Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Aby mohol štát umiestniť dieťa prostredníctvom miestneho orgánu, musí konať v súlade so zákonom o deťoch z roku 1989. Postupovalo by sa podľa § 20, podľa ktorého je miestny orgán povinný umiestniť dieťa za určitých okolností, alebo na základe rozhodnutia o starostlivosti vydaného súdom podľa § 31. Pri všetkých rozhodnutiach o umiestnení vydaných miestnymi orgánmi podľa práva v Anglicku sa v prvom rade zohľadňujú potreby dieťaťa. V smerniciach pre plánovanie starostlivosti, umiestňovanie a preskúmanie veci (Anglicko) z roku 2010 (ďalej len „smernice z roku 2010“) sa stanovuje, že pre deti, ktoré umiestnil miestny orgán alebo ktoré sú v jeho starostlivosti, by mal plán starostlivosti, pokiaľ je to prakticky možné, schváliť zodpovedný orgán spolu s ktorýmkoľvek z rodičov dieťaťa a/alebo osobou, ktorá nie je rodičom dieťaťa, ale ktorá vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, alebo ak takáto osoba neexistuje, s osobou, ktorá sa starala o dieťa bezprostredne pred tým, ako zodpovedný orgán zabezpečil umiestnenie pre dieťa. Pre každé dieťa vo veku 16 rokov alebo viac, ktoré súhlasí s umiestnením miestnym orgánom, sa v smerniciach z roku 2010 požaduje, aby bol plán starostlivosti schválený samotným dieťaťom.

Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré spĺňajú vymedzenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, miestny orgán musí určiť, či bude blaho dieťaťa dostatočne zabezpečené a podporené, a mal by určiť vhodnosť všetkých aspektov opatrení zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti v súlade so svojimi povinnosťami podľa § 67 zákona o deťoch z roku 1989. Aby to bolo možné dosiahnuť, v smerniciach pre starostlivosť o deti (súkromné opatrenia zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti) z roku 2005 (ďalej len „smernice z roku 2005“) sa stanovuje, že miestnemu orgánu sa oznámi opatrenie súkromným pestúnom najmenej šesť týždňov pred začiatkom opatrenia, ale ak sa má začať do šiestich týždňov, potom by mal byť miestny orgán informovaný bezodkladne. Každá osoba zapojená do zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti by mala oznámiť miestnemu orgánu čo najskôr po prijatí opatrenia. Miestny orgán musí navštíviť miesto umiestnenia a porozprávať sa s navrhnutým súkromným pestúnom, členmi domácnosti a dieťaťom, a pokiaľ možno navštíviť a porozprávať sa s rodičmi dieťaťa a každým, kto vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Ako sa stanovuje v dodatkoch k smerniciam z roku 2005, rôzne podrobnosti musí overiť miestny orgán v čo najväčšej miere.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

V prípade umiestnenia dieťaťa miestnym orgánom sa musí konzultácia a súhlas uskutočniť v súlade s § 20 zákona o deťoch z roku 1989, t. j. s umiestnením musia súhlasiť rodičia alebo iné osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, a ak sú splnené kritériá na umiestnenie dieťaťa. Dieťa môže byť prípadne umiestnené miestnym orgánom v súlade s rozhodnutím o starostlivosti vydaným súdom. V obidvoch prípadoch musí miestny orgán dodržať súlad so zákonom o deťoch z roku 1989, a najmä so smernicami z roku 2010. Miestny orgán sa musí, pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, snažiť dosiahnuť dohodu o pláne starostlivosti, v ktorom sa stanovuje, ako miestny orgán zabezpečí potreby dieťaťa s rodičmi dieťaťa alebo každou inou osobou vykonávajúcou rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu a prípadne s dieťaťom, ak má primeraný vek.

