Cross-border placement of a child including foster family

A child may need a new family either because they are an orphan or because their parents appear unfit to care for them. Also, the term ‘foster family’ might be defined differently across EU countries.

Any type of placement of a child in a foster home with one or more individuals, or in institutional care – an orphanage or a children's home – in another EU country falls under the scope of the Brussels IIa Regulation.

A court or authority planning to place a child with a foster family or in an institution in another EU country has to consult that country’s authorities before ordering the placement. To establish what kind of consultation is necessary, the Regulation refers to national law:

  • If such a placement were to require the public authority of the State where the child is being placed to intervene if it were an internal case there, the consent of the receiving State’s authorities would need to be obtained for a similar cross-border placement prior to ordering the placement.
  • If the public authority is not required to intervene in a similar domestic case in the State where the child is being placed, then its authorities only have to be informed of the placement.

Each EU country’s national law and procedure defines the term ‘foster family’, particularly if it covers relatives.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 15/04/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Česká republika

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V praxi musí ústredný orgán zistiť od miestne príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí existujúce možnosti umiestnenia dieťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Súhlas udeľuje ústredný orgán po konzultácii s miestne príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí. Súhlas sa udeľuje neformálne vo forme písomného vyjadrenia ústredného orgánu.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Ústredný orgán sa obráti na miestne príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí (obecný orgán s rozšírenou pôsobnosťou), ktorý zistí, či a kde by bolo možné umiestniť dieťa (zistenie voľných kapacít pestúnov a voľných kapacít ústavných zariadení).

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Ak sa žiaden z rodičov nemôže osobne starať o dieťa, súd môže zveriť dieťa do osobnej starostlivosti poručníka (v prípade, že sú rodičia zbavení rodičovských práv a povinností, ak sú ich rodičovské práva a povinnosti obmedzené alebo ak nežije žiaden z rodičov) alebo pestúna, alebo môže byť dieťa zverené do starostlivosti „inej osoby“. Pestún aj poručník sú oprávnení poberať presne určené sociálne dávky. „Iná osoba“ nemá nárok na takéto dávky.

Pestún je povinný a oprávnený osobne sa starať o dieťa. Pestún vykonáva primeraným spôsobom rodičovské práva a povinnosti, pokiaľ ide o výchovu dieťaťa. Je povinný a oprávnený rozhodovať len o bežných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, zastupovať dieťa v týchto záležitostiach a spravovať jeho majetok. Je povinný informovať rodičov o podstatných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Ak si to vyžadujú okolnosti, súd stanoví ďalšie povinnosti a práva pestúna.

Ak dieťa nemožno zveriť do jednej z uvedených foriem starostlivosti, súd môže nariadiť umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Áno, značný podiel pestúnov v Českej republike predstavujú príbuzní dieťaťa. V českom práve sa na účely pestúnskej starostlivosti nijako nevymedzuje stupeň príbuzenstva či iné obmedzenia.

Posledná aktualizácia: 28/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Nemecko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V zásade áno, vždy je nutné, aby iný členský štát EÚ (okrem Dánska) požiadal o konzultačný postup pred umiestnením maloletej osoby v Nemecku.

Táto požiadavka sa vzťahuje v podstate sa všetky formy umiestnenia v Nemecku (t. j. vrátane predovšetkým umiestnenia do starostlivosti príbuzných) za predpokladu, že umiestnenie je založené na opatrení orgánu alebo súdu vo vysielajúcom členskom štáte. V prípade opatrenia vydaného orgánom alebo súdom v inom členskom štáte EÚ (okrem Dánska) teda možno vo všeobecnosti predpokladať, že sa bude vyžadovať získanie súhlasu pred umiestnením.

Výnimočne, v osobitných individuálnych prípadoch sa môže stať, že tento súhlas nie je potrebný, to si však treba pred umiestnením vyjasniť s príslušným krajinským úradom pre sociálnu starostlivosť o mládež (Landesjugendamt, ďalej len „ LJA“).

V prípade, že sa akýmkoľvek spôsobom zmení opatrenie o umiestnení, ale ak dôjde k jeho rozšíreniu, je nutné získať nový súhlas.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Súhlas musí udeliť úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež príslušný podľa dotknutej spolkovej krajiny, na území ktorej sa plánuje umiestnenie. V Nemecku je 16 spolkových krajín a 17 úradov pre sociálnu starostlivosť o mládež (jeden úrad v každej spolkovej krajine, pričom v Severnom Porýní-Vestfálsku sú dva úrady; zoznam adries týchto úradov možno nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bagljae.de/). Ak ešte nebol predložený konkrétny návrh, kam sa má umiestniť maloletá osoba, nemecký centrálny orgán určí najbližší úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež. Alternatívne sa za príslušnú považuje spolková krajina Berlín (článok 45 zákona na vykonanie určitých právnych nástrojov v oblasti medzinárodného rodinného práva (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) – ďalej len „zákon o medzinárodnom rodinnom práve“).

Spolková krajina

Adresa

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, webové sídlo

Bádensko-Württembersko

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Dezernat Jugend – Landesjugendamt

Lindenspürstraße 39

70176 Stuttgart

Vedúci: Reinhold Grüner
Tel.: +49 71163750
Fax: +49 7116375449
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknereinhold.gruener@kvjs.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kvjs.de/

Bavorsko

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Bayerisches Landesjugendamt

Marsstraße 46

80335 München

Vedúci: Hans Reinfelder

Tel.: +49 891261-04

Fax: +49 8912612412

E-mail: grenzueberschreitendeUnterbringung-blja@zbfs.bayern.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.blja.bayern.de/

Berlín

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Jugend und Familie, Landesjugendamt
Bernhard-Weiß-Straße 6

10178 Berlin

Vedúci: bude oznámený

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Dr. Sabine Skutta

Tel.: +49 30902275580

Fax: +49 30902275011

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknesabine.skutta@senbjf.berlin.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.berlin.de/sen/bjw

Brandenbursko

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Abteilung Kinder, Jugend und Sport

Heinrich-Mann-Allee 107

14473 Potsdam

Vedúci: Volker-Gerd Westphal

Tel.: +49 3318660

Fax: +49 3318663595

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mbjs.brandenburg.de/

Brémy

Die Senatorin für Soziales, Jugend,

Frauen, Integration und Sport

Landesjugendamt

Bahnhofsplatz 29

28195 Bremen

Vedúca: Christiane Schrader

Tel.: +49 4213610

Fax: +49 4214964401

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknechristiane.schrader@soziales.bremen.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.740.de

Hamburg

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Amt für Familie

Überregionale Förderung und Beratung/ Landesjugendamt FS 4

Adolph-Schönfelder-Straße 5

22083 Hamburg

Vedúci: Dr. Herbert Wiedermann

Tel.: +49 40428632504

Fax: +49 40427961144

E-mail: herbert.wiedermann@basfi.hamburg.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.hamburg.de/basfi/

Hesensko

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
Abteilung II6B – Jugendgremienarbeit

