Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Urad za standardizacijo na področju socialnega varstva, imenovan za osrednji organ Malte, je pristojni organ za to področje. Glej odgovor na vprašanje 3 v nadaljevanju.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Urad za standardizacijo na področju socialnega varstva, imenovan za osrednji organ Malte, je pristojni organ za to področje.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Za registracijo čezmejne nastanitve v rejništvo na Malti mora osrednji organ države vložnice zahtevati soglasje osrednjega organa za Malto. Vlogo je treba vložiti in predložiti pri Uradu za standardizacijo na področju socialnega varstva, ki je malteški osrednji organ.

Uporablja se naslednji postopek:

Osrednji organ za Malto prejme ustrezno izpolnjen obrazec vloge, ki mu je priložena zahtevana dokumentacija. To vlogo predloži osrednji organ države vložnice. Vso zahtevano dokumentacijo je treba poslati v malteščini ali angleščini.

Ko osrednji organ za Malto prejme obrazec vloge, določi, kakšna vrsta namestitve se obravnava.

Osrednji organ za Malto pošlje vlogo in dokumentacijo ustreznemu malteškemu pristojnemu organu, npr. agenciji za zaščito otrok Aġenzija Appoġġ, odvisno od primera. V vsakem primeru pristojni organi ocenijo vloge na podlagi svojega strokovnega znanja in pri tem primerno upoštevajo naslednje vidike namestitev v rejništvo: izobrazbeni/pedagoški vidik, vidik pravne pomoči, psihosocialni/duševni vidik in vidik varnosti/zaščite otroka.

Osrednji organ za Malto bo tako lahko sporočil odločitev malteških pristojnih organov o čezmejni namestitvi otroka osrednjemu organu države vložnice. Namestitev v rejništvo se ne sme začeti dokler osrednji organ za Malto ne da soglasja. Osrednji organ države vložnice nato sporoči datum začetka čezmejne namestitve osrednjemu organu za Malto.

Nekateri dokumenti, ki jih je treba predložiti skupaj z vlogo, so:

a)         kopija nacionalne osebne izkaznice / potnega lista matere, očeta in otroka;

b)         rojstni list otroka oziroma otrok;

c)         izjava o oskrbi in varstvu;

d)         vsa druga dokumentacija, ki se šteje za potrebno.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Pojma „rejniške družine“ v malteškem pravu ni. Vendar člen 2 zakona o rejništvu iz leta 2007 (poglavje 491 zakonodaje Malte) opredeljuje „rejnika“ kot „eno ali več oseb, ki jih odbor za rejništvo potrdi kot primerne za rejniško oskrbo otroka“. Podobno člen 2 zakona o varstvu mladoletnikov (alternativna oskrba) (poglavje 602 zakonodaje Malte) ki bo z začetkom veljavnosti nadomestil zakon o rejništvu iz leta 2007, opredeljuje „rejnika“ kot „eno ali več oseb, ki jih odbor za rejništvo potrdi kot primerne za rejniško oskrbo mladoletnika“.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Pojma „rejniške družine“ v malteškem pravu ni.

Zadnja posodobitev: 05/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.