Plasarea copilului în altă țară, inclusiv într-o familie substitutivă

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există în legislația din țara dumneavoastră obligația ca, înainte de a plasa un copil în altă țară, să se efectueze o consultare prealabilă și să se obțină consimțământul? Vă rugăm să menționați eventualele excepții.

Da, plasarea unui copil într-o familie substitutivă este condiționată de obținerea unei aprobări. Atunci când i se solicită aprobarea cu privire la plasarea transfrontalieră a unui copil, Centrul pentru Protecția Juridică Internațională a Copiilor și a Tinerilor (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže), în calitate de autoritate competentă pentru articolul 56, consultă întotdeauna Biroul Central pentru Muncă, Afaceri Sociale și Familie (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), în calitatea sa de organism responsabil cu protecția socială și juridică a copilului și cu tutela socială.

2 În cazul în care este necesar să se parcurgă în prealabil etapa consultării și a obținerii consimțământului, ce autoritate trebuie să fie consultată și să își dea consimțământul?

Centrul are obligația de a respecta recomandările experților Biroului Central.

3 Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura de consultare și de obținere a consimțământului (inclusiv documentele necesare, termenele, modalitățile și alte detalii relevante).

Centrul solicită informații suficiente și documente relevante privind procedura și apoi consultă Biroul Central cu privire la plasare. Atunci când un copil trebuie să fie plasat într-un centru de îngrijire, sarcina specifică a Biroului Central este de a-i asigura acestuia un loc într-un centru de îngrijire corespunzător în Slovacia.

Apoi, Biroul Central adresează Centrului o recomandare cu privire la caz și, în situația în care copilul trebuie să fie plasat într-un centru de îngrijire, în recomandare se menționează și centrul unde urmează să fie plasat copilul.

Ca regulă generală, Centrul solicită informații și documente privind procedurile judiciare și hotărârile deja pronunțate de instanțe, privind membrii de familie ai copilului și privind motivele plasării, cerând totodată avize ale psihologilor sau ale lucrătorilor sociali și orice alte avize ale experților.

4 Ce este o „familie substitutivă” în conformitate cu legislația dumneavoastră internă?

Legea nr. 36/2005 privind familia prevede că, dacă părinții nu îngrijesc sau nu sunt în măsură să îngrijească un copil minor și dacă acest lucru este justificat de interesul copilului minor, o instanță poate hotărî să încredințeze copilul unei persoane fizice care dorește să devină asistent maternal și îndeplinește cerințele necesare. Asistentul maternal are obligația de a-i asigura copilului minor aceeași îngrijire ca un părinte. Asistentul maternal are dreptul de a-l reprezenta pe copilul minor și de a-i administra activele numai în chestiunile obișnuite. Pe durata plasării, părinții copilului minor exercită numai acele drepturi și obligații parentale care nu constituie responsabilitatea asistentului maternal. În cazul în care un asistent maternal consideră că o decizie cu privire la o chestiune fundamentală, luată de tutorele legal al unui copil minor, nu este compatibilă cu interesul acestuia, asistentul maternal poate solicita ca asupra deciziei să se pronunțe o instanță. Părinții au dreptul de a interacționa cu un copil minor care a fost plasat într-o familie substitutivă. În cazul în care părinții și asistentul maternal nu ajung la un acord cu privire la exercitarea dreptului menționat, instanța decide cu privire la aceasta, în urma unei cereri din partea unuia dintre părinți sau a asistentului maternal. Atunci când hotărăște cu privire la plasarea copilului minor într-o familie substitutivă, instanța stabilește obligațiile de întreținere ale părinților sau ale altor persoane fizice care trebuie să asigure întreținerea copilului și le impune să plătească pensia alimentară organismului responsabil cu protecția socială și juridică a copilului.

În plus față de plasarea într-o familie substitutivă, legislația slovacă recunoaște și o altă formă de îngrijire substitutivă (denumită „îngrijire personală substitutivă”, náhradná osobná starostlivosť), care, cu toate acestea, nu este considerată drept plasare într-o familie substitutivă. Atunci când un copil minor este dat în îngrijire personală substitutivă, instanța acordă prioritate rudelor copilului minor, dacă acestea îndeplinesc cerințele necesare.

5 Noțiunea de „familie substitutivă” include rudele? În caz afirmativ, ce rude?

Nu se ține seama de legătura de familie sau de gradul de rudenie atunci când se evaluează asistenții maternali. Cu toate acestea, se poate întâmpla ca un copil să fie plasat într-o familie substitutivă cu ai cărei membrii este înrudit, dacă asistentul maternal îndeplinește cerințele legale, în acest caz familia substitutivă putând include membri de familie.

Ultima actualizare: 22/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.