Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

Przed wydaniem nakazu transgranicznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej należy zasięgnąć opinii sądu rodzinnego (bāriņtiesa) właściwego dla miejsca, w którym dziecko ma zostać umieszczone, oraz uzyskać zgodę tego sądu.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Plan umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej należy zgłosić łotewskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości, które przekaże je właściwemu sądowi rodzinnemu celem uzyskania zgody.

Zgoda właściwego sądu rodzinnego nie jest wymagana, jeżeli w chwili umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzice dziecka nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej ani prawo do pieczy nad dzieckiem nie zostało przyznane innej osobie.

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

Łotewskie Ministerstwo Sprawiedliwości pełni funkcję centralnego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za rozpoznawanie wniosków o umieszczenie w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 56 rozporządzenia, oraz przekazywanie ich właściwemu organowi na Łotwie wydającemu decyzje w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. dokument zawierający informacje o statusie prawnym dziecka oraz odpisy wszystkich istotnych orzeczeń sądu, wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

2. dokument zawierający informacje o powodach usunięcia dziecka z rodziny, wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. dokument zawierający informacje na temat potrzeb dziecka (stan zdrowia, potrzeby edukacyjne, potrzeby emocjonalne oraz języki, w jakich można komunikować się z dzieckiem), wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

5. świadectwo uczęszczania do szkoły lub przedszkola i dokumentacja medyczna (wyniki badań lekarskich, karta szczepień i karta diagnostyczna), wraz z tłumaczeniem na język łotewski;

6. dokument zawierający informacje na temat osoby, u której dziecko ma zostać umieszczone, lub rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone.

*Jeżeli organ państwa trzeciego nie wskazał żadnej konkretnej osoby na Łotwie, u której należy umieścić dziecko z uwagi na istotność powiązań dziecka z Łotwą, sąd rodzinny udziela wsparcia w poszukiwaniach odpowiedniego opiekuna lub odpowiedniej rodziny zastępczej na Łotwie.

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

Na Łotwie dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej można umieścić w rodzinie zastępczej lub objąć opieką prawną.

Rodzina zastępcza to rodzina sprawująca pieczę zastępczą nad sierotą lub dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej do chwili, w której dziecko będzie mogło zostać ponownie objęte opieką rodzicielską – o ile będzie to możliwe – lub do chwili przysposobienia dziecka bądź objęcia go opieką prawną.

Opiekun przejmuje wszystkie prawa i obowiązki rodzicielskie oraz reprezentuje dziecko w sprawach osobistych i majątkowych.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Na opiekuna dziecka można wyznaczyć osobę bliską dziecka lub osobę niebędącą osobą bliską dziecka, którą sąd rodzinny uznał za zdolną do pełnienia funkcji opiekuna dziecka.

Każda osoba bliska dziecka zainteresowana podjęciem się opieki nad dzieckiem może zostać wyznaczona na jego opiekuna, jeżeli ma zdolności i cechy umożliwiające jej wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem opieki.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.