V prípade opatrenia zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti sa súkromný pestún stáva zodpovedným za poskytovanie každodennej starostlivosti spôsobom, ktorým sa podporí a zabezpečí blaho dieťaťa. Celkovú zodpovednosť za zabezpečenie a podporu blaha dieťaťa zvereného do súkromnej pestúnskej starostlivosti nesie rodič alebo iná osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti. Miestne orgány formálne neschvaľujú ani neregistrujú súkromných pestúnov. Je však povinnosťou miestnych orgánov presvedčiť sa o tom, že blaho detí, ktoré sú alebo budú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v rámci ich oblasti, je alebo bude uspokojivo zabezpečené a podporené. Zákonnú povinnosť voči dieťaťu má miestny orgán, v ktorého oblasti má dieťa zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti bydlisko. Podľa smerníc z roku 2005 sú rodičia alebo osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti, ako aj súkromní pestúni a každá iná osoba zapojená (priamo alebo nepriamo) do postupu zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti povinní oznámiť miestnemu orgánu navrhnuté alebo platné opatrenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti. Okrem toho, výchovní, zdravotnícki a iní pracovníci by mali takisto oznámiť miestnemu orgánu opatrenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, o ktorom sa dozvedia, aby sa presvedčili, že miestnemu orgánu bolo, alebo bude, oznámené toto opatrenie.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

V prípade umiestnenia miestnym orgánom sa v smerniciach z roku 2010 stanovujú lehoty týkajúce sa postupu plánovania starostlivosti, ale nie oznámenia rozhodnutia o umiestnení. Plán starostlivosti sa musí vypracovať skôr, než je dieťa prvýkrát umiestnené zodpovedným orgánom, alebo ak to nie je uskutočniteľné, do desiatich pracovných dní od začiatku prvého umiestnenia. Musí ho pravidelne preskúmavať a dohliadať naň nezávislý posudkový úradník. Zodpovedný orgán musí najskôr preskúmať vec daného dieťaťa do 20 pracovných dní odo dňa, keď sa nad dieťaťom prevezme starostlivosť. Druhé preskúmanie sa musí uskutočniť nie neskôr ako tri mesiace po prvom preskúmaní a následné preskúmania sa musia vykonávať v najviac šesťmesačných intervaloch. Preskúmania vykonáva sociálny pracovník dieťaťa (určený zodpovedným orgánom) a mali by byť doložené konzultáciami s dieťaťom a ďalšími stranami vrátane pestúnov, školy alebo materskej školy dieťaťa, lekára alebo prípadne akejkoľvek inej relevantnej osoby.

V smerniciach z roku 2005 sa stanovuje lehota pre oznámenie, posúdenie a neprestajná povinnosť miestneho orgánu, aby sa sám presvedčil, že blaho detí, ktoré sú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v jeho oblasti, je zabezpečené a podporené. Pokiaľ ide o oznámenie, osoba, ktorá navrhuje dieťaťu súkromnú pestúnsku starostlivosť, musí návrh oznámiť príslušnému miestnemu orgánu najmenej šesť týždňov pred dňom, keď sa má začať vykonávať opatrenie zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti, alebo bezprostredne, ak sa má opatrenie začať do šiestich týždňov. Okrem toho, každá osoba vrátane rodiča alebo inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, ktorá je alebo nie je zapojená (či už priamo, alebo nepriamo) do postupu zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, musí oznámiť opatrenie príslušnému miestnemu orgánu čo najskôr po prijatí opatrenia. Miestny orgán musí navštíviť zariadenie poskytujúce súkromnú pestúnsku starostlivosť do siedmich dní od oznámenia opatrenia. Miestny orgán posúdi opatrenie alebo navrhované opatrenie. Miestne orgány potom uskutočnia kontrolné návštevy. Počet požadovaných návštev je v intervaloch nie dlhších ako šesť týždňov v prvom roku a dvanástich týždňov v druhom a nasledujúcich rokoch opatrenia.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Podľa právnych predpisov v Anglicku je pestúnska rodina, do ktorej miestny orgán umiestni dieťa u náhradného rodiča, ktorý je osobou schválenou registrovanou agentúrou poskytujúcou služby pestúnskej starostlivosti, po posúdení jej vhodnosti a vhodnosti jej domácnosti na zverenie dieťaťa alebo mladistvej osoby, nad ktorými prevzal starostlivosť štát, do pestúnskej starostlivosti. Agentúra môže posúdiť a schváliť každú osobu, ktorú považujú za vhodnú. V rámci postupu posúdenia agentúra zváži možný vplyv alebo príspevok všetkých členov domácnosti, pokiaľ ide o pestúnsku starostlivosť. Očakáva sa, že všetci členovia domácnosti, ktorí nie sú schválení na vykonávanie pestúnskej starostlivosti, absolvujú policajnú kontrolu, ktorej výsledky môžu mať vplyv na posúdenie vhodnosti domácnosti.