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Vedúca: Cornelia Lange

Tel.: +49 61132193248 alebo +49 61132193249

Fax: +49 6118173260

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecornelia.lange@hsm.hessen.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):

Susanne Rothenhöfer

Tel.: +49 61132193433

Fax: +49 611327193433

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknesusanne.rothenhoefer@hsm.hessen.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sozialministerium.hessen.de/

Meklenbursko-Predpomoransko

Kommunaler Sozialverband

Mecklenburg-Vorpommern

Landesjugendamt

Der Verbandsdirektor

Am Grünen Tal 19

19063 Schwerin

Vedúci: bude oznámený

Kontakt: Nicole Kehrhahn-von Leesen
Tel.: +49 38539689911
Fax: +49 38539689919
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneKehrhahn-vonLeesen@ksv-mv.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ksv-mv.de/jugendhilfe/aufgaben.html

Dolné Sasko

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover
Fachgruppe Kinder, Jugend und Familie

Schiffgraben 30-32

30175 Hannover

Vedúca: Silke Niepel
Tel.: +49 51189701303

Fax: +49 51189701330

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknesilke.niepel@ls.niedersachsen.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.soziales.niedersachsen.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Porýnie)

Landschaftsverband Rheinland

Dezernat Kinder, Jugend und Familie

LVR-Landesjugendamt

Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Vedúci: Lorenz Bahr

Tel.: +49 2218094002

Fax: +49 2218094009

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneLR4Buero@lvr.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lvr.de/

Severné Porýnie-Vestfálsko

(Vestfálsko-Lippe)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Dezernat Jugend und Schule

Warendorfer Straße 25

48145 Münster

Vedúca: Birgit Westers
Tel.: +49 251591-01

Fax: +49 251591-275

E-mail: birgit.westers@lwl.org

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lwl.org/LWL/Jugend/Landesjugendamt/LJA/

Porýnie-Falcko

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz

Landesjugendamt

Rheinallee 97-101

55118 Mainz

Vedúca: Birgit Westers
Tel.: +49 6131967289

Fax: +49 6131967365

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknezeller.birgit@lsjv.rlp.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lsjv.rlp.de/kinder-jugend-und-familie/

Sársko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

C 5 – Kinder- und Jugendhilfe, Landesjugendamt

Franz-Josef-Röder-Straße 23

66119 Saarbrücken

Vedúca: Alexandra Heinen

Tel.: +49 6815012082

E-mail: a.heinen@soziales.saarland.de

Riadna zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG):
Annette Reichmann
Tel.: +49 6815012082
Fax: +49 6815013416
E-mail: a.reichmann@soziales.saarland.de
E-mail: landesjugendamt@soziales.saarland.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.landesjugendamt.saarland.de/

Sasko

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Landesjugendamt

Carolastraße 7a

09111 Chemnitz

Vedúci: Peter Darmstadt
Tel.: +49 37124081101

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepeter.darmstadt@lja.sms.sachsen.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.lja.sms.sachsen.de/

Sasko-Anhaltsko

Landesverwaltungsamt

Referat Jugend
Landesjugendamt

Ernst-Kamieth-Straße 2

06122 Halle (Saale)

Vedúca: Antje Specht

Zástupkyňa v spolkovej asociácii (BAG): Corinna Rudloff
Tel.: +49 3455141625/1855

Fax: +49 3455141012/1719

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneantje.specht@lvwa.sachsen-anhalt.de; Odkaz sa zobrazí v novom okneCorinna.Rudloff@lvwa.sachsen-anhalt.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sachsen-anhalt.de/startseite/

Šlezvicko-Holštajnsko

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

des Landes Schleswig-Holstein

Landesjugendamt

Adolf-Westphal-Straße 4

24143 Kiel

Vedúci: Thorsten Wilke
Tel.: +49 4319882405
Fax: +49 4319882618
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknethorsten.wilke@sozmi.landsh.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.schleswig-holstein.de/MSGFG/DE/MSGFG_node.html

Durínsko

Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Abt. 4 – Kinder, Jugend, Sport und Landesjugendamt

Werner-Seelenbinder-Str. 7

99096 Erfurt

Vedúca: Martina Reinhardt

Tel.: +49 361573411300

Fax: +49 361573411830

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknemartina.reinhardt@tmbjs.thueringen.de

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.thueringen.de/

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Žiadosť o súhlas s umiestnením maloletej osoby z iného členského štátu EÚ (okrem Dánska) možno poslať priamo príslušnému nemeckému úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež, alebo prostredníctvom ústredného orgánu iného členského štátu EÚ Spolkovému úradu pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz) v Nemecku; ktorý následne postúpi žiadosť príslušnému nemeckému úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež.

Miestne príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež by vo všeobecnosti mal schváliť žiadosť podľa článku 46 ods. 1 zákona o medzinárodnom rodinnom práve, ak:

1. vykonanie plánovaného umiestnenia v Nemecku je v záujme dieťaťa, predovšetkým preto, že má osobitný vzťah k Nemecku;

2. zahraničný orgán predložil správu a v prípade potreby aj lekárske osvedčenia alebo posudky, v ktorých sa uvádzajú dôvody plánovaného umiestnenia;

3. dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa (vypočutie, ktoré je vhodné so zreteľom na vek a vývoj dieťaťa a ktorého cieľom je posúdiť umiestnenie v Nemecku, sa spravidla považuje za potrebné od tretieho roku veku dieťaťa);

4. príslušná inštitúcia alebo náhradná rodina udelila svoj súhlas a neexistujú dôvody, ktoré by bránili vykonaniu umiestnenia;

5. boli udelené alebo prisľúbené všetky potvrdenia potrebné v zmysle cudzineckého práva a

6. vykonali sa potrebné opatrenia, pokiaľ ide o pokrytie nákladov (vrátane dostatočného zdravotného poistenia).

Úradu pre sociálnu starostlivosť o mládež musí plánované udelenie súhlasu najprv schváliť rodinný súd (Familiengericht) v sídle krajského súdu (Oberlandesgericht), v rámci ktorého miestnej príslušnosti má byť dieťa umiestnené, a až potom môže tento úrad informovať žiadajúci zahraničný orgán o svojom súhlase (článok 47 ods. 1 prvá veta zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Po udelení alebo odopretí súhlasu príslušný nemecký úrad pre sociálnu starostlivosť o mládež oznámi žiadajúcemu zahraničnému orgánu, nemeckému ústrednému orgánu a inštitúcii alebo náhradnej rodine, do ktorej má byť dieťa umiestnené, odôvodnené konečné rozhodnutie (článok 46 ods. 5 zákona o medzinárodnom rodinnom práve).

