Transgraniczne umieszczanie dzieci, w tym w rodzinach zastępczych

Dziecko może potrzebować nowej rodziny, ponieważ jest sierotą albo z uwagi na fakt, że jego rodzice nie są w stanie zapewnić mu opieki. Ponadto pojęcie „rodziny zastępczej” może być różnie definiowane w poszczególnych państwach UE.

Wszelkie formy umieszczenia dziecka w domu zastępczym z co najmniej jedną osobą lub w placówce opiekuńczej, np. w domu dziecka, w innym państwie UE wchodzą w zakres stosowania rozporządzenia Bruksela II bis.

Sąd lub organ planujący umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej w innym państwie UE musi przed wydaniem orzeczenia skonsultować się z władzami tego państwa. Do celów ustalenia, jakiego rodzaju konsultacje są konieczne, rozporządzenie odsyła do prawa krajowego:

  • Jeżeli w przypadku sprawy wewnątrzkrajowej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej wymagałoby interwencji organu publicznego danego państwa, przed wydaniem orzeczenia o transgranicznym umieszczeniu dziecka w domu zastępczym lub placówce konieczne jest uzyskanie zgody organów państwa przyjmującego.
  • Jeżeli organ publiczny danego państwa nie jest zobowiązany do interwencji w podobnych sprawach krajowych, należy jedynie poinformować jego organy o umieszczeniu dziecka w domu zastępczym lub placówce.

Prawo krajowe i procedury każdego państwa UE inaczej definiują pojęcie „rodziny zastępczej”, a zwłaszcza to, czy obejmuje ono krewnych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 11/05/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.