Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Pred nariadením cezhraničného umiestnenia dieťaťa sa musí konzultovať s príslušným rodinným súdom (bāriņtiesa), ktorý má súdnu právomoc na území, na ktoré sa dieťa umiestňuje, a musí sa získať jeho súhlas.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Plán umiestnenia dieťaťa sa musí oznámiť ministerstvu spravodlivosti Lotyšska, ktoré bude komunikovať s príslušným rodinným súdom, pokiaľ ide o vydanie súhlasu.

Súhlas príslušného rodinného súdu sa nevyžaduje, ak nie sú v čase umiestnenia dieťaťa jeho rodičia zbavení práva starostlivosti alebo ak toto právo nie je udelené inej osobe.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Lotyšské ministerstvo spravodlivosti je ústredným kontaktným miestom, na ktorom sa vybavujú príkazy na umiestnenie detí uvedené v článku 56 nariadenia a zasiela ich príslušnému orgánu v Lotyšsku, ktorý vydáva rozhodnutia o umiestnení.

Zoznam požadovaných dokumentov:

1. informácie o právnom postavení dieťaťa a kópie všetkých príslušných súdnych rozhodnutí a ich lotyšský preklad;

2. informácie o dôvodoch vylúčenia dieťaťa z rodiny a ich lotyšský preklad;

3. kópia rodného listu dieťaťa;

4. informácie o potrebách dieťaťa (zdravotný stav, vzdelanie, emocionálne potreby a jazyky, ktoré možno použiť na komunikáciu s dieťaťom) a ich lotyšský preklad;

5. osvedčenie o dochádzke do školy alebo predškolského zariadenia a lekárske záznamy (lekárske prehliadky, očkovania a diagnózy) a ich lotyšský preklad;

6. informácie o osobe alebo rodine, do ktorej sa dieťa umiestňuje.

* Ak zahraničný orgán neurčil v Lotyšsku žiadnu konkrétnu osobu, u ktorej by sa dieťa umiestnilo, vzhľadom na význam väzieb dieťaťa s Lotyšskom, rodinný súd v Lotyšsku pomôže nájsť vhodného poručníka alebo náhradnú rodinu.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V Lotyšsku môžu byť deti bez rodičovskej starostlivosti zverené do pestúnskej starostlivosti alebo poručníctva.

Náhradná rodina je rodina, ktorá poskytuje pestúnsku starostlivosť sirote alebo dieťaťu, ktoré nemá rodičovskú starostlivosť, až kým sa dieťa nemôže vrátiť do rodičovskej starostlivosti, pokiaľ je to možné, alebo pokiaľ dieťa nie je osvojené alebo umiestnené do poručníctva.

Poručník preberá všetky rodičovské práva a povinnosti a zastupuje dieťa v osobných a majetkových veciach.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Za poručníka dieťaťa môže byť ustanovený príbuzný dieťaťa alebo osoba mimo príbuzenského vzťahu, ktorá je podľa rodinného súdu považovaná za osobu schopnú plniť povinnosti poručníka.

Za poručníka môže byť určený ktorýkoľvek príbuzný, ktorý je ochotný starať sa o dieťa, ak má schopnosti a vlastnosti potrebné na vykonávanie úloh poručníctva.

Posledná aktualizácia: 07/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.