Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme

1. Selitev v tujino

Če sta varstvo in vzgoja otroka dodeljena dvema osebama, se morata ti osebi načeloma sporazumeti tudi o stalnem prebivališču otroka. To načelo medsebojnega dogovora se uporablja brez omejitev, torej tudi v primeru selitve otroka znotraj Avstrije, zlasti če selitev vključuje bistveno spremembo v njegovem življenju Poleg tega bo zlasti v primeru prenosa stalnega prebivališča v tujino tisti od staršev, ki se želi preseliti v tujino, potreboval soglasje drugega od staršev ali odobritev sodišča. Sodišče mora upoštevati tako otrokovo korist kot interese staršev.

Če se na podlagi sodne odločbe ali sporazuma otrok zaupa v varstvo in vzgojo enemu od staršev, ima ta v skladu s členom 162(2) avstrijskega splošnega civilnega zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) izključno pravico, da določi stalno prebivališče. Za selitev znotraj Avstrije zato odobritev ni potrebna.

Vendar mora v skladu z najnovejšo sodno prakso v takih okoliščinah – zlasti kadar je selitev otroka pomembna zadeva – tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, o tem obvestiti tudi drugega od staršev in upoštevati otrokovo korist. Poleg tega sprememba stalnega prebivališča ne bi smela bistveno vplivati na uresničevanje varstva in vzgoje s strani drugega od staršev. Ta omejitev velja zlasti za selitev v tujino.

Enako velja za rejnike, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja; vendar se to v praksi redko zgodi, saj varstvo in vzgojo običajno obdrži organ za socialno varstvo otrok in mladine (Kinder- und Jugendhilfeträger).

2. Namestitev v oskrbo zavoda ali rejnikov

Za namestitev s soglasjem osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja (najpogosteje so to starši), ni potrebno nadaljnje ukrepanje. Namestitev brez soglasja osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja, pa je predmet sodnega nadzora sodišča, saj gre za nujni ukrep v smislu zakona.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Glej vprašanje 1.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi)

Vlogo za postopek posvetovanja je treba prek osrednjega organa nasloviti na pristojno sodišče ali organ za socialno varstvo otrok in mladine. Če je za postopek posvetovanja pristojen organ za socialno varstvo otrok in mladine, veljajo naslednji pogoji:


Pogoji

Zahtevani dokumenti

Magistrat der Stadt Wien (občinska uprava mesta Dunaj)

Amt für Jugend und Familie (urad za mladino in družino)

Gruppe Recht (pravna služba)

Rüdengasse 11

1030 Dunaj, Avstrija

 • upoštevanje otrokove koristi
 • organ prosilec soglaša, da bo kril stroške

sklic na člen 46 zakona o mednarodnem družinskopravnem postopku (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Zgornja Avstrija)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(direktorat za družbo, socialne zadeve in zdravje)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (oddelek za pomoč otrokom in mladini)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Avstrija

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • upoštevanje otrokove koristi
 • soglasje o kritju stroškov
 • na voljo je mesto v zavodu
 • soglasje zadevnega zavoda
 • predhodno ugotovljen status rezidenta
 • jasna razdelitev odgovornosti med državo članico prosilko (vrsta, obseg in plačilo) in zaprošeno državo članico (nadzor zavoda)
 • priznavanje zgornjeavstrijskih poklicnih standardov s strani organa prosilca
 • opredelitev pristojnega organa države članice prosilke in pristojne kontaktne osebe
 • zavod, v katerega bo mladoletnik nameščen (naslov)
 • podatkovni list o mladoletniku, starših, sorojencih, osebah, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • seznam dosedanjih ukrepov za varstvo koristi otroka
 • vrsta predvidene namestitve in razlogi zanjo
 • ugotovitve, diagnoze, poročila, ocene
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom
 • opis pravic bioloških staršev do stikov
 • formalno soglasje osebe ali oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju ali obstoječem socialnem zavarovanju

