Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

V praksi mora osrednji organ pri pristojni lokalni agenciji za varstvo otrok preveriti, kakšne so možnosti namestitve otroka v rejništvo.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Osrednji organ po posvetovanju s pristojno lokalno agencijo za varstvo otrok odobri soglasje. Soglasje se odobri neformalno v obliki pisnega mnenja osrednjega organa.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Osrednji organ vzpostavi stik s pristojno lokalno agencijo za varstvo otrok (tj. občinski organ z razširjenimi pooblastili), ki ugotovi, ali je otroka mogoče namestiti v rejništvo in kam ga je mogoče namestiti (ugotovi, ali imajo rejniki in ustanove proste zmogljivosti).

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Če nobeden od staršev ne more sam skrbeti za otroka, lahko sodišče otroka namesti v oskrbo zakonitega skrbnika (če je bila staršem odvzeta starševska odgovornost, je ta omejena ali pa nobeden od staršev ni več živ) ali rejnika, ali pa se otrok namesti v oskrbo „druge osebe“. Rejnik in zakoniti skrbnik sta upravičena do prejemanja zelo specifičnih socialnih prejemkov. „Druga oseba“ do takih prejemkov ni upravičena.

Rejnik je zavezan in pooblaščen, da osebno skrbi za otroka. Pri vzgoji otroka rejnik ustrezno ravna v skladu s pravicami in obveznostmi starša. Rejnik je zavezan in pooblaščen, da sprejema odločitve o tekočih zadevah v zvezi z otrokom, otroka v teh zadevah zastopa in upravlja otrokovo premoženje. Rejnik mora otrokove starše obvestiti o bistvenih vprašanjih, ki zadevajo otroka. Kadar okoliščine to zahtevajo, sodišče določi dodatne pravice in odgovornosti rejnika.

Če otroka ni mogoče namestiti v nobeno od zgoraj navedenih oblik varstva, lahko sodišče odredi, da se otrok namesti v oskrbo zavoda.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Da, precejšnje število rejnikov na Češkem je v sorodu z otrokom. Češka zakonodaja na področju rejništva ne določa stopnje sorodnosti in drugih omenitev.

Zadnja posodobitev: 28/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.