Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme

Da, posvetovanje in predhodno soglasje sta potrebna za odločitve o namestitvi mladoletne osebe v rejniško družino ali zavod na Portugalskem.

Posvetovanje in predhodno soglasje nista potrebna, če se otrok odda osebi, ki ima z njim družinske vezi, npr. starim staršem, stricem, tetam ali starejšim bratom ali sestram. V takih primerih je dovolj, da organ, ki odloča o namestitvi, o tem zgolj obvesti osrednji organ za Portugalsko.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Osrednji organ za Portugalsko za namene Uredbe (ES) št. 2201/2003 je:

DGRSP – Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddelek za pravno pomoč in spore (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisbon (Portugalska)

Telefon: (+351) 218 812 200

Telefaks: (+351) 218 853 653

E-naslov: gjc@dgrsp.mj.pt

Spletišče

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi)

Stopnje postopka za namestitev mladih oseb v rejništvo na Portugalskem na podlagi člena 56 uredbe Bruselj IIa

ACP = osrednji organ za Portugalsko

1. stopnja – ACP da predhodno dovoljenje za namestitev:

 • osrednji organ države vložnice predloži zahtevek za predhodno dovoljenje;
 • pregled predložene dokumentacije in ocena glede na merila in pogoje namestitve;
 • ACP izda odobritev ali zavrnitev predhodnega dovoljenja;
 • zgolj okviren rok: 1–3 mesece od prejema vseh dokumentov, ki jih je treba priložiti zahtevku, odvisno od kompleksnosti primera.

2. stopnja – razglasitev izvršljivosti s strani sodišča:

 • rejniška družina, sprejemni zavod ali zavod, ki mu je bil dodeljen otrok, pri sodišču (oddelek za družino in mladoletnike (Juízo de Família e Menores) kraja, v katerem se nahaja rejniška družina ali zavod) vloži zahtevek za priznanje in razglasitev izvršljivosti. K temu zahtevku je treba priložiti dokumentacijo, ki potrjuje, da je bilo pridobljeno predhodno soglasje ACP, ter podporno dokumentacijo s podrobnostmi o namestitvi v rejništvo: trajanje, načrt posredovanja, izjava rejniške družine, da se je sposobna finančno vzdrževati.

Oziroma:

Odločitev/sodna odločba o namestitvi v rejništvo, ki jo izda upravni ali sodni organ izvorne države se pošlje ACP, ki se ji priloži dodatna dokumentacija s podrobnostmi o namestitvi: trajanje, načrt posredovanja, izjava rejniške družine, da se je sposobna finančno vzdrževati.

ACP posreduje vlogo za izvršljivosti ukrepa uradu javnega tožilca (Ministério Público) na pristojnem sodišču, kjer se vloga uradno vloži v imenu otroka.

 • Sodišče izda svojo odločitev. V primeru razglasitve izvršljivosti lahko sodišče določi zavod za socialno varstvo (Instituto da Segurança Social (IP)) kot organ, pristojen za spremljanje izvajanja ukrepa na Portugalskem.

3. stopnja – izvršitev ukrepa namestitve na Portugalskem:

 • po tem, ko je bila izdana odločitev o izvršljivosti, lahko otrok ali mlada oseba vstopi na Portugalsko in ukrep namestitve se začne;
 • če je bila vloga za razglasitev izvršljivosti poslana prek ACP (v vsakem primeru pa, ko sodišče ACP obvesti o svoji odločitvi), bi moral ACP odločitev sodišča posredovati ustreznemu partnerskemu organu;
 • zavod za socialno varstvo spremlja ukrep in pripravlja redna poročila o izvajanju ukrepa, ki se pošljejo sodišču in ACP, kadar tako odredi sodišče;
 • za vsako podaljšanje ukrepa je treba pridobiti novo predhodno dovoljenje ACP, prav tako pa se ponovi tudi preostali zgoraj opisani postopek.

V informativne namene je mogoče na naslednji povezavi v angleščini najti seznam dokumentov, ki jih ACP zahteva, preden dovoli namestitev otroka pri rejniški družini ali v zavodu na Portugalskem.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Člen 12 zakonskega odloka št. 139/2019, ki določa pravila uporabe ukrepov namestitve v rejniške družine na Portugalskem, navaja:

Rejniška družina so lahko:

 1. samska oseba;
 2. zakonca ali zunajzakonska partnerja;
 3. dve ali več oseb, med katerimi obstajajo družinske vezi in ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je eden od članov rejniške družine oseba, odgovorna za rejniško oskrbo.

Osebe iz odstavka 1, ki jim je v rejniško oskrbo dan otrok ali mlada oseba, s tem otrokom ali mlado osebo ne smejo biti v družinskem razmerju.

Člen 6 navedenega zakonskega odloka določa, da je upravljanje sistema rejniških družin v pristojnosti zavoda za socialno varstvo in sveta hiša usmiljenja v Lizboni (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), ki sodelujeta s sprejemnimi zavodi, ki so po nacionalnem pravu posebne ustanove za socialno solidarnost, ali s podobnimi ustanovami, ki delujejo na področju otrok in mladih in ki so sklenile sporazume o sodelovanju z zavodom za socialno varstvo.

Člen 5(2) zakonskega odloka določa, da mora ukrepe rejniške oskrbe, o katerih se odločitve sprejmejo v sodnem postopku, upravljati in spremljati sodišče, ki imenuje posebne skupine za ta namen, določene v zakonu št. 147/99 o zaščiti otrok in mladih oseb v nevarnosti.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Ne, pojem „rejniška družina“ po portugalskem pravu ne zajema sorodnikov (prim. člen 16(3) zakonskega odloka št. 139/2019 iz odgovora na prejšnje vprašanje).

Relevantna zakonodaja:

zakonski odlok št. 139/2019

odlok št. 147/99

Končna opomba:

Te informacije za portugalske kontaktne točke, sodišča ali druge organe ali osebe, ki jih poiščejo, niso zavezujoče. Kljub skrbni pripravi teh informacij, jih je treba še vseeno vedno preveriti v veljavni zakonodaji.

Zadnja posodobitev: 31/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.