Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky

1. Premiestnenie do zahraničia

Ak sú poverené starostlivosťou dve osoby, musia určiť aj miesto pobytu zásadne vzájomnou dohodou. Táto zásada vzájomnej dohody sa uplatňuje bez obmedzení, t. j. aj v prípade dieťaťa, ktoré sa sťahuje v rámci Rakúska, najmä ak toto sťahovanie predstavuje v jeho živote výraznú zmenu. Okrem toho, najmä v prípade presunu miesta pobytu do zahraničia, si musí rodič, ktorý sa chce presťahovať do zahraničia, vyžiadať súhlas druhého rodiča alebo mu to musí schváliť súd. Súd musí vziať do úvahy blaho dieťaťa, ako aj záujmy rodičov.

Ak je jeden rodič súdnym rozhodnutím alebo dohodou poverený primárnou starostlivosťou, má výlučné právo určiť miesto pobytu v súlade so znením § 162 ods. 2 rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). V takom prípade na sťahovanie v rámci Rakúska nie je potrebné žiadne schválenie.

Podľa súčasnej judikatúry však za takýchto okolností – najmä ak je presťahovanie bydliska dieťaťa dôležitou záležitosťou – musí rodič poverený primárnou starostlivosťou informovať aj druhého rodiča a vziať do úvahy blaho dieťaťa. Zmena miesta pobytu by navyše nemala zásadne ovplyvňovať výkon starostlivosti zo strany druhého rodiča. Toto obmedzenie sa uplatňuje najmä pri sťahovaní do zahraničia.

Rovnako to platí aj pre pestúnskych rodičov, ktorým bola zverená starostlivosť; to sa však v praxi vyskytuje zriedka, keďže staroslivosť zvyčajne zostáva v kompetencii orgánu starostlivosti o mládež.

2. Umiestnenie do zariadenia starostlivosti o dieťa alebo do pestúnskej starostlivosti

Umiestnenie so súhlasom držiteľa (-ov) rodičovských práv a povinností (najčastejšie rodičia) si nevyžaduje žiadne ďalšie kroky. Umiestnenie bez súhlasu držiteľa (-ov) rodičovských práv a povinností je však predmetom súdneho preskúmania na súde ako núdzového opatrenia v zmysle zákona.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Pozri otázku 1.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov)

Postup konzultácie sa musí adresovať príslušnému súdu alebo orgánu starostlivosti o mládež (Kinder- und Jugendhilfeträger) prostredníctvom ústredného orgánu. Ak je za postup konzultácie zodpovedný orgán starostlivosti o mládež, platia tieto podmienky:


Podmienky

Požadované dokumenty

Magistrat der Stadt Wien (Mestská správa mesta Viedeň)

Amt für Jugend und Familie (Úrad pre mládež a rodinu)

Gruppe Recht (právne služby)

Rüdengasse 11

1030 Viedeň, Rakúsko

 • Potrebné pre blaho dieťaťa
 • Žiadajúci orgán súhlasí, že bude znášať náklady

Odkaz na § 46 zákona o medzinárodnom rodinnom práve a konaní (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (Krajský úrad v Hornom Rakúsku)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(Riaditeľstvo pre spoločnosť, sociálne veci a zdravie)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Útvar pre podporu detí a mládeže)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Rakúsko

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Potrebné pre blaho dieťaťa
 • Súhlas so znášaním nákladov
 • Je k dispozícii miesto na poskytovanie starostlivosti
 • Súhlas z konkrétneho zariadenia poskytovania starostlivosti
 • Vopred stanovený pobytový status
 • Jasne rozdelené zodpovednosti medzi žiadajúcim členským štátom (typ, rozsah a platba) a požiadaným členským štátom (dohľad nad zariadením)
 • Uznanie odborných noriem Horného Rakúska žiadajúcim orgánom
 • Špecifikácia príslušného orgánu žiadajúceho členského štátu a kontaktné údaje
 • Zariadenie, do ktorého sa má maloletá osoba umiestniť (adresa)
 • Údajový list o maloletej osobe, rodičoch, súrodencoch, držiteľoch rodičovských práv a povinností
 • Prehľad doteraz poskytnutej pomoci pri výchove
 • Typ a dôvody navrhovaného umiestnenia
 • Zistenia, diagnózy, správy, posúdenia
 • Záznam z vypočúvania maloletej osoby
 • Prehľad práv kontaktu biologických rodičov
 • Oficiálny súhlas držiteľa (-ov) rodičovských práv a povinností
 • Dôkaz o zdravotnom poistení alebo existujúcom sociálnom zabezpečení