Okrem toho, k zvereniu dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti dochádza v súlade s § 66 zákona o deťoch z roku 1989, keď sa dieťaťu vo veku do 16 rokov (do 18 rokov, ak má zdravotné postihnutie) poskytuje starostlivosť a ubytovanie osobou, ktorá nie je rodičom, osobou vykonávajúcou rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k nemu alebo príbuzným [ako sa vymedzuje v § 105 zákona o deťoch z roku 1989 – t. j. starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva) alebo nevlastná matka, nevlastný otec nebudú súkromným pestúnom], v jej vlastnom domove. Dieťa nie je zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti, ak osoba, ktorá sa oň stará, sa oň starala menej než 28 dní a nemá v úmysle starať sa oň dlhšie. Výnimky z tohto vymedzenia sú stanovené v dodatku 8 k zákonu o deťoch z roku 1989. Pokiaľ mladistvá osoba nemá zdravotné postihnutie v zmysle zákona o deťoch z roku 1989, mladistvá osoba sa prestane považovať za zverenú do súkromnej pestúnskej starostlivosti vo veku 16 rokov, ale ak sa jej spôsob bývania nezmení, potom sa bude ďalej uplatňovať zákonné usmernenie – doplnenie zákona o deťoch z roku 1989 – usmernenie o zverení do súkromnej pestúnskej starostlivosti –, keďže opatrenie sa zmení na opatrenie neformálnej starostlivosti vykonávanej rodinou a priateľmi.

Súkromný pestún sa stáva zodpovedným za poskytovanie každodennej starostlivosti o dieťa. Rodič bude naďalej vykonávať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Miestny orgán formálne neschvaľuje ani neregistruje súkromných pestúnov. Je však povinnosťou miestneho orgánu, v ktorého oblasti má dieťa bydlisko, presvedčiť sa o tom, že blaho detí, ktoré sú alebo budú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v rámci jeho oblasti, je alebo bude zabezpečené a podporené. Počas tohto posúdenia musí miestny orgán určiť vhodnosť všetkých aspektov opatrení zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti v súlade so smernicami z roku 2005. Ak sa miestny orgán neubezpečil o tom, že blaho dieťaťa zvereného do súkromnej pestúnskej starostlivosti je alebo bude uspokojivo zabezpečené alebo podporené, musí prijať primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby bolo dieťa umiestnené u svojho rodiča (alebo u inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti) alebo u príbuzného, a zvážiť, či je potrebné vykonať niektorú z funkcií podľa zákona vo vzťahu k dieťaťu.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Pokiaľ ide o umiestnenie štátom prostredníctvom miestneho orgánu, len v prípadoch, keď príbuzní absolvovali proces posúdenia na zverenie do pestúnskej starostlivosti a boli schválení komisiou posudzujúcou zverenie do pestúnskej starostlivosti, ktorú zvolal poskytovateľ služby pestúnskej starostlivosti, ako vhodní na vykonávanie pestúnskej starostlivosti. Sú známi ako pestúni z kruhu „rodiny a priateľov“ a tvoria približne 18 % všetkých pestúnov v Anglicku. Nie sú posudzovaní natoľko dôkladne, a hoci dostávajú finančnú podporu na pomoc s nákladmi na starostlivosť o dieťa alebo deti, neočakáva sa, že budú poskytovať pestúnsku starostlivosť nepríbuzným deťom. Môže to byť ktokoľvek, kto je buď príbuzným dieťaťa, alebo má k nemu nejaký vzťah.

V prípade zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti môže byť súkromný pestún zo širšej rodiny, ako napríklad bratranec alebo sesternica alebo prateta. Osoba, ktorá je príbuzným v súlade s vymedzením príbuzného podľa zákona o deťoch z roku 1989, t. j. starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva) alebo nevlastná matka, nevlastný otec, sa však nebudú považovať za súkromného pestúna. Súkromný pestún môže byť priateľ rodiny, rodič priateľa detí alebo niekto, koho predtým rodina dieťaťa nepoznala a kto je ochotný poskytovať dieťaťu súkromnú pestúnsku starostlivosť. Je však potrebné zdôrazniť, že aby sa mohlo opatrenie považovať za zverenie do súkromnej pestúnskej starostlivosti, dieťa musí mať menej než 16 rokov (menej než 18 rokov, ak má zdravotné postihnutie) a musí sa mu poskytovať starostlivosť a ubytovanie počas obdobia najmenej 28 dní.

Posledná aktualizácia: 02/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.