Požadujú sa tieto informácie a dôkazy:

– názov, adresa a telefónne číslo príslušného zahraničného orgánu, ktorý zodpovedá za umiestnenie dieťaťa,

– meno, dátum narodenia a štátna príslušnosť dieťaťa

(kópia preukazu totožnosti alebo rodného listu),

– (plánované) trvanie umiestnenia,

– dôvody/odborný základ umiestnenia vo všeobecnosti a konkrétne umiestnenia v Nemecku

(vrátane všetkých predchádzajúcich súdnych rozhodnutí),

– informácie o zdravotnom stave dieťaťa

(lekárske osvedčenia/posudky, ak sú k dispozícii),

– názov/meno, adresa a telefónne číslo prijímajúcej inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny v Nemecku,

– súhlas inštitúcie pestúnskej starostlivosti/náhradnej rodiny s umiestnením dieťaťa,

– stanovenie vhodnosti na účely pestúnskej starostlivosti/osvedčenie prijímajúcej náhradnej rodiny alebo prevádzková licencia prijímajúcej inštitúcie v súlade s nemeckým právom (ak sú tieto doklady k dispozícii),

– kontaktné údaje osôb, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti,

– dôkaz o tom, že dieťa bolo vypočuté v rámci zahraničného konania s výnimkou prípadu, keď vypočutie nie je vhodné so zreteľom na vek alebo zrelosť dieťaťa,

– dôkaz o objasnení pokrytia nákladov,

– dôkaz o tom, že dieťa má zdravotné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Všetky informácie a dôkazy musia byť preložené do nemčiny.

Právo žiadať ďalšie informácie a/alebo dokumenty v individuálnom prípade je vyhradené.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V zmysle článku 56 nariadenia Brusel IIa tento pojem zahŕňa všetky umiestnenia mimo inštitúcií. To zodpovedá článku 44 ods. 1 prvej vete Sociálneho zákonníka (Sozialgesetzbuch) – kniha osem – Ochrana záujmov detí a mládeže: „Každá osoba, ktorá sa chce plnohodnotne starať vo svojej domácnosti o dieťa alebo o mladistvú osobu.“ To je vymedzenie pojmu „náhradný rodič“.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Áno. V zásade tento pojem zahŕňa všetkých príbuzných.

Posledná aktualizácia: 24/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Taliansko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V talianskych právnych predpisoch sa v súčasnosti nestanovujú žiadne osobitné pravidlá, pokiaľ ide o postup predchádzajúcej konzultácie stanovený v článku 56 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/2003. V súlade so všeobecnými ustanoveniami sa však vyžaduje zapojenie príslušného súdneho orgánu do procesu umiestnenia dieťaťa (t. j. ide o umiestnenie u osôb, ktoré nie sú rodičmi dieťaťa).

Pri posudzovaní umiestnenia dieťaťa v Taliansku v zmysle článku 56 uvedeného nariadenia sa odporúča poradiť sa s ústredným orgánom Talianska, ktorý poskytne potrebné informácie a dokonca aj pomoc [ministerstvo spravodlivosti, oddelenie pre mladistvých a justíciu Spoločenstva, ústredný orgán, via D. Chiesa 24, 00136 Rím (Ministero della giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Autorità centrale, via D. Chiesa, 24 – 00136 Roma); tel. +39 0668188535; e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneautoritacentrali.dgmc@giustizia.it].

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Pri umiestneniach sa vyžaduje zapojenie súdneho orgánu; ak nie sú stanovené osobitné pravidlá, pred umiestnením sa odporúča poradiť sa s ústredným orgánom Talianska. Vzhľadom na to, že nie sú stanovené vnútroštátne pravidlá upravujúce cezhraničné umiestnenia, je potrebné, aby talianske súdy povoľovali tieto umiestnenia na základe analógie so systémom starostlivosti stanoveným v článku 4 ods. 2 zákona č. 184/1983. Pri umiestnení dieťaťa v Taliansku je teda potrebné zapojenie talianskych súdov.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne osobitné vnútroštátne predpisy.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Vo vnútroštátnom práve nie je vymedzený pojem „náhradná rodina“, ktorý možno v talianskom práve preložiť ako „famiglia affidataria“. Táto inštitúcia je však upravená v zákone č. 184/1983. V tomto zákone je pojem „famiglia affidataria“ vymedzený ako rodina (páry s deťmi, alebo bez nich, alebo slobodné osoby) zodpovedná za starostlivosť o dieťa, ktorému neposkytujú pomoc a ochranu jeho biologickí rodičia.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

V zmysle vnútroštátneho práva (pozri článok 2 zákona č. 184/1983) každé maloleté dieťa, ktorému dočasne chýba vhodné rodinné prostredie, možno zveriť do starostlivosti inej rodiny, súčasťou ktorej môžu byť aj ďalšie maloleté deti, alebo do starostlivosti slobodnej osoby alebo rodinnej komunity s cieľom zabezpečiť blaho, vzdelanie a učenie tohto dieťaťa. Ak nie je možné umiestniť dieťa do vhodnej rodiny, možno ho umiestniť do verejnej alebo súkromnej inštitúcie poskytujúcej starostlivosť, pričom sa uprednostňuje, aby táto inštitúcia bola umiestnená v regióne pobytu dieťaťa. Pojem „náhradné rodiny“ nie je vymedzený v právnych predpisoch; vo všeobecnosti sa však predpokladá, že sa vzťahuje na iné osoby ako na rodičov dieťaťa. Vo vnútroštátnom práve sa v tomto ohľade nerozlišuje medzi príbuznými dieťaťa a osobami, ktoré nie sú jeho príbuznými. Keď sa však dieťa vyjme z rodiny, sudca musí najprv zistiť, či nie je možné dieťa umiestniť u príbuzných. Ak to nie je možné, možno ho umiestniť aj u osôb, ktoré nie sú jeho príbuznými.

Posledná aktualizácia: 06/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Malta

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Zodpovedným orgánom v tejto súvislosti je orgán pre štandardy sociálnej starostlivosti (určený ako ústredný orgán Malty). Podrobnejšie informácie sú uvedené v odpovedi na otázku č. 3.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Zodpovedným orgánom v tejto súvislosti je orgán pre štandardy sociálnej starostlivosti (určený ako ústredný orgán Malty).

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

S cieľom zaregistrovať cezhraničné umiestnenie na Malte ústredný orgán žiadajúceho štátu musí požiadať o súhlas ústredného orgánu Malty. Žiadosť treba predložiť ústrednému orgánu Malty – orgánu pre štandardy sociálnej starostlivosti.

Dodržuje sa tento postup:

ústrednému orgánu Malty treba predložiť riadne vyplnený formulár žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou. Žiadosť by mal predložiť ústredný orgán žiadajúceho štátu. Všetka požadovaná dokumentácia by mala byť zaslaná len v maltčine alebo angličtine.

Po doručení žiadosti ústredný orgán Malty stanoví, o aký druh umiestnenia ide.

Ústredný orgán Malty zašle žiadosť a dokumentáciu relevantnému maltskému príslušnému orgánu, napr. agentúre na ochranu dieťaťa (Aġenzija Appoġġ) v závislosti od konkrétneho prípadu. Vo všetkých prípadoch príslušné orgány posudzujú žiadosti na základe svojej odbornosti, pričom náležite zohľadňujú tieto hľadiská týkajúce sa umiestnenia: hľadisko vzdelávania/pedagogické hľadisko, hľadisko právnej podpory, psychosociálne/psychiatrické hľadisko a hľadisko bezpečnosti/ochrany dieťaťa.

