Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy na mocy prawa krajowego istnieje obowiązek uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody przed transgranicznym umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej? Proszę wymienić ewentualne wyjątki.

Umieszczenie dziecka w domu innym niż jego własny dom wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii i uzyskania zgody. Jeżeli dziecko ma zostać umieszczone u swoich rodziców lub osób sprawujących nad nim pieczę, uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody nie jest wymagane.

2 Jeżeli wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii i uzyskanie zgody, do którego organu należy się zwrócić o opinię i zgodę?

Organ socjalny gminy, w której dziecko ma zostać umieszczone.

3 Proszę krótko opisać procedurę konsultacji i uzyskania zgody (w tym wymagane dokumenty, terminy, procedury i inne istotne szczegóły).

Niezbędnym wymogiem, który należy spełnić, aby uzyskać zgodę, jest przeprowadzenie oceny przez radę opieki społecznej i potwierdzenie przez nią, że umieszczenie w pieczy zastępczej służy dobru dziecka. Punktem wyjścia do jakiejkolwiek oceny służącej ustaleniu, czy umieszczenie w pieczy zastępczej służy dobru dziecka, powinno być potwierdzenie związku dziecka ze Szwecją, np. określenie, czy dziecko utrzymuje kontakty społeczne z rodzicami lub osobami bliskimi w Szwecji lub czy jego pochodzenie narodowe lub kulturowe jest powiązane ze Szwecją. Te same zasady stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej za granicą. Dodatkowym wymogiem, który należy spełnić, aby uzyskać zgodę na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Szwecji lub aby uzyskać decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej za granicą, jest ustalenie nastawienia dziecka do planowanego umieszczenia w pieczy zastępczej – w zakresie, w jakim jest to możliwe. Ponadto zatwierdzenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej przez radę opieki społecznej jest uzależnione od wyrażenia zgody na zastosowanie tego środka przez opiekuna dziecka lub, jeżeli dziecko ukończyło 15. rok życia, przez samo dziecko. Przed udzieleniem zgody na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej należy zbadać warunki panujące w domu danej osoby i warunki opieki domowej, a w przypadkach, w których jest to wymagane, dziecko musi dysponować dokumentem pobytowym.

Rada opieki społecznej powinna niezwłocznie przeprowadzić analizę na potrzeby ewentualnego udzielenia zgody i zakończyć ją najpóźniej w ciągu czterech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na przeprowadzenie analizy może zostać przedłużony. Aby można było przeprowadzić analizę, organ państwa trzeciego ma obowiązek wskazać w aktach sprawy konkretny dom, którego dotyczy wniosek o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Rada pomocy społecznej, która zatwierdziła umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Szwecji, nie jest odpowiedzialna za pokrycie jakichkolwiek poniesionych w związku z tym kosztów, np. kosztów utrzymania dziecka lub kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe rodzica zastępczego.

4 Co zgodnie z prawem krajowym rozumie się przez „rodzinę zastępczą”?

Ustawodawstwo szwedzkie nie zawiera definicji pojęcia „rodziny zastępczej”. Dzieci można jednak umieścić w domu zastępczym. Zgodnie z definicją przedstawioną w rozdziale 3 § 2 rozporządzenia w sprawie usług społecznych (2001:937) „dom zastępczy” oznacza gospodarstwo domowe, które – działając w imieniu rady pomocy społecznej – sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem i dba o jego edukację lub które sprawuje pieczę i opiekę nad osobami dorosłymi i które nie prowadzi działalności w celach zarobkowych.

5 Czy pojęcie „rodziny zastępczej” obejmuje bliskich dziecka? Jeśli tak, proszę podać, których.

Pojęcie „domu zastępczego” przewidziane w ustawodawstwie szwedzkim obejmuje wszystkie osoby bliskie dziecka. Umieszczenie dziecka w domu należącym do jednego z jego rodziców lub do innej osoby sprawującej nad nim pieczę nie wymaga jednak uzyskania zgody rady pomocy społecznej ani wydania żadnej konkretnej decyzji przez tę radę.

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.