Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Áno, súhlas je potrebný v prípade, že dieťa má byť umiestnené do pestúnskej starostlivosti. Ak je ústredný orgán pre článok 56, ktorým je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže („Centrum“) dožiadaný na udelenie súhlasu s cezhraničným umiestnením dieťaťa Centrum takéto umiestnenie vždy konzultuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPODaSK“) , ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny („Ústredie PSVaR“).

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Centrum je viazané odborným odporúčaním Ústredia PSVaR.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Centrum si vyžiada dostatočné informácie a s tým súvisiacu dokumentáciu týkajúcu sa konania a následne umiestnenie prekonzultuje s Ústredím PSVaR. Pri umiestnení dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa je osobitnou úlohou pre Ústredie PSVaR zabezpečenie miesta pre dieťa vo vhodnom zariadení starostlivosti o dieťa na území Slovenskej republiky.

Následne Ústredie PSVaR poskytne Centru odporúčanie v konkrétnom prípade a v prípade ak ide o umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa aj o mieste v konkrétnom zariadení starostlivosti o dieťa.

Centrum spravidla požaduje informácie a dokumenty týkajúce sa súdneho konania, existujúcich súdnych rozhodnutiach, rodinných príslušníkoch dieťaťa, dôvody navrhovaného umiestnenia, správy od psychológov či sociálnych pracovníkov, resp. iné vyjadrenia odborníkov.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Podľa zákona 36/2005 Z. z. o rodine, ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len „pestún"). Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach. Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Ak pestún predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, môže sa domáhať, aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí zákonného zástupcu preskúmal súd. Rodičia tiež majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov alebo pestúna súd. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

Okrem vyššie uvedenej pestúnskej starostlivosti právny poriadok Slovenskej republiky pozná aj inú formu náhradnej starostlivosti („náhradná osobná starostlivosť“), ktorá sa však nepovažuje za pestúnsku starostlivosť. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Na posúdenie pestúna nie je príbuzenstvo či stupeň príbuzenstva relevantný. Nemožno však vylúčiť, že aj dieťa v príbuzenskom vzťahu bude v pestúnskej starostlivosti, ak pestún spĺňa zákonné predpoklady, teda pojem pestúnska rodina môže ale nemusí zahŕňať príbuzných.

Posledná aktualizácia: 22/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.