Amt der Salzburger Landesregierung (Krajský úrad v Salzburgu)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (Oddelenie pre podporu detí a mládeže)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Rakúsko

soziales@salzburg.gv.at

 • Súhlas od zariadenia na umiestnenie
 • Písomný súhlas so znášaním nákladov od žiadajúceho orgánu
 • Súhlas od opatrovníka a miestneho príslušného orgánu starostlivosti o mládež v prípade umiestnenia
 • Špecifikácia príslušného orgánu žiadajúceho členského štátu a kontaktné údaje
 • Zariadenie, do ktorého sa má maloletá osoba umiestniť (adresa, kontaktné údaje)
 • Údajový list o maloletej osobe, rodičoch, súrodencoch, držiteľoch rodičovských práv a povinností
 • Prehľad doteraz poskytnutej pomoci pri výchove
 • Informácie o dôvodoch navrhovaného umiestnenia vrátane histórie prípadu a opisu problému
 • Lekárske/psychiatrické zistenia, diagnózy, posúdenia
 • Záznam z vypočúvania maloletej osoby
 • Prehľad práv kontaktu biologických rodičov
 • Oficiálny súhlas držiteľa rodičovských práv a povinností
 • Súdne rozhodnutia
 • Formulár E109 (dôkaz o zdravotnom poistení) alebo dôkaz o existujúcom sociálnom zabezpečení
 • Kópia elektronického preukazu poistenca (e-card) maloletej osoby
 • Dátum umiestnenia a jeho plánované trvanie

Amt der Steiermärkischen (Krajský úrad v Štajersku)

A11 Fachabteilung (tematické oddelenie A11) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (Oddelenie sociálnych vecí, práce a podpory detí a mládeže), Bereich Recht und Gewaltschutz (Tím pre dodržiavanie zákona a ochranu proti násiliu)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Rakúsko

abteilung11@stmk.gv.at

 • Potrebné pre blaho dieťaťa
 • Náklady znáša žiadajúci členský štát
 • Súhlas opatrovníkov
 • Súdne rozhodnutia
 • Lekárske zistenia
 • Odovzdávacia správa od príslušného žiadajúceho orgánu (história, aktuálna sociálna a rodinná situácia, opis problémov a zdrojov, závery a prognózy sociálneho pracovníka, plnenie cieľov, stručné posúdenie)

Amt der Tiroler Landesregierung (Krajský úrad v Tirolsku)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Útvar pre podporu detí a mládeže)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Rakúsko

 • Náklady znáša žiadajúci členský štát
 • Súhlas od zariadenia
 • Plán podpory, história prípadu a opis problému sú absolútne nevyhnutné:

- údaje o maloletej osobe

- údaje o rodičoch

- údaje o súrodencoch

- osoba poverená starostlivosťou

- doteraz poskytnutá podpora

 • Akékoľvek relevantné správy, psychologické posúdenia atď.
 • Písomný súhlas držiteľov rodičovských práv a povinností
 • Preukázaný súhlas maloletej osoby, ktorá je v starostlivosti, – pokiaľ sa vypočúvanie nezdá ako nevhodné z dôvodu veku dieťaťa alebo (dokázaného) stupňa zrelosti
 • Dôkaz o zdravotnom poistení maloletej osoby
 • Kópia preukazu totožnosti maloletej osoby
 • Písomný súhlas od zariadenia na umiestnenie
 • Uvedenie dôvodov:

- prečo konkrétne toto zariadenie?