Amt der Salzburger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Salzburg)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (enota za pomoč otrokom in mladini)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Avstrija

soziales@salzburg.gv.at

 • soglasje zavoda, v katerega bo mladoletnik nameščen
 • pisno soglasje organa prosilca o kritju stroškov
 • soglasje skrbnika ter lokalnega pristojnega organa za socialno varstvo otrok in mladine v primeru namestitve
 • opredelitev pristojnega organa države članice prosilke in pristojne kontaktne osebe
 • zavod, v katerega bo mladoletnik nameščen (naslov, kontaktni podatki)
 • podatkovni list o mladoletniku, starših, sorojencih, osebah, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • seznam dosedanjih ukrepov za varstvo koristi otroka
 • informacije o razlogih za predlagano namestitev, vključno z anamnezo in opisom težave
 • zdravstveni/psihiatrični izvidi, diagnoze, izvedenska poročila
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom
 • opis pravic bioloških staršev do stikov
 • formalno soglasje osebe, ki sta ji dodeljena varstvo in vzgoja
 • sodne odločbe
 • obrazec E109 (dokazilo o zdravstvenem zavarovanju) ali dokazilo o obstoječem socialnem zavarovanju
 • kopija mladoletnikove e-izkaznice
 • datum namestitve in predvideno trajanje

Amt der Steiermärkischen (urad deželne vlade zvezne dežele Štajerska)

A11 Fachabteilung (posebni oddelek A11) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (oddelek za socialne zadeve in delo, enota za pomoč otrokom in mladini), Bereich Recht und Gewaltschutz (sektor za pravo in zaščito pred nasiljem)

Hofgasse 12/1/115

8010 Gradec, Avstrija

abteilung11@stmk.gv.at

 • upoštevanje otrokove koristi
 • stroške krije država članica prosilka
 • soglasje zakonitih skrbnikov
 • sodne odločbe
 • zdravniške ugotovitve
 • poročilo o predaji, ki ga pripravi pristojni organ prosilec (ozadje, trenutne socialne in družinske razmere, opis problemov in virov, diagnoza in prognoza socialnega delavca, doseganje ciljev, kratka ocena)

Amt der Tiroler Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Tirolska)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (oddelek za socialno varstvo otrok in mladine)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Avstrija

 • stroške krije država članica prosilka
 • soglasje zavoda
 • poleg anamneze in opisa težave je nujno potreben tudi načrt podpore

– podatki o mladoletniku

– podatki o starših

– podatki o sorojencih

– oseba, ki sta ji dodeljena varstvo in vzgoja

– doslej zagotovljena podpora

 • vsa ustrezna poročila, psihološka preverjanja itd.
 • pisno soglasje oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • dokazano soglasje mladoletnika za oskrbo – razen če se razgovor zdi neprimeren zaradi otrokove starosti ali (ugotovljene) stopnje zrelosti
 • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju mladoletnika
 • kopija mladoletnikove osebne izkaznice
 • pisno soglasje zavoda, v katerega bo mladoletnik nameščen
 • obrazložitev:

– zakaj ravno ta zavod?

– po potrebi utemeljitev nujnosti pomoči

 • datum začetka in predvideno trajanje pomoči
 • prihodnje razmere mladoletnika ob vrnitvi domov

Amt der Vorarlberger Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Predarlska)


Landhaus


Römerstrasse 15


6901 Bregenz, Avstrija

Abteilung Soziales und Integration (oddelek za socialne zadeve in vključevanje)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • soglasje zavoda, v katerega bo mladoletnik nameščen/rejniške družine
 • soglasje o kritju stroškov
 • pristojni organ prosilec in kontaktna oseba
 • želeni zavod/rejniška družina (naslov)
 • podatki o mladoletniku in starših
 • odločba o namestitvi v oskrbo z zaznamkom: Z namestitvijo ... v ... se odgovornost za skrb in vzgojo prenese na zavod/rejniško družino.
 • dosedanji ukrepi za varstvo koristi otroka
 • razlogi za namestitev; dogovor o načrtu podpore; obeti za prihodnost
 • ugotovitve/diagnoze pedopsihiatra/pedopsihologa

opažanja

 • razgovor z mladoletnikom
 • soglasje oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja
 • dokazilo o zdravstvenem zavarovanju