Ústredný orgán Malty potom môže ústrednému orgánu žiadajúceho štátu oznámiť rozhodnutie maltských príslušných orgánov o cezhraničnom umiestnení dieťaťa. Umiestnenie sa môže uskutočniť, až keď ústredný orgán Malty udelí súhlas s umiestnením. Ústredný orgán žiadajúceho štátu potom oznámi ústrednému orgánu Malty dátum začiatku cezhraničného umiestnenia.

Spolu so žiadosťami treba predložiť napríklad tieto dokumenty:

a) kópiu vnútroštátneho preukazu totožnosti/cestovného pasu matky, otca a detí;

b) rodný list dieťaťa;

c) vyhlásenie o starostlivosti a o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;

d) všetky ostatné potrebné dokumenty.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pojem náhradnej rodiny nie je súčasťou maltského práva. V článku 2 zákona o pestúnskej starostlivosti z roku 2007 (kapitola 491 Zbierky zákonov Malty) sa však pojem „poskytovateľ pestúnskej starostlivosti“ vymedzuje ako „jedna alebo viacero osôb, ktorým Výbor pre pestúnsku starostlivosť povolil poskytovať dieťaťu pestúnsku starostlivosť“. Podobne v článku 2 zákona o ochrane maloletých detí (zákon o alternatívnej starostlivosti) (kapitola 602 Zbierky zákonov Malty), ktorým sa má nahradiť zákon o pestúnskej starostlivosti z roku 2007, keď zákon o ochrane maloletých detí nadobudne účinnosť, pojem „poskytovateľ pestúnskej starostlivosti“ sa vymedzuje ako „jedna alebo viacero osôb, ktorým Výbor pre pestúnsku starostlivosť povolil poskytovať maloletému dieťaťu pestúnsku starostlivosť“.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Pojem náhradnej rodiny nie je súčasťou maltského práva.

Posledná aktualizácia: 05/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Slovensko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Áno, súhlas je potrebný v prípade, že dieťa má byť umiestnené do pestúnskej starostlivosti. Ak je ústredný orgán pre článok 56, ktorým je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže („Centrum“) dožiadaný na udelenie súhlasu s cezhraničným umiestnením dieťaťa Centrum takéto umiestnenie vždy konzultuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately („SPODaSK“) , ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny („Ústredie PSVaR“).

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Centrum je viazané odborným odporúčaním Ústredia PSVaR.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Centrum si vyžiada dostatočné informácie a s tým súvisiacu dokumentáciu týkajúcu sa konania a následne umiestnenie prekonzultuje s Ústredím PSVaR. Pri umiestnení dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa je osobitnou úlohou pre Ústredie PSVaR zabezpečenie miesta pre dieťa vo vhodnom zariadení starostlivosti o dieťa na území Slovenskej republiky.

Následne Ústredie PSVaR poskytne Centru odporúčanie v konkrétnom prípade a v prípade ak ide o umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa aj o mieste v konkrétnom zariadení starostlivosti o dieťa.

Centrum spravidla požaduje informácie a dokumenty týkajúce sa súdneho konania, existujúcich súdnych rozhodnutiach, rodinných príslušníkoch dieťaťa, dôvody navrhovaného umiestnenia, správy od psychológov či sociálnych pracovníkov, resp. iné vyjadrenia odborníkov.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Podľa zákona 36/2005 Z. z. o rodine, ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len „pestún"). Pestún je povinný vykonávať osobnú starostlivosť o maloleté dieťa v rovnakom rozsahu, v akom ju vykonávajú rodičia. Právo zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok má iba v bežných veciach. Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia maloletého dieťaťa vykonávajú svoje rodičovské práva a povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Ak pestún predpokladá, že rozhodnutie zákonného zástupcu maloletého dieťaťa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom maloletého dieťaťa, môže sa domáhať, aby tento súlad pri konkrétnom rozhodnutí zákonného zástupcu preskúmal súd. Rodičia tiež majú právo stýkať sa s maloletým dieťaťom, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom nedohodnú o výkone tohto práva, rozhodne na návrh niektorého z rodičov alebo pestúna súd. Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

Okrem vyššie uvedenej pestúnskej starostlivosti právny poriadok Slovenskej republiky pozná aj inú formu náhradnej starostlivosti („náhradná osobná starostlivosť“), ktorá sa však nepovažuje za pestúnsku starostlivosť. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostní súd predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Na posúdenie pestúna nie je príbuzenstvo či stupeň príbuzenstva relevantný. Nemožno však vylúčiť, že aj dieťa v príbuzenskom vzťahu bude v pestúnskej starostlivosti, ak pestún spĺňa zákonné predpoklady, teda pojem pestúnska rodina môže ale nemusí zahŕňať príbuzných.

Posledná aktualizácia: 22/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Švédsko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Na všetky umiestnenia detí do iného domova, ako je ich vlastný, sa vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu. Ak sa má dieťa umiestniť u svojich rodičov alebo osôb, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, predchádzajúca konzultácia a súhlas sa nevyžadujú.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Sociálny orgán obce, v ktorej má byť dieťa umiestnené.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Nevyhnutným predpokladom na získanie súhlasu je posudok výboru pre sociálne zabezpečenie, ktorý musí dospieť k záveru, že umiestnenie je v najlepšom záujme dieťaťa. Pri posudzovaní toho, či je umiestnenie v najlepšom záujme dieťaťa, treba vychádzať z väzieb dieťaťa na Švédsko, napr. či dieťa má sociálne kontakty s rodičmi alebo príbuznými vo Švédsku alebo či majú švédsky národný alebo kultúrny pôvod. To isté sa primerane uplatňuje aj na umiestnenie do zahraničia. Ďalšou požiadavkou na udelenie súhlasu s umiestnením vo Švédsku alebo na prijatie rozhodnutia o umiestnení v zahraničí je čo najpresnejšie zistiť postoj dieťaťa k umiestneniu. Navyše súhlas výboru pre sociálne zabezpečenie musí potvrdiť poručník dieťaťa a ak dieťa dosiahlo vek 15 rokov, musí s ním súhlasiť aj samotné dieťa. Pred udelením súhlasu je nutné preskúmať podmienky v dotknutom dome a podmienky starostlivosti v domácnosti a dieťa musí byť držiteľom povolenia na pobyt (ak sa vyžaduje).

Výbor pre sociálne zabezpečenie by mal vykonať vyšetrovanie na účely udelenia súhlasu rýchlo; výbor by mal dokončiť vyšetrovanie najneskôr v priebehu štyroch mesiacov. Ak na to existujú osobitné dôvody, lehotu vyšetrovania možno predĺžiť. S cieľom umožniť vykonanie vyšetrovania zahraničný orgán musí v spise uviesť, ktorej konkrétnej domácnosti sa týka žiadosť o umiestnenie.

