Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V talianskych právnych predpisoch sa v súčasnosti nestanovujú žiadne osobitné pravidlá, pokiaľ ide o postup predchádzajúcej konzultácie stanovený v článku 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/2003. V súlade so všeobecnými ustanoveniami sa však vyžaduje zapojenie príslušného súdneho orgánu do procesu umiestnenia dieťaťa (t. j. ide o umiestnenie u osôb, ktoré nie sú rodičmi dieťaťa).

Pri posudzovaní umiestnenia dieťaťa v Taliansku v zmysle článku 56 uvedeného nariadenia sa odporúča poradiť sa s ústredným orgánom Talianska, ktorý poskytne potrebné informácie a dokonca aj pomoc [ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre mladistvých a justíciu Spoločenstva, ústredný orgán, via D. Chiesa 24, 00136 Rím (Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Autorità centrale, via D. Chiesa, 24 – 00136 Roma); tel. +39 0668188535; e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it].

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Pri umiestneniach sa vyžaduje zapojenie súdneho orgánu; ak nie sú stanovené osobitné pravidlá, pred umiestnením sa odporúča poradiť sa s ústredným orgánom Talianska. Vzhľadom na to, že nie sú stanovené vnútroštátne pravidlá upravujúce cezhraničné umiestnenia, je potrebné, aby talianske súdy povoľovali tieto umiestnenia na základe analógie so systémom starostlivosti stanoveným v článku 4 ods. 2 zákona č. 184/1983. Pri umiestnení dieťaťa v Taliansku je teda potrebné zapojenie talianskych súdov.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne osobitné vnútroštátne predpisy.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Vo vnútroštátnom práve nie je vymedzený pojem „náhradná rodina“, ktorý možno v talianskom práve preložiť ako „famiglia affidataria“. Táto inštitúcia je však upravená v zákone č. 184/1983. V tomto zákone je pojem „famiglia affidataria“ vymedzený ako rodina (páry s deťmi, alebo bez nich, alebo slobodné osoby) zodpovedná za starostlivosť o dieťa, ktorému neposkytujú pomoc a ochranu jeho biologickí rodičia.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

V zmysle vnútroštátneho práva (pozri článok 2 zákona č. 184/1983) každé maloleté dieťa, ktorému dočasne chýba vhodné rodinné prostredie, možno zveriť do starostlivosti inej rodiny, súčasťou ktorej môžu byť aj ďalšie maloleté deti, alebo do starostlivosti slobodnej osoby alebo rodinnej komunity s cieľom zabezpečiť blaho, vzdelanie a učenie tohto dieťaťa. Ak nie je možné umiestniť dieťa do vhodnej rodiny, možno ho umiestniť do verejnej alebo súkromnej inštitúcie poskytujúcej starostlivosť, pričom sa uprednostňuje, aby táto inštitúcia bola umiestnená v regióne pobytu dieťaťa. Pojem „náhradné rodiny“ nie je vymedzený v právnych predpisoch; vo všeobecnosti sa však predpokladá, že sa vzťahuje na iné osoby ako na rodičov dieťaťa. Vo vnútroštátnom práve sa v tomto ohľade nerozlišuje medzi príbuznými dieťaťa a osobami, ktoré nie sú jeho príbuznými. Keď sa však dieťa vyjme z rodiny, sudca musí najprv zistiť, či nie je možné dieťa umiestniť u príbuzných. Ak to nie je možné, možno ho umiestniť aj u osôb, ktoré nie sú jeho príbuznými.

Posledná aktualizácia: 22/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.