Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Država mora za namestitev otroka prek lokalnega organa delovati v skladu z zakonom o otrocih iz leta 1989 (Children Act 1989). To lahko stori na podlagi člena 20, v skladu s katerim morajo lokalni organi namestiti otroka v določenih okoliščinah, ali na podlagi odločbe o vzgoji in varstvu, ki jo izda sodišče v skladu s členom 31. Pri vsaki odločitvi o namestitvi, ki jo v skladu z zakonodajo v Angliji sprejmejo lokalni organi, je treba upoštevati predvsem potrebe otroka. Predpisi o načrtovanju varstva in vzgoje otrok, njihovi namestitvi in presoji zadev (Anglija) iz leta 2010 (The Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010) (v nadaljnjem besedilu: predpisi iz leta 2010) določajo, da bi se morala z načrtom varstva in vzgoje otrok, ki jih namestijo lokalni organi ali za katere sta tem organom dodeljena varstvo in vzgoja, kolikor je to razumno izvedljivo, strinjati odgovorni organ in eden od otrokovih staršev in/ali oseba, ki ni otrokov starš, a ima do njega starševsko odgovornost, ali če take osebe ni, oseba, ki je skrbela za otroka, neposredno preden je odgovorni organ odločil o njegovi namestitvi. V predpisih iz leta 2010 se zahteva, da se mora vsak otrok, star najmanj 16 let, ki se strinja s tem, da ga lokalni organ namesti, strinjati z načrtom varstva in vzgoje.

Lokalni organ mora v zvezi z ureditvami, ki izpolnjujejo opredelitev zasebnega rejništva (private fostering), ugotoviti, ali se bo interes otroka ustrezno zaščitil in spodbujal, ter bi moral opredeliti primernost vseh vidikov ureditev zasebnega rejništva v skladu z njihovimi dolžnostmi na podlagi člena 67 zakona o otrocih iz leta 1989. Da bi to dosegli, je v predpisih o otrocih (v zvezi z zasebnimi ureditvami za rejništvo) iz leta 2005 (The Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005; v nadaljnjem besedilu: predpisi iz leta 2005) določeno, da zasebni rejnik vsaj šest tednov pred začetkom izvajanja ureditve uradno obvesti lokalni organ o ureditvi, če pa bi se morala ureditev začeti izvajati v manj kot šestih tednih, bi bilo treba lokalni organ nemudoma uradno obvestiti. Katera koli oseba, vključena v zasebno rejništvo otrok, bi morala lokalni organ obvestiti o ureditvi čim prej po tem, ko je ta pripravljena. Lokalni organ mora opraviti obisk na domu in pogovor s predlaganimi zasebnimi rejniki, člani gospodinjstva in otrokom ter po možnosti obiskati otrokove starše in vse druge osebe s starševskimi odgovornostmi do otroka in govoriti z njimi. Različne podrobnosti so določene v prilogah k predpisom iz leta 2005 in jih mora lokalni organ čim bolj preveriti.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Če otroka namesti lokalni organ, je treba v skladu s členom 20 zakona o otrocih iz leta 1989 opraviti posvetovanje in pridobiti soglasje, tj. z namestitvijo se morajo strinjati starši ali druge osebe s starševsko odgovornostjo do otroka, poleg tega morajo biti izpolnjena merila za namestitev otroka. Lokalni organ pa lahko otroka namesti tudi v skladu z odločbo o vzgoji in varstvu, ki jo izda sodišče. V obeh primerih mora lokalni organ izpolnjevati zahteve iz zakona o otrocih iz leta 1989 in zlasti iz predpisov iz leta 2010. Lokalni organ mora, kolikor je to razumno in praktično izvedljivo, poskušati pridobiti soglasje otrokovih staršev ali katere koli druge osebe s starševsko odgovornostjo do otroka in po potrebi, odvisno od otrokove starosti, otroka za načrt varstva in vzgoje, v katerem je določeno, kako bo ta organ izpolnjeval otrokove potrebe.

