Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Česká republika
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V praxi musí ústredný orgán zistiť od miestne príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí existujúce možnosti umiestnenia dieťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Súhlas udeľuje ústredný orgán po konzultácii s miestne príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí. Súhlas sa udeľuje neformálne vo forme písomného vyjadrenia ústredného orgánu.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Ústredný orgán sa obráti na miestne príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí (obecný orgán s rozšírenou pôsobnosťou), ktorý zistí, či a kde by bolo možné umiestniť dieťa (zistenie voľných kapacít pestúnov a voľných kapacít ústavných zariadení).

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Ak sa žiaden z rodičov nemôže osobne starať o dieťa, súd môže zveriť dieťa do osobnej starostlivosti poručníka (v prípade, že sú rodičia zbavení rodičovských práv a povinností, ak sú ich rodičovské práva a povinnosti obmedzené alebo ak nežije žiaden z rodičov) alebo pestúna, alebo môže byť dieťa zverené do starostlivosti „inej osoby“. Pestún aj poručník sú oprávnení poberať presne určené sociálne dávky. „Iná osoba“ nemá nárok na takéto dávky.

Pestún je povinný a oprávnený osobne sa starať o dieťa. Pestún vykonáva primeraným spôsobom rodičovské práva a povinnosti, pokiaľ ide o výchovu dieťaťa. Je povinný a oprávnený rozhodovať len o bežných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, zastupovať dieťa v týchto záležitostiach a spravovať jeho majetok. Je povinný informovať rodičov o podstatných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Ak si to vyžadujú okolnosti, súd stanoví ďalšie povinnosti a práva pestúna.

Ak dieťa nemožno zveriť do jednej z uvedených foriem starostlivosti, súd môže nariadiť umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Áno, značný podiel pestúnov v Českej republike predstavujú príbuzní dieťaťa. V českom práve sa na účely pestúnskej starostlivosti nijako nevymedzuje stupeň príbuzenstva či iné obmedzenia.

Posledná aktualizácia: 28/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.