Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Vnútroštátne právo vzťahujúce sa na dieťa, o ktoré sa stará príbuzný (príbuzenská starostlivosť)

Existuje niekoľko zákonných spôsobov, ako sa o škótske dieťa môžu starať príbuzní. Môže ísť o

a) neformálnu dohodu.

O dieťa sa môže starať príbuzný alebo priateľ (pestún z príbuzenstva) na základe dohody medzi rodičom a pestúnom z príbuzenstva bez súhlasu alebo vedomosti členského štátu. Príbuzný môže byť v Škótsku alebo inde.

b) umiestnenie miestnym orgánom zodpovedným za dieťa [podľa § 25 zákona o deťoch (Škótsko) z roku 1995].

Ak nikto nie je schopný postarať sa o dieťa alebo rodič súhlasí s tým, aby sa o dieťa postaral členský štát, miestny orgán poverený zabezpečením blaha dieťaťa je povinný posúdiť potreby dieťaťa a zohľadniť názory zainteresovaných osôb vrátane príbuzného alebo priateľa (pestúna z príbuzenstva) a dieťaťa ešte pred určením plánov týkajúcich sa dieťaťa a vyžaduje sa písomná dohoda medzi pestúnom a miestnym orgánom. Vykonajú sa minimálne policajné kontroly a zdravotné prehliadky.

c) rozhodnutie na základe vypočutia detí. [Zákon o vypočúvaní detí (Škótsko) z roku 2011].

Na základe vypočutia detí sa určí, ktorý miestny orgán je zodpovedný za dieťa. Zvyčajne je to miestny orgán v oblasti, v ktorej dieťa žije. Rodičia a iné osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti majú právo zúčastniť sa na vypočutí. Môžu sa zúčastniť aj ďalší blízki príbuzní.

Dieťa sa môže odporučiť na vypočutie detí, na ktorom sa rozhodne o tom, kde má dieťa zostať. Odvolanie možno podať na šerifský súd (sheriff court). Ak sa na základe rozhodnutia dieťa umiestni u príbuzného, pestún a jeho majetok sa musia považovať za vhodných a pestún musí súhlasiť s tým, že sa postará o dieťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Miestny orgán, ktorý má dieťa na starosti, je zodpovedný za zabezpečenie posúdenia príbuzného pestúna. Ak príbuzný žije v oblasti iného miestneho orgánu, potom by sa toto posúdenie mohlo dokončiť v spolupráci s miestnym orgánom, v ktorého oblasti pestún žije, ak miestne orgány súhlasia.

Miestny orgán zodpovedný za dieťa bude kontrolovať vhodnosť príbuzného a naďalej bude niesť zodpovednosť za jej zabezpečenie. Môže si to vyžadovať, že miestny orgán zodpovedný za dieťa navštívi príbuzného viac než raz a/alebo môže vychádzať z informácií od miestneho orgánu z oblasti, v ktorej žije príbuzný. Je dôležité, aby obidva miestne orgány úzko komunikovali, aby sa ubezpečili, že posudzovanie je natoľko dôkladné, ako by malo byť.

Existuje riziko, že ak by bolo posúdenie skrátené, umiestnenie by sa nevydarilo a nezabezpečili by sa potreby dieťaťa. Komplexné posúdenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie, aby mali dieťa a príbuzný správnu podporu, keď budú žiť u príbuzného. Bolo by to tak aj v prípade, ak by sa rozhodnutie týkalo dieťaťa, ktoré sa má presunúť do inej krajiny.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

smerniciach pre starostlivosť o deti (Škótsko) z roku 2009 sa v smernici 11 stanovujú všeobecné zásady, ktoré majú dodržiavať miestne orgány.

Miestny orgán nesmie umiestniť dieťa u pestúna z príbuzenstva, pokiaľ sa neubezpečí, že:

a) umiestnenie je v najlepšom záujme dieťaťa;

b) umiestnenie dieťaťa u pestúna z príbuzenstva je v najlepšom záujme dieťaťa;

c) po posúdení uvedenom v smernici 10 ods. 3 je daný pestún z príbuzenstva vhodnou osobou na poskytovanie starostlivosti o dieťa;

d) sa zohľadnili všetky informácie, ktoré boli k dispozícii, týkajúce sa výkonu jeho povinností podľa § 17 ods. 1 až 5 zákona z roku 1995;

e) pestún z príbuzenstva uzavrel písomnú dohodu s miestnym orgánom podľa smernice 12; a

f) pestún z príbuzenstva uzavrel písomnú dohodu s miestnym orgánom, pokiaľ ide o záležitosti uvedené v dodatku 4.

Pokiaľ ide o postup posúdenia, v prípade krátkodobých rozhodnutí sa uskutočnia minimálne policajné kontroly a zdravotné prehliadky a v prípade dlhodobejších rozhodnutí v dĺžke do jedného roka uskutoční miestny orgán zodpovedný za dieťa úplné posúdenie. Posudzovanie zahŕňa posúdenie vhodnosti pestúna na poskytovanie starostlivosti o dieťa – teda že samotný pestún je vhodný a takisto že jeho ubytovanie je vhodné na poskytovanie starostlivosti o dieťa.

V rámci modelu posudzovania pri príbuzenskej starostlivosti by sa mali jednoznačne zvážiť potreby dieťaťa spoločne s možnosťami pestúna z príbuzenstva zabezpečiť ich. Ako také by malo byť spojené s preskúmaním pôvodných dohôd podľa tohto časového rámca:

• na tretí deň,

• v šiestom týždni,

• dokončenie posúdenia príbuzenstva načas na preskúmanie situácie dieťaťa po uplynutí 4,5 mesiaca.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pestúnska rodina v Škótsku je rodina, do ktorej patrí aspoň jeden dospelý, ktorý bol prijatý, schválený a zapísaný ako vhodný pestún na poskytovanie starostlivosti o dieťa zo strany miestneho orgánu, súkromnej alebo dobrovoľnej agentúry zabezpečujúcej pestúnsku starostlivosť, ktorá je zaregistrovaná na inšpektoráte starostlivosti a každoročne sa preveruje, či spĺňa vnútroštátne normy starostlivosti.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Nie. V Škótsku by to bolo vymedzené ako dohoda o „príbuzenskej starostlivosti“. Pestún z príbuzenstva v Škótsku je:

i) osoba s príbuzenským vzťahom k dieťaťu na základe pokrvného príbuzenstva, manželstva alebo registrovaného partnerstva – bez akýchkoľvek obmedzení z hľadiska blízkosti daného príbuzenského stavu;

ii) osoba, ktorú dieťa pozná a s ktorou má dieťa existujúci predchádzajúci vzťah. Môže sa to vzťahovať na blízkych priateľov alebo ľudí, ktorí dieťa dobre poznajú na základe pravidelných stykov a možno ich považovať za súčasť siete dieťaťa.

Na príbuzného sa nevzťahuje obmedzenie z hľadiska skupiny alebo kategórie.

Posledná aktualizácia: 03/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.