V primeru ureditve zasebnega rejništva postane zasebni rejnik odgovoren za zagotavljanje vsakodnevnega varstva in vzgoje otroka na način, ki bo spodbujal in ščitil interes otroka. Glavno odgovornost za zaščito in spodbujanje interesa otrok v zasebnem rejništvu imajo še naprej starši ali druga oseba s starševsko odgovornostjo. Lokalni organi zasebnih rejnikov uradno ne potrdijo ali vpišejo v register. Vendar se morajo prepričati, da je ali bo ustrezno poskrbljeno za zaščito in spodbujanje interesa otrok, ki so ali bodo nameščeni v zasebno rejništvo na njihovem območju. Pravne obveznosti do otroka, nameščenega v zasebno rejništvo, ima lokalni organ, na območju katerega navedeni otrok prebiva. V predpisih iz leta 2005 je navedeno, da morajo starši ali oseba s starševsko odgovornostjo ter zasebni rejniki in vsaka oseba, ki je (neposredno ali posredno) udeležena v namestitev otroka v zasebno rejništvo, uradno obvestiti lokalni organ o predvideni ali dejanski ureditvi zasebnega rejništva. Poleg tega bi morali tudi pedagoški in zdravstveni delavci ter drugi strokovnjaki uradno obvestiti lokalni organ o ureditvi zasebnega rejništva, s katero se seznanijo, če niso prepričani, da je bil ali bo lokalni organ o njej uradno obveščen.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

V predpisih iz leta 2010 je za namestitev s strani lokalnega organa določen časovni okvir za postopek načrtovanja varstva in vzgoje, ne pa tudi za uradno obveščanje o odločitvi o namestitvi. Odgovorni organ mora načrt varstva in vzgoje pripraviti, preden je otrok prvič nameščen, ali če to ni mogoče, v desetih delovnih dneh od začetka prve namestitve. Namestitev mora pregledovati in nadzirati neodvisni uradnik, pristojen za pregled. Odgovorni organ mora prvič ponovno pregledati otrokovo zadevo v 20 delovnih dneh od datuma, ko se začne skrbeti za otroka. Drugi pregled mora biti opravljen najpozneje v treh mesecih po prvem, nadaljnji pregledi pa najmanj vsakih šest mesecev. Preglede opravlja otrokov socialni delavec (ki ga imenuje odgovorni organ), iz njih pa bi moralo biti razvidno posvetovanje z otrokom in drugimi strankami, vključno z rejniki, otrokovo šolo ali vrtcem, zdravnikom ali po potrebi vsako drugo ustrezno osebo.

V predpisih iz leta 2005 so določeni časovni okvir za uradno obveščanje, ocena ter stalna zahteva, da se mora lokalni organ prepričati, da se zagotavljata zaščita in spodbuda interesa otrok v zasebnem rejništvu na njegovem območju. V zvezi z uradnim obvestilom mora oseba, ki predlaga, da bo zasebni rejnik otroka, uradno obvestiti ustrezen lokalni organ o predlogu najpozneje šest tednov pred datumom začetka izvajanja ureditve zasebnega rejništva ali nemudoma, če se naj bi ureditev začela izvajati v manj kot šestih tednih. Poleg tega mora katera koli oseba, vključno s staršem ali drugo osebo s starševsko odgovornostjo do otroka, ki je ali ni (neposredno ali posredno) vključena v urejanje zasebnega rejništva otroka, ustrezni lokalni organ obvestiti o ureditvi čim prej po tem, ko je ta pripravljena. Lokalni organ mora ureditev zasebnega rejništva obiskati v sedmih dneh od uradnega obvestila o njej. Lokalni organ oceni ureditev ali predlagano ureditev. Nato opravlja nadaljnje obiske. Obiske mora v prvem letu opravljati vsaj vsakih šestih tednov, v drugem in nadaljnjih letih ureditve pa vsaj vsakih 12 tednov.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Rejniška družina je po angleški zakonodaji skupnost otroka, ki ga lokalni organ namesti, in rejnika, ki je oseba, ki jo je registrirana agencija za rejniško dejavnost odobrila po oceni njene primernosti in primernosti njenega gospodinjstva za rejništvo otroka ali mladega človeka, čigar varstvo in vzgojo je prevzela država. Agencija lahko oceni in odobri vsako osebo, ki se ji zdi primerna. Agencija v okviru postopka izdelave ocene prouči morebitni vpliv vseh članov gospodinjstva ali njihov prispevek k rejništvu. Od vseh članov gospodinjstva, ki niso odobreni za rejništvo, se pričakuje, da opravijo policijsko preverjanje, katerega rezultati lahko vplivajo na oceno primernosti gospodinjstva.

