Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

Organem właściwym w tym względzie jest Urząd ds. Standardów w zakresie Opieki Społecznej, który pełni funkcję organu centralnego na Malcie. Zob. odpowiedź na pytanie 3 poniżej.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Organem właściwym w tym względzie jest Urząd ds. Standardów w zakresie Opieki Społecznej, który pełni funkcję organu centralnego na Malcie.

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

Aby zarejestrować umieszczenie transgraniczne na Malcie, organ centralny państwa wnioskującego zwraca się do maltańskiego organu centralnego o udzielenie zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Należy zwrócić się o formularz wniosku i wypełniony formularz złożyć do Urzędu ds. Standardów w zakresie Opieki Społecznej, który pełni funkcję organu centralnego na Malcie.

W tym kontekście stosuje się poniższą procedurę.

Maltański organ centralny powinien otrzymać należycie wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Wspomniany wniosek powinien przekazać organ centralny państwa wnioskującego. Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać wyłącznie w językach maltańskim lub angielskim.

Po otrzymaniu formularza wniosku organ centralny na Malcie ustala, jakiego rodzaju umieszczenia w pieczy zastępczej dotyczy wniosek.

Maltański organ centralny przekazuje wniosek i dokumentację odpowiedniemu właściwemu organowi na Malcie, np. Aġenzija Appoġġ, agencji zajmującej się ochroną dzieci – w zależności od przypadku. Właściwe organy każdorazowo oceniają wnioski w oparciu o swoją wiedzę fachową, zwracając szczególną uwagę na następujące kwestie związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej: kwestie edukacyjne/pedagogiczne, kwestie związane z pomocą prawną, kwestie psychospołeczne/psychiatryczne oraz kwestie związane z bezpieczeństwem/ochroną dzieci.

Następnie organ centralny na Malcie może przekazać treść wydanej przez właściwe organy maltańskie decyzji dotyczącej transgranicznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej organowi centralnemu państwa wnioskującego. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej nie dojdzie do skutku, dopóki maltański organ centralny nie udzieli zgody na jego dokonanie. W ramach kolejnego etapu procedury organ centralny państwa wnioskującego informuje organ centralny na Malcie o terminie rozpoczęcia umieszczenia transgranicznego.

Poniżej wskazano niektóre dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskami:

a)    kopia krajowego dowodu tożsamości/paszportu matki, ojca i dzieci;

b)    akt urodzenia dziecka (dzieci);

c)    oświadczenie dotyczące opieki i pieczy;

d)    wszelkie inne stosowne dokumenty.

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

Termin „rodzina zastępcza” nie występuje w prawie maltańskim. W art. 2 ustawy o pieczy zastępczej z 2007 r. (rozdział 491 Zbioru praw Malty) definiuje się jednak „opiekuna zastępczego” jako „jedną osobę lub większą liczbę osób, które Rada ds. Pieczy Zastępczej zakwalifikowała do sprawowania pieczy nad dzieckiem”. Podobnie w art. 2 ustawy o opiece nad małoletnimi (opiece alternatywnej) (rozdział 602 Zbioru praw Malty), która po wejściu w życie ma zastąpić ustawę o pieczy zastępczej z 2007 r., „opiekuna zastępczego” zdefiniowano jako „jedną osobę lub większą liczbę osób, które Rada ds. Pieczy Zastępczej zakwalifikowała do sprawowania pieczy nad małoletnim”.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Termin „rodzina zastępcza” nie występuje w prawie maltańskim.

Ostatnia aktualizacja: 05/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.