Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Zodpovedným orgánom v tejto súvislosti je orgán pre štandardy sociálnej starostlivosti (určený ako ústredný orgán Malty). Podrobnejšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku č. 3.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Zodpovedným orgánom v tejto súvislosti je orgán pre štandardy sociálnej starostlivosti (určený ako ústredný orgán Malty).

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

S cieľom zaregistrovať cezhraničné umiestnenie na Malte ústredný orgán žiadajúceho štátu musí požiadať o súhlas ústredného orgánu Malty. Žiadosť treba predložiť ústrednému orgánu Malty – orgánu pre štandardy sociálnej starostlivosti.

Dodržuje sa tento postup:

ústrednému orgánu Malty treba predložiť riadne vyplnený formulár žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou. Žiadosť by mal predložiť ústredný orgán žiadajúceho štátu. Všetka požadovaná dokumentácia by mala byť zaslaná len v maltčine alebo angličtine.

Po doručení žiadosti ústredný orgán Malty stanoví, o aký druh umiestnenia ide.

Ústredný orgán Malty zašle žiadosť a dokumentáciu relevantnému maltskému príslušnému orgánu, napr. agentúre na ochranu dieťaťa (Aġenzija Appoġġ) v závislosti od konkrétneho prípadu. Vo všetkých prípadoch príslušné orgány posudzujú žiadosti na základe svojej odbornosti, pričom náležite zohľadňujú tieto hľadiská týkajúce sa umiestnenia: hľadisko vzdelávania/pedagogické hľadisko, hľadisko právnej podpory, psychosociálne/psychiatrické hľadisko a hľadisko bezpečnosti/ochrany dieťaťa.

Ústredný orgán Malty potom môže ústrednému orgánu žiadajúceho štátu oznámiť rozhodnutie maltských príslušných orgánov o cezhraničnom umiestnení dieťaťa. Umiestnenie sa môže uskutočniť, až keď ústredný orgán Malty udelí súhlas s umiestnením. Ústredný orgán žiadajúceho štátu potom oznámi ústrednému orgánu Malty dátum začiatku cezhraničného umiestnenia.

Spolu so žiadosťami treba predložiť napríklad tieto dokumenty:

a) kópiu vnútroštátneho preukazu totožnosti/cestovného pasu matky, otca a detí;

b) rodný list dieťaťa;

c) vyhlásenie o starostlivosti a o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;

d) všetky ostatné potrebné dokumenty.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pojem náhradnej rodiny nie je súčasťou maltského práva. V článku 2 zákona o pestúnskej starostlivosti z roku 2007 (kapitola 491 Zbierky zákonov Malty) sa však pojem „poskytovateľ pestúnskej starostlivosti“ vymedzuje ako „jedna alebo viacero osôb, ktorým Výbor pre pestúnsku starostlivosť povolil poskytovať dieťaťu pestúnsku starostlivosť“. Podobne v článku 2 zákona o ochrane maloletých detí (zákon o alternatívnej starostlivosti) (kapitola 602 Zbierky zákonov Malty), ktorým sa má nahradiť zákon o pestúnskej starostlivosti z roku 2007, keď zákon o ochrane maloletých detí nadobudne účinnosť, pojem „poskytovateľ pestúnskej starostlivosti“ sa vymedzuje ako „jedna alebo viacero osôb, ktorým Výbor pre pestúnsku starostlivosť povolil poskytovať maloletému dieťaťu pestúnsku starostlivosť“.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Pojem náhradnej rodiny nie je súčasťou maltského práva.

Posledná aktualizácia: 05/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.