Poleg tega se zasebno rejništvo izvaja v skladu s členom 66 zakona o otrocih iz leta 1989, ko otroku, mlajšemu od 16 let (ali 18 let, če je invalid), zagotavlja varstvo in vzgojo ter nastanitev v svojem lastnem domu oseba, ki ni njegov starš, oseba s starševsko odgovornostjo do njega ali sorodnik (kot je opredeljeno v členu 105 zakona o otrocih iz leta 1989 – tj. zasebni rejnik ne bo stari starš, brat, sestra, stric ali teta (ki je bodisi krvni sorodnik v ravni ali stranski vrsti bodisi sorodnik po svaštvu) ali očim ali mačeha). Otrok ni v zasebnem rejništvu, če je oseba, ki je zanj skrbela, to počela manj kot 28 dni in tega ne namerava več početi. Izjeme k tej opredelitvi so določene v Prilogi 8 k zakonu o otrocih iz leta 1989. Mladostnik bo prenehal biti nameščen v zasebno rejništvo pri 16 letih, razen če je invalid v smislu zakona o otrocih iz leta 1989, če pa se ureditev prebivanja nadaljuje, še naprej veljajo zakonsko določene smernice – nadomestni zakon o otrocih iz leta 1989: smernice o zasebnem rejništvu (Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering) –, saj se ureditev spremeni v neformalno zagotavljanje varstva in vzgoje v krogu družine in prijateljev.

Zasebni rejnik postane odgovoren za zagotavljanje vsakdanjega varstva in vzgoje otroka. Starš obdrži starševsko odgovornost do otroka. Lokalni organ zasebnega rejnika uradno ne odobri ali vpiše v register. Je pa dolžnost lokalnega organa, na območju katerega otrok prebiva, da se prepriča, da se ali se bosta ustrezno zagotavljali zaščita in spodbuda interesa otrok, ki so ali bodo nameščeni v zasebno rejništvo na njegovem območju. Med navedeno izdelavo ocene mora lokalni organ ugotoviti primernost vseh vidikov ureditve zasebnega rejništva v skladu s predpisi iz leta 2005. Kadar lokalni organ ni prepričan, da se ali se bosta ustrezno zagotavljali zaščita in spodbuda interesa otroka v zasebnem rejništvu, mora sprejeti razumne ukrepe za namestitev otroka k njegovemu staršu (ali drugi osebi s starševsko odgovornostjo) ali sorodniku in proučiti, ali mora v zvezi z otrokom izvesti katero od nalog, ki jih ima na podlagi zakona.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

V zvezi z namestitvijo s strani države prek lokalnega organa samo v okoliščinah, ko je bila za sorodnike izdelana ocena o primernosti za izvajanje rejniške dejavnosti in jih je odbor za rejništvo, ki ga je sklical izvajalec rejniške dejavnosti, odobril kot primerne rejnike. Družina in prijatelji, h katerim otroci pridejo v skrbništvo, obsegajo približno 18 % vseh rejnikov v Angliji. Pri izdelavi njihove ocene se uporablja milejši pristop, in čeprav prejemajo finančno podporo kot pomoč pri stroških skrbi za otroka ali otroke, se ne pričakuje, da bodo pri njih v rejništvu otroci, s katerimi niso v sorodu. Tak skrbnik je lahko kdor koli, ki je v sorodu z otrokom ali je kako povezan z njim.

V primeru zasebnega rejništva je lahko zasebni rejnik član razširjene družine, na primer bratranec ali prateta. Za zasebnega rejnika pa se ne šteje oseba, ki je otrokov sorodnik v skladu z opredelitvijo sorodnika na podlagi zakona o otrocih iz leta 1989, tj. stari starš, brat, sestra, stric ali teta (ki je bodisi krvni sorodnik v ravni ali stranski vrsti bodisi sorodnik po svaštvu) ali očim ali mačeha. Zasebni rejnik je lahko družinski prijatelj, starš otrokovega prijatelja ali kdo, ki ga otrokova družina od prej ne pozna in je pripravljen imeti otroka v zasebnem rejništvu. Vendar je treba poudariti, da se za ureditev zasebnega rejništva šteje ureditev, v kateri mora biti otrok mlajši od 16 let (ali 18 let, če je invalid) ter v kateri se mu varstvo, vzgoja in nastanitev zagotavljajo vsaj 28 dni.

Zadnja posodobitev: 02/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.