Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V zásade áno, vždy je nutné, aby iný členský štát EÚ (okrem Dánska) požiadal o konzultačný postup pred umiestnením maloletej osoby v Nemecku.

Táto požiadavka sa vzťahuje v podstate sa všetky formy umiestnenia v Nemecku (t. j. vrátane predovšetkým umiestnenia do starostlivosti príbuzných) za predpokladu, že umiestnenie je založené na opatrení orgánu alebo súdu vo vysielajúcom členskom štáte. V prípade opatrenia vydaného orgánom alebo súdom v inom členskom štáte EÚ (okrem Dánska) teda možno vo všeobecnosti predpokladať, že sa bude vyžadovať získanie súhlasu pred umiestnením.

Výnimočne, v osobitných individuálnych prípadoch sa môže stať, že tento súhlas nie je potrebný, to si však treba pred umiestnením vyjasniť s príslušným krajinským úradom pre sociálnu starostlivosť o mládež (Landesjugendamt, ďalej len „ LJA“).

V prípade, že sa akýmkoľvek spôsobom zmení opatrenie o umiestnení, ale ak dôjde k jeho rozšíreniu, je nutné získať nový súhlas.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Súhlas musí udeliť úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež príslušný podľa dotknutej spolkovej krajiny, na území ktorej sa plánuje umiestnenie. V Nemecku je 16 spolkových krajín a 17 úradov pre sociálnu starostlivosť o mládež (jeden úrad v každej spolkovej krajine, pričom v Severnom Porýní-Vestfálsku sú dva úrady; zoznam adries týchto úradov možno nájsť na stránke http://www.bagljae.de/). Ak ešte nebol predložený konkrétny návrh, kam sa má umiestniť maloletá osoba, nemecký centrálny orgán určí najbližší úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež. Alternatívne sa za príslušnú považuje spolková krajina Berlín (článok 45 zákona na vykonanie určitých právnych nástrojov v oblasti medzinárodného rodinného práva (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – ďalej len „zákon o medzinárodnom rodinnom práve“).

Spolková krajina

Adresa

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, webové sídlo

Bádensko-Württembersko

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vedúci: Reinhold Grüner
Tel.: +49 71163750
Fax: +49 7116375449
E-mail: reinhold.gruener@kvjs.de

http://www.kvjs.de/

Bavorsko

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vedúci: Hans Reinfelder

Tel.: +49 891261-04

Fax: +49 8912612412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

http://www.blja.bayern.de/

Berlín

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vedúci: bude oznámený

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Tel.: +49 30902275580

Fax: +49 30902275011

E-mail: sabine.skutta@senbjf.berlin.de

http://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenbursko

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vedúci: Volker-Gerd Westphal

Tel.: +49 3318660

Fax: +49 3318663595

E-mail: http://www.mbjs.brandenburg.de/

Brémy

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vedúca: Christiane Schrader

Tel.: +49 4213610

Fax: +49 4214964401

E-mail: christiane.schrader@soziales.bremen.de

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vedúci: Dr. Herbert Wiedermann

Tel.: +49 40428632504

Fax: +49 40427961144

E-mail: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

http://www.hamburg.de/basfi/

Hesensko

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vedúca: Cornelia Lange

Tel.: +49 61132193248 alebo +49 61132193249

Fax: +49 6118173260

E-mail: cornelia.lange@hsm.hessen.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel.: +49 61132193433

Fax: +49 611327193433

E-mail: susanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

http://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenbursko-Predpomoransko

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vedúci: bude oznámený

Kontakt: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel.: +49 38539689911
Fax: +49 38539689919
E-mail: Kehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

http://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolné Sasko

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vedúca: Silke Niepel
Tel.: +49 51189701303

Fax: +49 51189701330

E-mail: silke.niepel@ls.niedersachsen.de

http://www.soziales.niedersachsen.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Porýnie)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vedúci: Lorenz Bahr

Tel.: +49 2218094002

Fax: +49 2218094009

E-mail: LR4Buero@lvr.de

http://www.lvr.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Vestfálsko-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vedúca: Birgit Westers
Tel.: +49 251591-01

Fax: +49 251591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porýnie-Falcko

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vedúca: Birgit Westers
Tel.: +49 6131967289

Fax: +49 6131967365

E-mail: zeller.birgit@lsjv.rlp.de

http://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Sársko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vedúca: Alexandra Heinen

Tel.: +49 6815012082

E-mail: a.heinen@soziales.saarland.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Annette Reichmann
Tel.: +49 6815012082
Fax: +49 6815013416
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

http://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sasko

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vedúci: Peter Darmstadt
Tel.: +49 37124081101

E-mail: peter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

http://www.lja.sms.sachsen.de/

Sasko-Anhaltsko

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vedúca: Antje Specht

Zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG): Corinna Rudloff
Tel.: +49 3455141625/1855

