Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Pred odreditvijo čezmejne namestitve otroka v rejništvo se je treba posvetovati s pristojnim družinskim sodiščem (bāriņtiesa), ki je pristojno za ozemlje, na katerega se otrok namesti, in pridobiti njegovo soglasje.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

O načrtovani namestitvi otroka je treba uradno obvestiti latvijsko Ministrstvo za pravosodje, ki se bo s pristojnim družinskim sodiščem dogovarjalo glede vprašanja soglasja.

Soglasje pristojnega družinskega sodišča ni potrebno, če pravica staršev do varstva in vzgoje otroka ob namestitvi otroka v rejništvo ni bila preklicana oziroma ta pravica ni bila dana drugi osebi.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Latvijsko Ministrstvo za pravosodje je osrednja kontaktna točka, ki obravnava odredbe o namestitvi iz člena 56 Uredbe in jih posreduje pristojnemu organu v Latviji, ki izdaja sklepe o namestitvah.

Seznam zahtevanih dokumentov:

1. informacije o pravnem statusu otroka in kopije vseh zadevnih sodnih odločb ter njihovi prevodi v latvijščino;

2. informacije o razlogih za odstranitev otroka iz družine in njihov prevod v latvijščino;

3. kopija otrokovega rojstnega lista;

4. informacije o otrokovih potrebah (zdravstveno stanje, izobrazba, čustvene potrebe in jeziki, v katerih se je mogoče z otrokom sporazumevati) in njihov prevod v latvijščino;

5. potrdilo o šolanju ali predšolski vzgoji in izobraževanju ter zdravstvena dokumentacija (zdravniški pregledi, cepiva in diagnoze) in njihov prevod v latvijščino;

6. informacije o osebi ali družini, v katero naj bi se namestil otrok.

* Če tuji organ ne navede poimensko določenega posameznika v Latviji, pri katerem naj se otrok namesti, družinsko sodišče ob upoštevanju pomena otrokovih vezi z Latvijo pomaga poiskati ustreznega skrbnika ali rejniško družino v Latviji.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

V Latviji se lahko otroke brez starševske oskrbe namesti v rejniško družino ali se jim dodeli skrbnik.

Rejniška družina je družina ki zagotavlja rejništvo siroti ali otroku, ki nima starševske oskrbe, toliko časa, da se lahko otrok vrne v starševsko oskrbo, če je mogoče, ali se odda v posvojitev oziroma se mu dodeli skrbnik.

Skrbnik prevzame vse pravice in dolžnosti staršev ter otroka zastopa v zasebnih in premoženjskih zadevah.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Za skrbnika otroka se lahko določi sorodnik otroka ali oseba, ki z otrokom ni v sorodstvenem razmerju, vendar za katero družinsko sodišče šteje, da je sposobna izpolnjevati dolžnosti skrbnika.

Vsak sorodnik, ki je pripravljen skrbeti za otroka, se lahko določi kot njegov skrbnik, če ima zmožnosti in značilnosti, ki se zahtevajo za izvajanje nalog skrbništva.

Zadnja posodobitev: 07/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.