Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky

Postup predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa vo Francúzsku sa vyžaduje podľa článku 56 nariadenia (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, známeho ako nariadenie „Brusel IIa“. Vykonávanie tohto postupu je vymedzené v obežníku ministerstva spravodlivosti z 28. októbra 2005 o nadobudnutí účinnosti nariadenia (obežník č. CIV/03/05; č. NOR JUS C 05 20 191 C).

Okrem prípadu umiestnenia u rodiča neexistuje žiadna výnimka z tohto konania, keďže francúzske právo vyžaduje zásah verejného orgánu bez ohľadu na to, či sa o umiestnení rozhoduje v správnom konaní so súhlasom jeho právnych zástupcov alebo v súdnom konaní.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Francúzsko určilo za ústredný orgán útvar pre právne predpisy a právne veci (bureau de la législation et des affaires juridiques, útvar K1) Riaditeľstva pre súdnu ochranu mládeže (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse – DPJJ). Musí sa s ním teda konzultovať v rámci konzultačného a schvaľovacieho postupu, ak sa vo Francúzsku predpokladá umiestnenie dieťaťa z iného štátu, ktorý je viazaný nariadením.

Dokumentáciu možno zaslať:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 Place Vendôme 75001 Paris

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov)

V prípade plánovaného umiestnenia dieťaťa vo Francúzsku iným štátom, ktorý je viazaný nariadením Brusel IIa, musí ústredný orgán dožadujúceho štátu predložiť francúzskemu ústrednému orgánu tieto údaje:

  • údaje o osobnom stave maloletej osoby,
  • totožnosť a kontaktné údaje osôb, ktoré vykonávajú rodičovské práva a povinnosti voči maloletej osobe,
  • údaje o totožnosti osôb určených na prijatie dieťaťa alebo informácie o navrhovanej inštitúcii, ktorá sa bude starať o dieťa,
  • opis individuálnej a rodinnej situácie maloletej osoby (vrátane histórie a aktuálnych okolností),
  • kroky, ktoré dožadujúci orgán prijal v súvislosti s prípravou na umiestnenie,
  • podmienky navrhovaného umiestnenia (trvanie a organizácia práv na korešpondenciu, vychádzky, návštevy a ubytovanie),
  • podmienky financovania navrhovaného umiestnenia,
  • opatrenia na organizáciu následných opatrení po umiestnení a riešenie akýchkoľvek incidentov,
  • trvanie umiestnenia, o ktoré sa žiada.

Po prijatí dokumentov francúzsky ústredný orgán vykoná všetky potrebné kontroly v spolupráci so zastupiteľstvom departementu (conseil départemental). Čas odpovede sa môže líšiť v závislosti od zložitosti prípadu.

Pokiaľ ide o lehoty:

Tieto dokumenty sa musia zaslať pred umiestnením dieťaťa vo Francúzsku v súlade s ustanoveniami nariadenia. V každom prípade by mali byť dokumenty predložené v čo najväčšom predstihu pred navrhovaným dátumom umiestnenia, aby sa zabránilo oddialeniu skutočnej realizácie umiestnenia.

Žiadosti o obnovenie prebiehajúcich umiestnení sa musia zaslať francúzskemu ústrednému orgánu najneskôr dva mesiace pred skončením umiestnenia.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Francúzske právo definuje náhradnú rodinu ako „osobu, ktorá za úplatu zvyčajne a trvale prijíma do svojej domácnosti maloleté osoby a mladé dospelé osoby mladšie ako dvadsaťjeden rokov“, ako aj „všetky osoby s bydliskom na danej adrese“ (článok L. 421-2 zákonníka sociálnej starostlivosti a rodiny – code de l’action sociale et des familles). Ustanovenie „náhradnej rodiny“ si vyžaduje oficiálny súhlas zastupiteľstva departementu.

Francúzske právo však rozlišuje aj pojem „dôveryhodná tretia osoba“. Ide o osobu, ktorej je dieťa zverené, ktorá nemusí byť súčasťou rodiny a ktorá poberá príspevok zodpovedajúci nákladom na starostlivosť o dieťa.

Napokon je zákonom stanovené aj prijatie rodinným príslušníkom po umiestnení, o ktorom sa rozhodlo v správnom alebo súdnom konaní. Tieto dva režimy sú uvedené v článku 375-3 ods. 2 občianskeho zákonníka.

V kontexte vykonávania nariadenia Brusel IIa sa všetky tieto scenáre riadia rovnakým režimom a vyžadujú si predchádzajúce konzultácie s francúzskym ústredným orgánom a súhlas tohto orgánu.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Extenzívny výklad, ktorý sa uprednostňuje pri uplatňovaní nariadenia Brusel IIa, zahŕňa do pojmu „náhradná rodina“ aj rodinných príslušníkov maloletej osoby. V dôsledku toho si umiestnenie, ktoré bolo nariadené u rodinných príslušníkov, ktorí nie sú rodičmi maloletej osoby, vyžaduje predchádzajúce konzultácie s francúzskym ústredným orgánom.

Posledná aktualizácia: 31/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.