În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Legislația națională privind copii aflați în îngrijirea unei rude [îngrijire din partea unei rude (kinship care)]

Există mai multe modalități legale prin care un copil scoțian se poate afla în îngrijirea rudelor. Acestea sunt:

a. printr-un aranjament informal.

Un copil poate fi îngrijit de o rudă sau de un prieten [îngrijitor înrudit (kinship carer)] printr-un acord între părinte și îngrijitorul înrudit (kinship carer) fără consimțământul sau cunoștința statului membru. Rudele pot fi în Scoția sau în altă parte.

b. prin plasament de către autoritatea locală răspunzătoare pentru copil {în temeiul secțiunii 25 din Legea din 1995 (din Scoția) privind copiii [Children (Scotland) Act 1995]}.

În cazul în care nu există nicio persoană care poate avea grijă de copil sau părintele este de acord ca acesta să se afle în îngrijirea statului membru, autoritatea locală responsabilă cu bunăstarea copilului trebuie să evalueze nevoile copilului și să ia în considerare opiniile persoanelor implicate, inclusiv opinia rudei sau a prietenului [îngrijitorul înrudit (kinship carer)] și a copilului, înainte de a face planuri privind copilul și este necesar un acord scris între îngrijitor și autoritatea locală. Sunt efectuate cel puțin verificări din partea poliției și verificări ale stării de sănătate.

c. printr-un ordin în urma audierii copilului. {Legea din 2011 privind audierea copiilor (Scoția) [Children’s Hearings (Scotland) Act 2011]}.

În urma audierii copiilor, se va numi autoritatea locală responsabilă pentru copil. Aceasta este, de obicei, autoritatea locală de la domiciliul copilului. Părinții și alte persoane care au răspunderea părintească au dreptul de a participa la audiere. Pot participa și alte rude apropiate.

Un copil poate fi trimis la o audiere a copiilor în care se va lua decizia privind locul în care va sta acesta. Există un drept la o cale de atac la Sheriff Court. Dacă decizia este de a plasa copilul la o rudă, atunci îngrijitorul și bunurile acestuia trebuie să fie considerate adecvate iar îngrijitorul trebuie să fie de acord să îngrijească copilul.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Autoritatea locală care se ocupă de copil este responsabilă pentru prezentarea unei evaluări a rudei care preia copilul în îngrijire. Dacă ruda locuiește pe raza teritorială a unei alte autorități locale, atunci evaluarea poate fi finalizată în cooperare cu autoritatea locală în a cărei rază locuiește îngrijitorul, dacă autoritățile locale sunt de acord.

Autoritatea locală responsabilă pentru copil verifică și își păstrează responsabilitatea de a se asigura că ruda este corespunzătoare. Pentru a face acest lucru, este posibil ca autoritatea locală pentru copil să viziteze ruda de mai multe ori și/sau se poate baza pentru informații pe autoritatea locală în a căreia rază teritorială își are reședința ruda. Este esențial ca ambele autorități locale să comunice îndeaproape pentru a se asigura că evaluarea este suficient de robustă.

În cazul în care o evaluare este scurtată, există riscul ca plasamentul să nu mai funcționeze și să nu răspundă nevoilor copilului. O evaluare cuprinzătoare este, de asemenea, necesară pentru a asigura sprijinul adecvat acordat copilului și rudei după mutarea copilului pentru a locui cu ruda. Acest lucru se întâmplă și în cazul în care s-a decis mutarea copilului într-o altă țară.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Articolul 11 din Reglementările din 2009 privind copii aflați în îngrijire (Scoția) [Looked after Children Regulations (Scotland) 2009] prevede principiile generale care trebuie urmate de autoritățile locale.

O autoritate locală nu trebuie să plaseze copilul la un îngrijitor înrudit (kinship carer) decât dacă este convinsă de următoarele:

(a) plasamentul este făcut în interesul superior al copilului;

(b) plasamentul copilului la îngrijitorul înrudit (kinship carer) în cauză este făcut în interesul superior al copilului;

(c) în urma evaluării menționate la articolul 10 alineatul (3), îngrijitorul înrudit (kinship carer) în cauză este o persoană potrivită pentru a îngriji copilul;

(d) a luat în considerare toate informațiile disponibile relevante pentru îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul secțiunii 17 alineatele (1)-(5) din legea din 1995;

(e) îngrijitorul înrudit (kinship carer) a încheiat un acord scris cu autoritatea locală în temeiul articolului 12; și

(f) îngrijitorul înrudit (kinship carer) a încheiat un acord scris cu autoritatea locală cu privire la chestiunile specificate la Anexa 4.

Pentru procedura de evaluare sunt efectuate cel puțin verificări din partea poliției și verificări ale stării de sănătate pentru deciziile pe termen scurt și o evaluare completă este efectuată de către autoritatea locală responsabilă pentru copil pentru deciziile pe termen mai lung, de până la un an. Evaluarea include o evaluare a adecvării îngrijitorului de a avea grijă de copil – că acesta este potrivit și locuința sa este adecvată pentru îngrijirea copilului.

Modelul de evaluare a îngrijirii din partea unei rude (kinship care) trebuie să ia în mod clar în considerare nevoile copilului, împreună cu capacitatea îngrijitorului înrudit (kinship carer) de a le îndeplini. Astfel, evaluarea trebuie să fie pusă în legătură cu revizuirea aranjamentelor inițiale potrivit următoarelor calendare:

• La trei zile;

• Șase săptămâni;

• Finalizarea evaluării rudei la timp pentru revizuirea copilului la 4,5 luni.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

O familie substitutivă în Scoția este o familie care include cel puțin un adult care a fost recrutat, aprobat și înregistrat în calitate de îngrijitor adecvat pentru un copil aflat în îngrijirea unei autorități locale, a unei agenții de plasament privată sau voluntară, care este înregistrată la Inspectoratul pentru îngrijire (Care Inspectorate) și se supune inspecției anuale prin referire la standardele de îngrijire naționale.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Nu. În Scoția este definită drept aranjament privind îngrijirea din partea unei rude (kinship care). În Scoția, un îngrijitor înrudit (kinship carer) este:

i) o persoană înrudită cu copilul printr-o legătură de sânge, prin căsătorie sau printr-un parteneriat civil – fără restricții privind gradul de rudenie în cauză;

ii) o persoană cunoscută copilului și cu care acesta are o relație preexistentă. Printre aceste persoane se pot număra și prietenii apropiați sau persoane care cunosc copilul bine prin contactul periodic cu acesta și care pot fi considerate ca făcând parte din rețeaua copilului.

Rudele nu sunt limitate la niciun grup sau categorie.

Ultima actualizare: 03/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.