Výbory pre sociálne zabezpečenie po schválení umiestnenia vo Švédsku nezodpovedajú na náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s umiestnením (napríklad náklady na živobytie dieťaťa alebo poplatky za domov náhradnej starostlivosti).

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pojem „náhradná rodina“ vo švédskych právnych predpisoch neexistuje. Deti však možno umiestniť do domova náhradnej starostlivosti. V kapitole 3 ods. 2 nariadenia o sociálnych službách (2001:937) je pojem „domov náhradnej starostlivosti“ vymedzený ako samostatná domácnosť, ktorá v mene výboru pre sociálne zabezpečenie prijíma deti, ktorým poskytuje neustálu starostlivosť a vzdelávanie, a dospelých, ktorým poskytuje starostlivosť a opatrovanie, pričom táto činnosť sa nevykonáva profesionálne.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Švédsky pojem „domova náhradnej starostlivosti“ sa vzťahuje na všetkých príbuzných dieťaťa. V prípade umiestnení v domácnosti, ktorá patrí jednému z rodičov dieťaťa alebo inej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, sa však nevyžaduje súhlas ani osobitné rozhodnutie výboru pre sociálne zabezpečenie.

Posledná aktualizácia: 27/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Anglicko a Wales

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Aby mohol štát umiestniť dieťa prostredníctvom miestneho orgánu, musí konať v súlade so Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o deťoch z roku 1989. Postupovalo by sa podľa § 20, podľa ktorého je miestny orgán povinný umiestniť dieťa za určitých okolností, alebo na základe rozhodnutia o starostlivosti vydaného súdom podľa § 31. Pri všetkých rozhodnutiach o umiestnení vydaných miestnymi orgánmi podľa práva v Anglicku sa v prvom rade zohľadňujú potreby dieťaťa. V Odkaz sa zobrazí v novom oknesmerniciach pre plánovanie starostlivosti, umiestňovanie a preskúmanie veci (Anglicko) z roku 2010 (ďalej len „smernice z roku 2010“) sa stanovuje, že pre deti, ktoré umiestnil miestny orgán alebo ktoré sú v jeho starostlivosti, by mal plán starostlivosti, pokiaľ je to prakticky možné, schváliť zodpovedný orgán spolu s ktorýmkoľvek z rodičov dieťaťa a/alebo osobou, ktorá nie je rodičom dieťaťa, ale ktorá vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, alebo ak takáto osoba neexistuje, s osobou, ktorá sa starala o dieťa bezprostredne pred tým, ako zodpovedný orgán zabezpečil umiestnenie pre dieťa. Pre každé dieťa vo veku 16 rokov alebo viac, ktoré súhlasí s umiestnením miestnym orgánom, sa v smerniciach z roku 2010 požaduje, aby bol plán starostlivosti schválený samotným dieťaťom.

Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré spĺňajú vymedzenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, miestny orgán musí určiť, či bude blaho dieťaťa dostatočne zabezpečené a podporené, a mal by určiť vhodnosť všetkých aspektov opatrení zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti v súlade so svojimi povinnosťami podľa § 67 zákona o deťoch z roku 1989. Aby to bolo možné dosiahnuť, v Odkaz sa zobrazí v novom oknesmerniciach pre starostlivosť o deti (súkromné opatrenia zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti) z roku 2005 (ďalej len „smernice z roku 2005“) sa stanovuje, že miestnemu orgánu sa oznámi opatrenie súkromným pestúnom najmenej šesť týždňov pred začiatkom opatrenia, ale ak sa má začať do šiestich týždňov, potom by mal byť miestny orgán informovaný bezodkladne. Každá osoba zapojená do zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti by mala oznámiť miestnemu orgánu čo najskôr po prijatí opatrenia. Miestny orgán musí navštíviť miesto umiestnenia a porozprávať sa s navrhnutým súkromným pestúnom, členmi domácnosti a dieťaťom, a pokiaľ možno navštíviť a porozprávať sa s rodičmi dieťaťa a každým, kto vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Ako sa stanovuje v dodatkoch k smerniciam z roku 2005, rôzne podrobnosti musí overiť miestny orgán v čo najväčšej miere.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

V prípade umiestnenia dieťaťa miestnym orgánom sa musí konzultácia a súhlas uskutočniť v súlade s § 20 zákona o deťoch z roku 1989, t. j. s umiestnením musia súhlasiť rodičia alebo iné osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, a ak sú splnené kritériá na umiestnenie dieťaťa. Dieťa môže byť prípadne umiestnené miestnym orgánom v súlade s rozhodnutím o starostlivosti vydaným súdom. V obidvoch prípadoch musí miestny orgán dodržať súlad so zákonom o deťoch z roku 1989, a najmä so smernicami z roku 2010. Miestny orgán sa musí, pokiaľ je to prakticky uskutočniteľné, snažiť dosiahnuť dohodu o pláne starostlivosti, v ktorom sa stanovuje, ako miestny orgán zabezpečí potreby dieťaťa s rodičmi dieťaťa alebo každou inou osobou vykonávajúcou rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu a prípadne s dieťaťom, ak má primeraný vek.

V prípade opatrenia zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti sa súkromný pestún stáva zodpovedným za poskytovanie každodennej starostlivosti spôsobom, ktorým sa podporí a zabezpečí blaho dieťaťa. Celkovú zodpovednosť za zabezpečenie a podporu blaha dieťaťa zvereného do súkromnej pestúnskej starostlivosti nesie rodič alebo iná osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti. Miestne orgány formálne neschvaľujú ani neregistrujú súkromných pestúnov. Je však povinnosťou miestnych orgánov presvedčiť sa o tom, že blaho detí, ktoré sú alebo budú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v rámci ich oblasti, je alebo bude uspokojivo zabezpečené a podporené. Zákonnú povinnosť voči dieťaťu má miestny orgán, v ktorého oblasti má dieťa zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti bydlisko. Podľa smerníc z roku 2005 sú rodičia alebo osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti, ako aj súkromní pestúni a každá iná osoba zapojená (priamo alebo nepriamo) do postupu zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti povinní oznámiť miestnemu orgánu navrhnuté alebo platné opatrenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti. Okrem toho, výchovní, zdravotnícki a iní pracovníci by mali takisto oznámiť miestnemu orgánu opatrenie zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, o ktorom sa dozvedia, aby sa presvedčili, že miestnemu orgánu bolo, alebo bude, oznámené toto opatrenie.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

V prípade umiestnenia miestnym orgánom sa v smerniciach z roku 2010 stanovujú lehoty týkajúce sa postupu plánovania starostlivosti, ale nie oznámenia rozhodnutia o umiestnení. Plán starostlivosti sa musí vypracovať skôr, než je dieťa prvýkrát umiestnené zodpovedným orgánom, alebo ak to nie je uskutočniteľné, do desiatich pracovných dní od začiatku prvého umiestnenia. Musí ho pravidelne preskúmavať a dohliadať naň nezávislý posudkový úradník. Zodpovedný orgán musí najskôr preskúmať vec daného dieťaťa do 20 pracovných dní odo dňa, keď sa nad dieťaťom prevezme starostlivosť. Druhé preskúmanie sa musí uskutočniť nie neskôr ako tri mesiace po prvom preskúmaní a následné preskúmania sa musia vykonávať v najviac šesťmesačných intervaloch. Preskúmania vykonáva sociálny pracovník dieťaťa (určený zodpovedným orgánom) a mali by byť doložené konzultáciami s dieťaťom a ďalšími stranami vrátane pestúnov, školy alebo materskej školy dieťaťa, lekára alebo prípadne akejkoľvek inej relevantnej osoby.

