Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Na všetky umiestnenia detí do iného domova, ako je ich vlastný, sa vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu. Ak sa má dieťa umiestniť u svojich rodičov alebo osôb, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, predchádzajúca konzultácia a súhlas sa nevyžadujú.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Sociálny orgán obce, v ktorej má byť dieťa umiestnené.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Nevyhnutným predpokladom na získanie súhlasu je posudok výboru pre sociálne zabezpečenie, ktorý musí dospieť k záveru, že umiestnenie je v najlepšom záujme dieťaťa. Pri posudzovaní toho, či je umiestnenie v najlepšom záujme dieťaťa, treba vychádzať z väzieb dieťaťa na Švédsko, napr. či dieťa má sociálne kontakty s rodičmi alebo príbuznými vo Švédsku alebo či majú švédsky národný alebo kultúrny pôvod. To isté sa primerane uplatňuje aj na umiestnenie do zahraničia. Ďalšou požiadavkou na udelenie súhlasu s umiestnením vo Švédsku alebo na prijatie rozhodnutia o umiestnení v zahraničí je čo najpresnejšie zistiť postoj dieťaťa k umiestneniu. Navyše súhlas výboru pre sociálne zabezpečenie musí potvrdiť poručník dieťaťa a ak dieťa dosiahlo vek 15 rokov, musí s ním súhlasiť aj samotné dieťa. Pred udelením súhlasu je nutné preskúmať podmienky v dotknutom dome a podmienky starostlivosti v domácnosti a dieťa musí byť držiteľom povolenia na pobyt (ak sa vyžaduje).

Výbor pre sociálne zabezpečenie by mal vykonať vyšetrovanie na účely udelenia súhlasu rýchlo; výbor by mal dokončiť vyšetrovanie najneskôr v priebehu štyroch mesiacov. Ak na to existujú osobitné dôvody, lehotu vyšetrovania možno predĺžiť. S cieľom umožniť vykonanie vyšetrovania zahraničný orgán musí v spise uviesť, ktorej konkrétnej domácnosti sa týka žiadosť o umiestnenie.

Výbory pre sociálne zabezpečenie po schválení umiestnenia vo Švédsku nezodpovedajú na náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s umiestnením (napríklad náklady na živobytie dieťaťa alebo poplatky za domov náhradnej starostlivosti).

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pojem „náhradná rodina“ vo švédskych právnych predpisoch neexistuje. Deti však možno umiestniť do domova náhradnej starostlivosti. V kapitole 3 ods. 2 nariadenia o sociálnych službách (2001:937) je pojem „domov náhradnej starostlivosti“ vymedzený ako samostatná domácnosť, ktorá v mene výboru pre sociálne zabezpečenie prijíma deti, ktorým poskytuje neustálu starostlivosť a vzdelávanie, a dospelých, ktorým poskytuje starostlivosť a opatrovanie, pričom táto činnosť sa nevykonáva profesionálne.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Švédsky pojem „domova náhradnej starostlivosti“ sa vzťahuje na všetkých príbuzných dieťaťa. V prípade umiestnení v domácnosti, ktorá patrí jednému z rodičov dieťaťa alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, sa však nevyžaduje súhlas ani osobitné rozhodnutie výboru pre sociálne zabezpečenie.

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.