Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky

Áno, konzultácia a získanie súhlasu sú potrebné v prípade rozhodnutí o umiestnení maloletého dieťaťa v náhradnej rodine alebo inštitúcii v Portugalsku.

Konzultácia a získanie súhlasu nie sú potrebné, ak je dieťa zverené do starostlivosti príbuzných, t. j. starých rodičov, strýkov a tiet alebo starších súrodencov. V týchto prípadoch stačí, keď orgán rozhodujúci o umiestnení jednoducho informuje ústredný orgán Portugalska.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Ústredným orgánom Portugalska na účely nariadenia (ES) č. 2201/2003 je:

DGRSP – Generálne riaditeľstvo pre rehabilitáciu a väzenské služby (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddelenie pre právnu pomoc a spory (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisboa, Portugal (Lisabon, Portugalsko)

Telefón: +351 218812200

Fax: +351 218853653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Webové sídlo

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov)

Etapy postupu na umiestnenie mladých ľudí v Portugalsku podľa článku 56 nariadenia Brusel IIa

ACP = ústredný orgán Portugalska

Etapa 1: Predbežné povolenie umiestnenia vydané ústredným orgánom Portugalska

 • žiadosť o predbežné povolenie, ktorú predloží ústredný orgán žiadajúcej krajiny,
 • preskúmanie predloženej dokumentácie a jej posúdenie z hľadiska kritérií a podmienok umiestnenia,
 • ACP schváli alebo odmietne vydanie predbežného povolenia,
 • výlučne orientačný časový rámec: 1 – 3 mesiace od doručenia všetkých dokumentov, ktoré treba pripojiť k žiadosti, v závislosti od zložitosti prípadu.

Etapa 2: Súdne vyhlásenie vykonateľnosti

 • Náhradná rodina, rámcová inštitúcia alebo inštitúcia, ktorej bolo dieťa zverené, podá na súd [oddelenie pre rodinu a maloleté deti (Juízo de Família e Menores) oblasti, v ktorej sídli náhradná rodina alebo inštitúcia] návrh na uznanie a vykonateľnosť. K tomuto návrhu treba pripojiť dokumentáciu potvrdzujúcu predchádzajúci súhlas ACP a podporné dokumenty, v ktorých sú uvedené podrobné informácie o umiestnení: dĺžka trvania, intervenčný plán, vyhlásenie náhradnej rodiny o finančnej sebestačnosti.

Alebo alternatívne:

Rozhodnutie o umiestnení vydané správnym alebo súdnym orgánom krajiny pôvodu sa zašle ACP spolu s dodatočnou dokumentáciou, v ktorej sú uvedené podrobné informácie o umiestnení: dĺžka trvania, intervenčný plán, vyhlásenie náhradnej rodiny o finančnej sebestačnosti.

ACP postúpi návrh na vykonateľnosť opatrenia prokuratúre (Ministério Público) na príslušnom súde, na ktorom sa úradne podá v mene dieťaťa.

 • Súd vydá rozhodnutie. V prípade vyhlásenia vykonateľnosti môže súd určiť inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto da Segurança Social, IP) ako orgán zodpovedný za monitorovanie vykonávania opatrenia v Portugalsku.

Etapa 3: Vykonanie opatrenia umiestnenia v Portugalsku

 • Po vydaní rozhodnutia o vykonateľnosti dieťa alebo mladistvá osoba môže prísť do Portugalska a môže sa začať vykonávať opatrenie umiestnenia.
 • Ak bol návrh na vyhlásenie vykonateľnosti zaslaný prostredníctvom ACP (a v každom prípade, keď súd oznámi ACP svoje rozhodnutie), ACP by mal postúpiť rozhodnutie súdu svojej protistrane.
 • Inštitút sociálneho zabezpečenia monitoruje vykonávanie opatrenia a vypracúva pravidelné správy o vykonávaní opatrenia, ktoré sa predkladajú súdu a ACP, ak to súd nariadi.
 • Opatrenie možno predĺžiť len v prípade, že ACP vydá nové predbežné povolenie, a potom je nutné dodržať celý uvedený postup.

Informatívny zoznam dokumentov, ktoré vyžaduje ACP pred vydaním povolenia na umiestnenie dieťaťa v náhradnej rodine alebo inštitúcii v Portugalsku, je uvedený (v angličtine) na tejto stránke.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V článku 12 zákonného dekrétu č. 139/2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania opatrení v oblasti náhradných rodín v Portugalsku, sa uvádza:

Náhradnou rodinou môže byť:

 1. slobodná osoba;
 2. dve zosobášené alebo nezosobášené osoby;
 3. dve osoby alebo viac osôb, ktoré sú príbuzné a žijú v spoločnej domácnosti.

V prípadoch uvedených v písm. b) a c) predchádzajúceho odseku je jeden člen náhradnej rodiny osobou zodpovednou za pestúnsku starostlivosť.

Osoby uvedené v odseku 1, ktorým je do pestúnskej starostlivosti zverené dieťa alebo mladistvá osoba, nesmú mať žiadny pokrvný príbuzenský vzťah s týmto dieťaťom alebo touto mladistvou osobou.“

V článku 6 uvedeného zákonného dekrétu sa stanovuje, že za riadenie systému náhradných rodín zodpovedá inštitút sociálneho zabezpečenia a Svätý dom milosrdenstva v Lisabone (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) v spolupráci s rámcovými inštitúciami, ktoré sú vo vnútroštátnom práve určené ako osobitné úrady pre sociálnu solidaritu pracujúce v oblasti starostlivosti o deti a mladistvých a ktoré uzavreli s inštitútom sociálneho zabezpečenia dohodu o spolupráci.

V článku 5 ods. 2 zákonného dekrétu sa stanovuje, že opatrenia pestúnskej starostlivosti, o ktorých sa rozhodlo v rámci súdneho konania, monitoruje a riadi súd, pričom na tento účel zostaví osobitné tímy v súlade so zákonom č. 147/99 o ochrane ohrozených detí a mladistvých.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Nie, v zmysle portugalského práva pojem „náhradnej rodiny“ nezahŕňa príbuzných (pozri článok 16 ods. 3 zákonného dekrétu č. 139/2019, na ktorý sa odkazuje aj v odpovedi na predchádzajúcu otázku).

Príslušné právne predpisy:

Zákonný dekrét 139/2019

Zákonný dekrét 147/99

Záverečná poznámka:

Tieto informácie nie sú záväzné pre portugalské kontaktné miesto, súdy ani ďalšie orgány alebo osoby, ktoré ich používajú. Napriek tomu, že tieto informácie boli vypracované s náležitou pozornosťou, vždy je potrebné vychádzať z platných právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 31/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.