Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Áno – podľa článku 26 nariadenia o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995 (ďalej len „nariadenie o deťoch“) sa požaduje, aby sa zistili priania a pocity dieťaťa, jeho rodičov alebo akejkoľvek inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti, alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, a aby sa tieto priania a pocity riadne zohľadnili pri prijímaní rozhodnutia o blahu daného dieťaťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Právne predpisy Severného Írska sa do značnej miery zhodujú so zákonom o deťoch z roku 1989 platným v Anglicku a vo Walese. Rozlišujú sa tri kategórie –

• neformálne – dohody medzi rodičmi a príbuznými bez zapojenia sociálnych služieb,

• dobrovoľné umiestnenie – dohody medzi rodičmi a miestnym orgánom (podľa článkov 21 a 27 nariadenia o deťoch),

• rozhodnutie o starostlivosti – na získanie tohto rozhodnutia je potrebné podať návrh na súd (podľa článkov 27 a 50 nariadenia o deťoch).

Opatrenia zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti sa zhodujú s opatreniami v Anglicku a vo Walese (pozri prehľad vzťahujúci sa na Anglicko a Wales).

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

K dispozícii je súbor vzorových tlačív na uľahčenie výmeny/poskytnutia informácií pri postupe prevzatia starostlivosti o dieťa alebo mladú osobu a na účely prebiehajúceho preskúmania.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V nariadení o deťoch sa nevymedzuje pojem „rodina“. V nariadení o deťoch sa vymedzuje „oprávnený pestún“ ako umiestnenie do rodiny, k príbuznému dieťaťa alebo akejkoľvek inej vhodnej osobe, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Podľa článku 27 ods. 2 písm. a) nariadenia o deťoch sa umožňuje umiestnenie dieťaťa –

i) do rodiny;

ii) k jeho príbuznému; alebo

iii) k akejkoľvek inej vhodnej osobe.

„Príbuzný“ je vymedzený v článku 2 ods. 2 nariadenia o deťoch ako „vo vzťahu k dieťaťu starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva alebo registrovaného partnerstva), alebo nevlastný rodič“.

Posledná aktualizácia: 05/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.