V smerniciach z roku 2005 sa stanovuje lehota pre oznámenie, posúdenie a neprestajná povinnosť miestneho orgánu, aby sa sám presvedčil, že blaho detí, ktoré sú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v jeho oblasti, je zabezpečené a podporené. Pokiaľ ide o oznámenie, osoba, ktorá navrhuje dieťaťu súkromnú pestúnsku starostlivosť, musí návrh oznámiť príslušnému miestnemu orgánu najmenej šesť týždňov pred dňom, keď sa má začať vykonávať opatrenie zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti, alebo bezprostredne, ak sa má opatrenie začať do šiestich týždňov. Okrem toho, každá osoba vrátane rodiča alebo inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, ktorá je alebo nie je zapojená (či už priamo, alebo nepriamo) do postupu zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti, musí oznámiť opatrenie príslušnému miestnemu orgánu čo najskôr po prijatí opatrenia. Miestny orgán musí navštíviť zariadenie poskytujúce súkromnú pestúnsku starostlivosť do siedmich dní od oznámenia opatrenia. Miestny orgán posúdi opatrenie alebo navrhované opatrenie. Miestne orgány potom uskutočnia kontrolné návštevy. Počet požadovaných návštev je v intervaloch nie dlhších ako šesť týždňov v prvom roku a dvanástich týždňov v druhom a nasledujúcich rokoch opatrenia.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Podľa právnych predpisov v Anglicku je pestúnska rodina, do ktorej miestny orgán umiestni dieťa u náhradného rodiča, ktorý je osobou schválenou registrovanou agentúrou poskytujúcou služby pestúnskej starostlivosti, po posúdení jej vhodnosti a vhodnosti jej domácnosti na zverenie dieťaťa alebo mladistvej osoby, nad ktorými prevzal starostlivosť štát, do pestúnskej starostlivosti. Agentúra môže posúdiť a schváliť každú osobu, ktorú považujú za vhodnú. V rámci postupu posúdenia agentúra zváži možný vplyv alebo príspevok všetkých členov domácnosti, pokiaľ ide o pestúnsku starostlivosť. Očakáva sa, že všetci členovia domácnosti, ktorí nie sú schválení na vykonávanie pestúnskej starostlivosti, absolvujú policajnú kontrolu, ktorej výsledky môžu mať vplyv na posúdenie vhodnosti domácnosti.

Okrem toho, k zvereniu dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti dochádza v súlade s § 66 zákona o deťoch z roku 1989, keď sa dieťaťu vo veku do 16 rokov (do 18 rokov, ak má zdravotné postihnutie) poskytuje starostlivosť a ubytovanie osobou, ktorá nie je rodičom, osobou vykonávajúcou rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k nemu alebo príbuzným [ako sa vymedzuje v § 105 zákona o deťoch z roku 1989 – t. j. starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva) alebo nevlastná matka, nevlastný otec nebudú súkromným pestúnom], v jej vlastnom domove. Dieťa nie je zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti, ak osoba, ktorá sa oň stará, sa oň starala menej než 28 dní a nemá v úmysle starať sa oň dlhšie. Výnimky z tohto vymedzenia sú stanovené v dodatku 8 k zákonu o deťoch z roku 1989. Pokiaľ mladistvá osoba nemá zdravotné postihnutie v zmysle zákona o deťoch z roku 1989, mladistvá osoba sa prestane považovať za zverenú do súkromnej pestúnskej starostlivosti vo veku 16 rokov, ale ak sa jej spôsob bývania nezmení, potom sa bude ďalej uplatňovať zákonné usmernenie – Odkaz sa zobrazí v novom oknedoplnenie zákona o deťoch z roku 1989 – usmernenie o zverení do súkromnej pestúnskej starostlivosti –, keďže opatrenie sa zmení na opatrenie neformálnej starostlivosti vykonávanej rodinou a priateľmi.

Súkromný pestún sa stáva zodpovedným za poskytovanie každodennej starostlivosti o dieťa. Rodič bude naďalej vykonávať rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Miestny orgán formálne neschvaľuje ani neregistruje súkromných pestúnov. Je však povinnosťou miestneho orgánu, v ktorého oblasti má dieťa bydlisko, presvedčiť sa o tom, že blaho detí, ktoré sú alebo budú zverené do súkromnej pestúnskej starostlivosti v rámci jeho oblasti, je alebo bude zabezpečené a podporené. Počas tohto posúdenia musí miestny orgán určiť vhodnosť všetkých aspektov opatrení zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti v súlade so smernicami z roku 2005. Ak sa miestny orgán neubezpečil o tom, že blaho dieťaťa zvereného do súkromnej pestúnskej starostlivosti je alebo bude uspokojivo zabezpečené alebo podporené, musí prijať primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby bolo dieťa umiestnené u svojho rodiča (alebo u inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti) alebo u príbuzného, a zvážiť, či je potrebné vykonať niektorú z funkcií podľa zákona vo vzťahu k dieťaťu.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Pokiaľ ide o umiestnenie štátom prostredníctvom miestneho orgánu, len v prípadoch, keď príbuzní absolvovali proces posúdenia na zverenie do pestúnskej starostlivosti a boli schválení komisiou posudzujúcou zverenie do pestúnskej starostlivosti, ktorú zvolal poskytovateľ služby pestúnskej starostlivosti, ako vhodní na vykonávanie pestúnskej starostlivosti. Sú známi ako pestúni z kruhu „rodiny a priateľov“ a tvoria približne 18 % všetkých pestúnov v Anglicku. Nie sú posudzovaní natoľko dôkladne, a hoci dostávajú finančnú podporu na pomoc s nákladmi na starostlivosť o dieťa alebo deti, neočakáva sa, že budú poskytovať pestúnsku starostlivosť nepríbuzným deťom. Môže to byť ktokoľvek, kto je buď príbuzným dieťaťa, alebo má k nemu nejaký vzťah.

V prípade zverenia do súkromnej pestúnskej starostlivosti môže byť súkromný pestún zo širšej rodiny, ako napríklad bratranec alebo sesternica alebo prateta. Osoba, ktorá je príbuzným v súlade s vymedzením príbuzného podľa zákona o deťoch z roku 1989, t. j. starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva) alebo nevlastná matka, nevlastný otec, sa však nebudú považovať za súkromného pestúna. Súkromný pestún môže byť priateľ rodiny, rodič priateľa detí alebo niekto, koho predtým rodina dieťaťa nepoznala a kto je ochotný poskytovať dieťaťu súkromnú pestúnsku starostlivosť. Je však potrebné zdôrazniť, že aby sa mohlo opatrenie považovať za zverenie do súkromnej pestúnskej starostlivosti, dieťa musí mať menej než 16 rokov (menej než 18 rokov, ak má zdravotné postihnutie) a musí sa mu poskytovať starostlivosť a ubytovanie počas obdobia najmenej 28 dní.