Fax: +49 3455141012/1719

E-mail: antje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Corinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlezvicko-Holštajnsko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vedúci: Thorsten Wilke
Tel.: +49 4319882405
Fax: +49 4319882618
E-mail: thorsten.wilke@sozmi.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Durínsko

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vedúca: Martina Reinhardt

Tel.: +49 361573411300

Fax: +49 361573411830

E-mail: martina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

http://www.thueringen.de/

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Žiadosť o súhlas s umiestnením maloletej osoby z iného členského štátu EÚ (okrem Dánska) možno poslať priamo príslušnému nemeckému úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež, alebo prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu EÚ Spolkovému úradu pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz) v Nemecku; ktorý následne postúpi žiadosť príslušnému nemeckému úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež.

Miestne príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež by vo všeobecnosti mal schváliť žiadosť podľa článku 46 ods. 1 zákona o medzinárodnom rodinnom práve, ak:

1. vykonanie plánovaného umiestnenia v Nemecku je v záujme dieťaťa, predovšetkým preto, že má osobitný vzťah k Nemecku;

2. zahraničný orgán predložil správu a v prípade potreby aj lekárske osvedčenia alebo posudky, v ktorých sa uvádzajú dôvody plánovaného umiestnenia;

3. dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa (vypočutie, ktoré je vhodné so zreteľom na vek a vývoj dieťaťa a ktorého cieľom je posúdiť umiestnenie v Nemecku, sa spravidla považuje za potrebné od tretieho roku veku dieťaťa);

4. príslušná inštitúcia alebo náhradná rodina udelila svoj súhlas a neexistujú dôvody, ktoré by bránili vykonaniu umiestnenia;

5. boli udelené alebo prisľúbené všetky potvrdenia potrebné v zmysle cudzineckého práva a

6. vykonali sa potrebné opatrenia, pokiaľ ide o pokrytie nákladov (vrátane dostatočného zdravotného poistenia).

Úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež musí plánované udelenie súhlasu najprv schváliť rodinný súd (Familiengericht) v sídle krajského súdu (Oberlandesgericht), v rámci ktorého miestnej príslušnosti má byť dieťa umiestnené, a až potom môže tento úrad informovať žiadajúci zahraničný orgán o svojom súhlase (článok 47 ods. 1 prvá veta zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Po udelení alebo odopretí súhlasu príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež oznámi žiadajúcemu zahraničnému orgánu, nemeckému ústrednému orgánu a inštitúcii alebo náhradnej rodine, do ktorej má byť dieťa umiestnené, odôvodnené konečné rozhodnutie (článok 46 ods. 5 zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Požadujú sa tieto informácie a dôkazy:

– názov, adresa a telefónne číslo príslušného zahraničného orgánu, ktorý zodpovedá za umiestnenie dieťaťa,

– meno, dátum narodenia a štátna príslušnosť dieťaťa

(kópia preukazu totožnosti alebo rodného listu),

– (plánované) trvanie umiestnenia,

– dôvody/odborný základ umiestnenia vo všeobecnosti a konkrétne umiestnenia v Nemecku

(vrátane všetkých predchádzajúcich súdnych rozhodnutí),

– informácie o zdravotnom stave dieťaťa

(lekárske osvedčenia/posudky, ak sú k dispozícii),

– názov/meno, adresa a telefónne číslo prijímajúcej inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny v Nemecku,

– súhlas inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny s umiestnením dieťaťa,

– stanovenie vhodnosti na účely pestúnskej starostlivosti/osvedčenie prijímajúcej náhradnej rodiny alebo prevádzková licencia prijímajúcej inštitúcie v súlade s nemeckým právom (ak sú tieto doklady k dispozícii),

– kontaktné údaje osôb, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti,

– dôkaz o tom, že dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa,

– dôkaz o objasnení pokrytia nákladov,

– dôkaz o tom, že dieťa má zdravotné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Všetky informácie a dôkazy musia byť preložené do nemčiny.

Právo žiadať ďalšie informácie a/alebo dokumenty v individuálnom prípade je vyhradené.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V zmysle článku 56 nariadenia Brusel IIa tento pojem zahŕňa všetky umiestnenia mimo inštitúcií. To zodpovedá článku 44 ods. 1 prvej vete Sociálneho zákonníka (Sozialgesetzbuch) – kniha osem – Ochrana záujmov detí a mládeže: „Každá osoba, ktorá sa chce plnohodnotne starať vo svojej domácnosti o dieťa alebo o mladistvú osobu.“ To je vymedzenie pojmu „náhradný rodič“.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Áno. V zásade tento pojem zahŕňa všetkých príbuzných.

Posledná aktualizácia: 14/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.