Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti

Deti môžu potrebovať novú rodinu buď preto, že ide o siroty, alebo preto, že sa ich rodičia javia ako nespôsobilí na výkon starostlivosti o ne. Pojem „pestúnska rodina“ môže byť v jednotlivých krajinách EÚ definovaný rôzne.

Akýkoľvek druh umiestnenia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti s jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo do ústavnej starostlivosti – sirotinca alebo detského domova – v inej krajine EÚ patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia Brussels IIa.

Súd alebo orgán, ktorý zvažuje umiestnenie dieťaťa do pestúnskej rodiny alebo ústavnej starostlivosti v inej krajine EÚ, musí pred tým, ako umiestnenie nariadi, požiadať o konzultácie orgány tejto krajiny. Na určenie potrebného druhu konzultácií sa v nariadení odkazuje na vnútroštátne právne predpisy:

  • Ak sa v štáte, v ktorom má byť dieťa umiestnené, pre vnútroštátne umiestnenie detí vyžaduje zásah orgánov verejnej moci, potom je v prípade cezhraničného umiestnenia potrebné získať súhlas orgánu prijímacieho štátu ešte pred tým, ako sa umiestnenie nariadi.
  • Ak sa v štáte, v ktorom mám byť dieťa umiestnené, pre vnútroštátne umiestnenie detí nevyžaduje žiadny zásah orgánov verejnej moci, potom musia byť jeho príslušné orgány o umiestnení len informované.

Pojem „pestúnska rodina“ vymedzujú vnútroštátne právne predpisy a postupy jednotlivých krajín EÚ nejednotne, najmä či to zahŕňa príbuzných alebo nie.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 11/05/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.