Posledná aktualizácia: 02/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Severné Írsko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Áno – podľa článku 26 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o deťoch (Severné Írsko) z roku 1995 (ďalej len „nariadenie o deťoch“) sa požaduje, aby sa zistili priania a pocity dieťaťa, jeho rodičov alebo akejkoľvek inej osoby vykonávajúcej rodičovské práva a povinnosti, alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, a aby sa tieto priania a pocity riadne zohľadnili pri prijímaní rozhodnutia o blahu daného dieťaťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Právne predpisy Severného Írska sa do značnej miery zhodujú so Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o deťoch z roku 1989 platným v Anglicku a vo Walese. Rozlišujú sa tri kategórie –

• neformálne – dohody medzi rodičmi a príbuznými bez zapojenia sociálnych služieb,

• dobrovoľné umiestnenie – dohody medzi rodičmi a miestnym orgánom (podľa článkov 21 a 27 nariadenia o deťoch),

• rozhodnutie o starostlivosti – na získanie tohto rozhodnutia je potrebné podať návrh na súd (podľa článkov 27 a 50 nariadenia o deťoch).

Opatrenia zverenia dieťaťa do súkromnej pestúnskej starostlivosti sa zhodujú s opatreniami v Anglicku a vo Walese (pozri prehľad vzťahujúci sa na Anglicko a Wales).

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

K dispozícii je súbor vzorových tlačív na uľahčenie výmeny/poskytnutia informácií pri postupe prevzatia starostlivosti o dieťa alebo mladú osobu a na účely prebiehajúceho preskúmania.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V nariadení o deťoch sa nevymedzuje pojem „rodina“. V nariadení o deťoch sa vymedzuje „oprávnený pestún“ ako umiestnenie do rodiny, k príbuznému dieťaťa alebo akejkoľvek inej vhodnej osobe, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Podľa článku 27 ods. 2 písm. a) nariadenia o deťoch sa umožňuje umiestnenie dieťaťa –

i) do rodiny;

ii) k jeho príbuznému; alebo

iii) k akejkoľvek inej vhodnej osobe.

„Príbuzný“ je vymedzený v článku 2 ods. 2 nariadenia o deťoch ako „vo vzťahu k dieťaťu starý rodič, brat, sestra, strýc alebo teta (či už z dvojitej, alebo jednoduchej príbuzenskej línie, alebo na základe manželstva alebo registrovaného partnerstva), alebo nevlastný rodič“.

Posledná aktualizácia: 05/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Škótsko

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

Vnútroštátne právo vzťahujúce sa na dieťa, o ktoré sa stará príbuzný (príbuzenská starostlivosť)

Existuje niekoľko zákonných spôsobov, ako sa o škótske dieťa môžu starať príbuzní. Môže ísť o

a) neformálnu dohodu.

O dieťa sa môže starať príbuzný alebo priateľ (pestún z príbuzenstva) na základe dohody medzi rodičom a pestúnom z príbuzenstva bez súhlasu alebo vedomosti členského štátu. Príbuzný môže byť v Škótsku alebo inde.

b) umiestnenie miestnym orgánom zodpovedným za dieťa [podľa § 25 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o deťoch (Škótsko) z roku 1995].

Ak nikto nie je schopný postarať sa o dieťa alebo rodič súhlasí s tým, aby sa o dieťa postaral členský štát, miestny orgán poverený zabezpečením blaha dieťaťa je povinný posúdiť potreby dieťaťa a zohľadniť názory zainteresovaných osôb vrátane príbuzného alebo priateľa (pestúna z príbuzenstva) a dieťaťa ešte pred určením plánov týkajúcich sa dieťaťa a vyžaduje sa písomná dohoda medzi pestúnom a miestnym orgánom. Vykonajú sa minimálne policajné kontroly a zdravotné prehliadky.

c) rozhodnutie na základe vypočutia detí. [Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o vypočúvaní detí (Škótsko) z roku 2011].

Na základe vypočutia detí sa určí, ktorý miestny orgán je zodpovedný za dieťa. Zvyčajne je to miestny orgán v oblasti, v ktorej dieťa žije. Rodičia a iné osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti majú právo zúčastniť sa na vypočutí. Môžu sa zúčastniť aj ďalší blízki príbuzní.

Dieťa sa môže odporučiť na vypočutie detí, na ktorom sa rozhodne o tom, kde má dieťa zostať. Odvolanie možno podať na šerifský súd (sheriff court). Ak sa na základe rozhodnutia dieťa umiestni u príbuzného, pestún a jeho majetok sa musia považovať za vhodných a pestún musí súhlasiť s tým, že sa postará o dieťa.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Miestny orgán, ktorý má dieťa na starosti, je zodpovedný za zabezpečenie posúdenia príbuzného pestúna. Ak príbuzný žije v oblasti iného miestneho orgánu, potom by sa toto posúdenie mohlo dokončiť v spolupráci s miestnym orgánom, v ktorého oblasti pestún žije, ak miestne orgány súhlasia.

Miestny orgán zodpovedný za dieťa bude kontrolovať vhodnosť príbuzného a naďalej bude niesť zodpovednosť za jej zabezpečenie. Môže si to vyžadovať, že miestny orgán zodpovedný za dieťa navštívi príbuzného viac než raz a/alebo môže vychádzať z informácií od miestneho orgánu z oblasti, v ktorej žije príbuzný. Je dôležité, aby obidva miestne orgány úzko komunikovali, aby sa ubezpečili, že posudzovanie je natoľko dôkladné, ako by malo byť.

Existuje riziko, že ak by bolo posúdenie skrátené, umiestnenie by sa nevydarilo a nezabezpečili by sa potreby dieťaťa. Komplexné posúdenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie, aby mali dieťa a príbuzný správnu podporu, keď budú žiť u príbuzného. Bolo by to tak aj v prípade, ak by sa rozhodnutie týkalo dieťaťa, ktoré sa má presunúť do inej krajiny.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Odkaz sa zobrazí v novom oknesmerniciach pre starostlivosť o deti (Škótsko) z roku 2009 sa v smernici 11 stanovujú všeobecné zásady, ktoré majú dodržiavať miestne orgány.

Miestny orgán nesmie umiestniť dieťa u pestúna z príbuzenstva, pokiaľ sa neubezpečí, že:

a) umiestnenie je v najlepšom záujme dieťaťa;

b) umiestnenie dieťaťa u pestúna z príbuzenstva je v najlepšom záujme dieťaťa;

c) po posúdení uvedenom v smernici 10 ods. 3 je daný pestún z príbuzenstva vhodnou osobou na poskytovanie starostlivosti o dieťa;

d) sa zohľadnili všetky informácie, ktoré boli k dispozícii, týkajúce sa výkonu jeho povinností podľa § 17 ods. 1 až 5 zákona z roku 1995;

e) pestún z príbuzenstva uzavrel písomnú dohodu s miestnym orgánom podľa smernice 12; a

f) pestún z príbuzenstva uzavrel písomnú dohodu s miestnym orgánom, pokiaľ ide o záležitosti uvedené v dodatku 4.