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Spodnja Avstrija)

Gruppe Gesundheit und Soziales (služba za zdravje in socialne zadeve)

Abteilung Jugendwohlfahrt (oddelek za socialno varstvo mladine)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten, Avstrija

 • upoštevanje otrokove koristi in/ali v Spodnji Avstriji obstaja referenčna oseba za upoštevanje otrokove koristi
 • pisno soglasje o kritju stroškov
 • primerna namestitev v oskrbo
 • soglasje zadevnega zavoda
 • priznavanje poklicnih standardov zvezne dežele Spodnja Avstrija
 • redno pregledovanje načrta podpore, vključno z vzgojnimi cilji, ki ga opravlja organ prosilec
 • obvestitev kontaktne osebe v primeru nujne prekinitve ukrepa
 • najnovejša poročila o telesnem, čustvenem, socialnem, izobraževalnem/poklicnem razvoju
 • najnovejše zdravniške ugotovitve
 • kopija dokumentov, ki jih potrebuje mladoletnik, e-izkaznica
 • informacije o zdravljenju z zdravili
 • načrt podpore, vključno z doslej zagotovljeno podporo
 • opis problema, socialna in psihološka diagnoza, opredelitev ciljev, trajanje ukrepa in napovedi v zvezi z ukrepom
 • zapisnik razgovora z mladoletnikom o načrtovanem ukrepu
 • pisno soglasje osebe, ki sta ji dodeljena varstvo in vzgoja
 • dogovor o ureditvi morebitnih pravic do obiskov

Amt der Burgenländischen Landesregierung (urad deželne vlade zvezne dežele Gradiščanska)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (oddelek 6 –

socialne zadeve, zdravje, družina in šport)

Europaplatz 1

7000 Železno, Avstrija

 • upoštevanje otrokove koristi
 • soglasje o kritju stroškov
 • soglasje zavoda ali skrbnika
 • opredelitev pristojnega organa in izjava o pristojnosti
 • podatki o mladoletniku
 • informacije o zadevnem problemu (razlog za namestitev, cilji, ugotovitve, strokovna mnenja, potrdila, sodne odločbe)
 • izjava o soglasju oseb, ki sta jim dodeljena varstvo in vzgoja

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

V zvezi s pojmom „rejnik“ v avstrijskem pravu je treba opozoriti na dvoje. Če gre za starševsko skrb, so rejniki osebe, ki so (delno ali v celoti) odgovorne za varstvo in vzgojo otroka ter s katerimi obstaja ali naj bi se vzpostavil odnos, podoben odnosu med biološkimi starši in otroki (člen 184 ABGB). Pogoji za to in možnosti nadzora nad tem, katerim osebam (ali parom) lahko organi za socialno varstvo otrok in mladine zaupajo varstvo in vzgojo, so urejeni v deželnih zakonih vseh devetih avstrijskih zveznih dežel.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Pojem „rejnik“ je v avstrijskem pravnem redu namenoma opredeljen zelo široko. Poleg starih staršev, ki imajo v skladu s členom 178 ABGB poseben status, je lahko rejnik kateri koli (drug) sorodnik, če je dejansko odgovoren za varstvo in vzgojo otroka v notranjem razmerju (v celoti ali delno) in če vsaj namerava vzpostaviti razmerje med starši in otroki, podobno razmerju med biološkimi starši in otroki. Ali so take osebe pod nadzorom organov za socialno varstvo otrok in mladine, je prav tako določeno v zakonih vseh devetih avstrijskih zveznih dežel. Običajno so iz takega nadzora izvzeti bližnji sorodniki, kot so stari starši in sorojenci staršev.

Zadnja posodobitev: 28/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.