdzoną przez Agencję ds. Opieki do celów związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

„Piecza zastępcza” oznacza sprawowanie pieczy nad dzieckiem potrzebującym opieki przez osobę niebędącą jego rodzicem, rodzicem adopcyjnym, krewnym ani osobą, której przysługuje prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej względem dziecka z innego tytułu.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Jeżeli pieczę nad dzieckiem sprawują krewni lub osoby bliskie zaprzyjaźnione, nie mówimy wówczas o „rodzinie zastępczej”, lecz o „umieszczeniu u rodziny/osób zaprzyjaźnionych”, co określa się również mianem „umieszczenia u osoby bliskiej”.

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.