Pokiaľ ide o postup posúdenia, v prípade krátkodobých rozhodnutí sa uskutočnia minimálne policajné kontroly a zdravotné prehliadky a v prípade dlhodobejších rozhodnutí v dĺžke do jedného roka uskutoční miestny orgán zodpovedný za dieťa úplné posúdenie. Posudzovanie zahŕňa posúdenie vhodnosti pestúna na poskytovanie starostlivosti o dieťa – teda že samotný pestún je vhodný a takisto že jeho ubytovanie je vhodné na poskytovanie starostlivosti o dieťa.

V rámci modelu posudzovania pri príbuzenskej starostlivosti by sa mali jednoznačne zvážiť potreby dieťaťa spoločne s možnosťami pestúna z príbuzenstva zabezpečiť ich. Ako také by malo byť spojené s preskúmaním pôvodných dohôd podľa tohto časového rámca:

• na tretí deň,

• v šiestom týždni,

• dokončenie posúdenia príbuzenstva načas na preskúmanie situácie dieťaťa po uplynutí 4,5 mesiaca.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

Pestúnska rodina v Škótsku je rodina, do ktorej patrí aspoň jeden dospelý, ktorý bol prijatý, schválený a zapísaný ako vhodný pestún na poskytovanie starostlivosti o dieťa zo strany miestneho orgánu, súkromnej alebo dobrovoľnej agentúry zabezpečujúcej pestúnsku starostlivosť, ktorá je zaregistrovaná na inšpektoráte starostlivosti a každoročne sa preveruje, či spĺňa vnútroštátne normy starostlivosti.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Nie. V Škótsku by to bolo vymedzené ako dohoda o „príbuzenskej starostlivosti“. Pestún z príbuzenstva v Škótsku je:

i) osoba s príbuzenským vzťahom k dieťaťu na základe pokrvného príbuzenstva, manželstva alebo registrovaného partnerstva – bez akýchkoľvek obmedzení z hľadiska blízkosti daného príbuzenského stavu;

ii) osoba, ktorú dieťa pozná a s ktorou má dieťa existujúci predchádzajúci vzťah. Môže sa to vzťahovať na blízkych priateľov alebo ľudí, ktorí dieťa dobre poznajú na základe pravidelných stykov a možno ich považovať za súčasť siete dieťaťa.

Na príbuzného sa nevzťahuje obmedzenie z hľadiska skupiny alebo kategórie.

Posledná aktualizácia: 03/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Cezhraničné umiestnenie dieťaťa vrátane pestúnskej starostlivosti - Gibraltár

1 Existuje podľa vášho vnútroštátneho práva povinnosť predchádzajúcej konzultácie a získania súhlasu pred cezhraničným umiestnením dieťaťa? Uveďte možné výnimky.

V časti VIIIA zákona o deťoch z roku 2009 sú transponované osobitné postupy a povinnosti ratifikované na základe Haagskeho dohovoru z roku 1996. Dohovor, samozrejme, umožňuje aj spoluprácu medzi štátmi v súvislosti s prípadmi, keď sa deti umiestňujú do náhradnej starostlivosti za hranicami, napríklad v rámci umiestnenia do pestúnskej starostlivosti alebo iných dlhodobých opatrení, ktoré nepredstavujú osvojenie.

Konkrétne sa v § 93M zákona o deťoch z roku 2009 požaduje predloženie správy ústrednému orgánu iného zmluvného štátu, ak agentúra pre zabezpečenie starostlivosti (Care Agency) zvažuje umiestnenie dieťaťa v inom zmluvnom štáte (v zmysle článku 33 dohovoru) alebo sa potrebuje poradiť (v súlade s článkom 56 nariadenia Brusel IIa).

Vydanie súhlasu, žiadosti a postupy, ktorými sa treba riadiť, do veľkej miery závisia od okolností a súčasného stavu dieťaťa. Napríklad, ak sa zamýšľané umiestnenie týka dieťaťa, na ktoré sa už vzťahuje rozhodnutie o starostlivosti najvyššieho súdu, potom sa konanie musí začať na najvyššom súde podľa kapitoly IV dohovoru na uznanie alebo výkon rozhodnutia.

Okrem toho v § 67 zákona o deťoch sa stanovuje, že žiadna osoba nesmie premiestniť dieťa z Gibraltáru na základe rozhodnutia o starostlivosti bez písomného súhlasu všetkých osôb, ktoré vykonávajú rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, alebo (prípadne) povolenia najvyššieho súdu.

2 Ak sa vyžaduje predchádzajúca konzultácia a súhlas, ktorý orgán sa má konzultovať a dať svoj súhlas?

Pozri odpovede na predchádzajúcu otázku.

V § 93K zákona o starostlivosti z roku 2009 sa stanovuje, že podľa dohovoru funkcie ústredného orgánu na Gibraltári plní v prvom rade minister spravodlivosti.

Na účely článkov 24, 26 a 28 dohovoru odkaz na orgán zahŕňa Najvyšší súd Gibraltáru.

Na účely článku 35 ods. 2 odkazy na orgán zahŕňajú agentúru pre zabezpečenie starostlivosti.

3 Stručne opíšte postup konzultácie a získania súhlasu (vrátane požadovaných dokumentov, lehôt, spôsobov postupu a ďalších relevantných údajov).

Riadime sa postupmi predpísanými haagskymi dohovormi a Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlami súdneho konania v rodinných veciach (deti) (Haagsky dohovor z roku 1996) z roku 2011 v súvislosti s návrhmi podanými na súd.

4 Čo je „pestúnska rodina“ podľa vnútroštátneho práva vášho členského štátu?

V zákone o deťoch z roku 2009 nie je pestúnska rodina vymedzená. Vymedzenia pestúna a zverenia do pestúnskej starostlivosti sú zahrnuté.

„Pestún“ je osoba schválená agentúrou pre zabezpečenie starostlivosti na účely poskytovania pestúnskej starostlivosti.

„Zverenie do pestúnskej starostlivosti“ znamená poskytovanie starostlivosti o dieťa, ktoré potrebuje starostlivosť, osobou, ktorá nie je rodičom, osvojiteľom alebo príbuzným, ani osobou, ktorá inak vykonáva rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu.

5 Zahŕňa pojem „pestúnska rodina“ príbuzných alebo nie? Ak áno, ktorých príbuzných?

Ak sa o deti starajú príbuzní alebo priatelia, nejde o pestúnsku rodinu, vtedy ide o umiestenie v rodine/u priateľov a označuje sa to ako umiestnenie u prepojenej osoby.

Posledná aktualizácia: 04/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.