- ak je to relevantné, dôvod naliehavej potreby pomoci

 • Dátum začiatku a zamýšľaná doba trvania pomoci
 • Budúca situácia maloletej osoby po návrate

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Krajský úrad vo Vorarlbersku)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Rakúsko

Abteilung Soziales und Integration (Útvar pre sociálne veci a integráciu)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Súhlas od zariadenia na umiestnenie/náhradnej rodiny
 • Súhlas so znášaním nákladov
 • Príslušný žiadajúci orgán a kontaktné údaje
 • Želané zariadenie/náhradná rodina (adresa)
 • Údaje o maloletej osobe a rodičoch
 • Rozhodnutie o zverení do starostlivosti s poznámkou: Umiestnením ... do zariadenia ... sa zodpovednosť za starostlivosť a výchovu prenáša na dané zariadenie/náhradnú rodinu.
 • Doteraz poskytnutá podpora pri výchove
 • Dôvody na umiestnenie, dohoda o pláne podpory, vyhliadky do budúcnosti
 • Zistenia/diagnózy psychiatra/psychológa pre deti a mladistvých

Pozorovania

 • Vypočutie maloletej osoby
 • Súhlas držiteľov rodičovských práv a povinností
 • Dôkaz o zdravotnom poistení

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Krajský úrad v Dolnom Rakúsku)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Odbor zdravia a sociálnych vecí)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Útvar pre starostlivosť o mládež)

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten, Rakúsko

 • Potrebné pre blaho dieťaťa a/alebo v Dolnom Rakúsku existuje zodpovedná osoba pre blaho dieťaťa
 • Písomný súhlas so znášaním nákladov
 • Vhodné umiestnenie do starostlivosti
 • Súhlas od konkrétnej inštitúcie
 • Uznanie odborných noriem Dolného Rakúska
 • Pravidelné preskúmanie plánu podpory vrátane cieľov výchovy zo strany žiadajúceho orgánu
 • Vyhlásenie kontaktnej osoby v prípade, že je potrebné ukončiť opatrenie
 • Aktuálne správy o fyzickom, emocionálnom a sociálnom rozvoji a školskom/profesijnom raste
 • Aktuálne lekárske zistenia
 • Kópie potrebných dokumentov maloletej osoby, elektronického preukazu poistenca (e-card)
 • Informácie o farmaceutickej liečbe
 • Plán podpory vrátane doteraz poskytnutej podpory
 • Opis problému, sociálna a psychologická diagnóza, stanovenie cieľa, dĺžka trvania a prognóza opatrenia
 • Záznam z vypočúvania maloletej osoby v súvislosti s plánovaným opatrením
 • Písomný súhlas držiteľa rodičovských práv a povinností
 • Dohoda o spôsobe organizovania práv na možné návštevy

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Krajský úrad v

Burgenlande)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (Útvar 6 –

sociálne veci, zdravie, rodina, šport)

Europaplatz 1,

7000 Eisenstadt, Rakúsko

 • Potrebné pre blaho dieťaťa
 • Súhlas so znášaním nákladov
 • Súhlas od zariadenia alebo opatrovníka
 • Špecifikácia príslušného orgánu a vyhlásenie o právomoci
 • Údaje o maloletej osobe
 • Informácie o danom probléme (dôvod na umiestnenie, ciele, zistenia, posúdenia, osvedčenia, rozhodnutia súdu)
 • Vyhlásenie o súhlase držiteľov rodičovských práv a povinností

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Chceme zdôrazniť dve veci o pojme „náhradný rodič“ v rakúskom zákone. Ak ide o rodičovské práva a povinnosti, náhradní rodičia sú osoby, ktoré (čiastočne alebo úplne) poskytujú starostlivosť a výchovu dieťaťu, s ktorým prechovávajú podobný vzťah, aký je alebo sa predpokladá medzi biologickými rodičmi a deťmi (§ 184 ABGB). Podmienky a opatrenia na účely skúmania, ktoré osoby (alebo páry) môžu orgány pre starostlivosť o mládež poveriť (výlučnou) starostlivosťou a výchovou, sú stanovené v právnych predpisoch každého z deviatich rakúskych regiónov.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

V rakúskej legislatíve sa môže pojem „náhradný rodič“ úmyselne vykladať veľmi široko. Okrem starých rodičov, ktorí majú osobitné postavenie podľa § 178 ABGB, môže byť náhradným rodičom ktorýkoľvek (iný) príbuzný, ak sa o dieťa (čiastočne alebo úplne) stará a vychováva ho a má prinajmenšom úmysel založiť s ním vzťah podobný vzťahu s biologickým rodičom. To, či sú tieto osoby predmetom kontroly orgánov pre starostlivosť o mládež, je takisto stanovené v právnych predpisoch každého z deviatich rakúskych regiónov. Blízki príbuzní, ako sú starí rodičia a súrodenci rodičov, sú vo všeobecnosti z týchto kontrol vylúčení.

Posledná aktualizácia: 28/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.