Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V časti VIIIA zákona o deťoch z roku 2009 sú transponované osobitné postupy a povinnosti ratifikované na základe Haagskeho dohovoru z roku 1996. Dohovor, samozrejme, umožňuje aj spoluprácu medzi štátmi v súvislosti s prípadmi, keď sa deti umiestňujú do náhradnej starostlivosti za hranicami, napríklad v rámci umiestnenia do pestúnskej starostlivosti alebo iných dlhodobých opatrení, ktoré nepredstavujú osvojenie.

Konkrétne sa v § 93M zákona o deťoch z roku 2009 požaduje predloženie správy ústrednému orgánu iného zmluvného štátu, ak agentúra pre zabezpečenie starostlivosti (Care Agency) zvažuje umiestnenie dieťaťa v inom zmluvnom štáte (v zmysle článku 33 dohovoru) alebo sa potrebuje poradiť (v súlade s článkom 56 nariadenia Brusel IIa).

Vydanie súhlasu, žiadosti a postupy, ktorými sa treba riadiť, do veľkej miery závisia od okolností a súčasného stavu dieťaťa. Napríklad, ak sa zamýšľané umiestnenie týka dieťaťa, na ktoré sa už vzťahuje rozhodnutie o starostlivosti najvyššieho súdu, potom sa konanie musí začať na najvyššom súde podľa kapitoly IV dohovoru na uznanie alebo výkon rozhodnutia.

Okrem toho v § 67 zákona o deťoch sa stanovuje, že žiadna osoba nesmie premiestniť dieťa z Gibraltáru na základe rozhodnutia o starostlivosti bez písomného súhlasu všetkých osôb, ktoré vykonávajú rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, alebo (prípadne) povolenia najvyššieho súdu.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Pozri odpovede na predchádzajúcu otázku.

V § 93K zákona o starostlivosti z roku 2009 sa stanovuje, že podľa dohovoru funkcie ústredného orgánu na Gibraltári plní v prvom rade minister spravodlivosti.

Na účely článkov 24, 26 a 28 dohovoru odkaz na orgán zahŕňa Najvyšší súd Gibraltáru.

Na účely článku 35 ods. 2 odkazy na orgán zahŕňajú agentúru pre zabezpečenie starostlivosti.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Riadime sa postupmi predpísanými haagskymi dohovormi a pravidlami súdneho konania v rodinných veciach (deti) (Haagsky dohovor z roku 1996) z roku 2011 v súvislosti s návrhmi podanými na súd.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V zákone o deťoch z roku 2009 nie je pestúnska rodina vymedzená. Vymedzenia pestúna a zverenia do pestúnskej starostlivosti sú zahrnuté.

„Pestún“ je osoba schválená agentúrou pre zabezpečenie starostlivosti na účely poskytovania pestúnskej starostlivosti.

„Zverenie do pestúnskej starostlivosti“ znamená poskytovanie starostlivosti o dieťa, ktoré potrebuje starostlivosť, osobou, ktorá nie je rodičom, osvojiteľom alebo príbuzným, ani osobou, ktorá inak vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Ak sa o deti starajú príbuzní alebo priatelia, nejde o pestúnsku rodinu, vtedy ide o umiestenie v rodine/u priateľov a označuje sa to ako umiestnenie u prepojenej osoby.

Posledná aktualizácia: 04/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.