Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Da – člen 26 zakona Severne Irske o otrocih iz leta 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) (v nadaljnjem besedilu: zakon o otrocih) določa obveznost, da se ugotovijo želje in občutki otroka, staršev otroka ali katere koli druge osebe, ki ima starševsko skrb, ali katere koli druge relevantne osebe, ter da se navedene želje in občutki ustrezno upoštevajo pri odločanju o dobrobiti otroka.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Zakonodaja Severne Irske skuša izražati pogoje zakona Anglije in Walesa o otrocih iz leta 1989. Obstajajo tri kategorije –

• neformalna ureditev – ureditve med starši in sorodnikom oziroma sorodniki, brez vključitve socialnih služb;

• prostovoljna namestitev – ureditve med starši in lokalnim organom (člena 21 in 27 zakona o otrocih);

• sklep o namestitvi – za pridobitev tega sklepa je treba vložiti zahtevek na sodišče (člena 27 in 50 zakona o otrocih).

Ureditev zasebnega rejništva je podobna kot v Angliji in Wales (glej informativni pregled za Anglijo in Wales).

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Na voljo je vrsta obrazcev za olajšanje izmenjave/predložitve informacij, kadar se otrok ali mlada oseba namesti v rejništvo, ter za namene tekočega pregleda.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Zakon o otrocih ne opredeljuje pojma „družina“. Zakon o otrocih opredeljuje pojem „rejnik, ki ga je odobril uradni organ“, zajema namestitev v rejništvo k družini, sorodniku otroka ali kateri koli drugi primerni osebi, kot je opredeljena v členu 27(3) zakona.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Člen 27(2)(a) zakona o otrocih dovoljuje namestitev otroka v rejništvo k –

(i) družini;

(ii) sorodniku otroka; ali

(iii) kateri koli primerni osebi.

„Sorodnik“ je v členu 2(2) zakona o otrocih opredeljen kot „v sorodstvenem razmerju do otroka, stara mati, stari oče, brat, sestra, stric ali teta (bodisi popolno bodisi nepopolno sorodstvo, sorodstvo po svaštvu ali po civilnem partnerstvu), ali očim ali mačeha“.

Zadnja posodobitev: 05/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.