Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

Tak – w art. 26 rozporządzenia z 1995 r. w sprawie dzieci dla Irlandii Północnej (rozporządzenie w sprawie dzieci) przewidziano wymóg, aby przy podejmowaniu decyzji w sprawie dziecka ustalić, jakie są życzenia i odczucia dziecka, jego rodziców, innych osób wykonujących władzę rodzicielską lub dobrowolnej innej odpowiedniej osoby, oraz należycie uwzględnić te życzenia i odczucia, kierując się dobrem dziecka.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Ustawodawstwo Irlandii Północnej zasadniczo odzwierciedla przepisy ustawy o dzieciach z 1989 r. obowiązującej w Anglii i Walii. Wyróżnia się trzy kategorie:

• porozumienia nieformalne – porozumienia między rodzicami a osobami bliskimi zawierane bez udziału służb społecznych;

• porozumienia dobrowolne – porozumienia między rodzicami a organem samorządu terytorialnego (zob. art. 21 i 27 rozporządzenia w sprawie dzieci);

• postanowienie w przedmiocie opieki – uzyskanie tego postanowienia wiąże się z koniecznością wystąpienia do sądu (zob. art. 27 i 50 rozporządzenia w sprawie dzieci).

Prywatne porozumienia w przedmiocie pieczy zastępczej są podobne do porozumień zawieranych w Anglii i Walii (zob. zakładka dotycząca Anglii i Walii).

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

Udostępniono zbiór formularzy ułatwiających wymianę/przekazywanie informacji w przypadku objęcia dziecka lub osoby młodej opieką oraz na potrzeby regularnej oceny.

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

W rozporządzeniu w sprawie dzieci nie ustanowiono definicji „rodziny”. Zgodnie z tym rozporządzeniem umieszczenie dziecka u „zakwalifikowanego rodzica zastępczego” oznacza umieszczenie dziecka w rodzinie, u osoby bliskiej lub u dowolnej innej osoby uznanej za odpowiednią zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie dzieci dziecko można umieścić:

(i) w rodzinie,

(ii) u osoby bliskiej lub

(iii) u dowolnej innej odpowiedniej osoby.

Zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dzieci termin „osoba bliska” w odniesieniu do dziecka oznacza dziadka lub babkę, brata, siostrę, wuja/stryja lub ciotkę/stryjenkę (z którymi wiążą dziecko więzy pokrewieństwa, pokrewieństwa przyrodniego, powinowactwa lub więzy wynikające ze związku partnerskiego), macochę lub ojczyma”.

Ostatnia aktualizacja: 05/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.