Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Nacionalno pravo, ki se uporablja za otroke, zaupane sorodniku v varstvo (kinship care)

Obstaja več pravnih ureditev, v skladu s katerimi lahko za otroka na Škotskem skrbijo sorodniki. Te ureditve so naslednje:

a. neformalni dogovor.

Za otroka lahko skrbi sorodnik ali prijatelj (kinship carer, v nadaljevanju: skrbnik sorodnik) na podlagi dogovora med staršem in skrbnikom sorodnikom brez soglasja ali vednosti države članice. Sorodnik lahko biva na Škotskem ali drugje.

b. namestitev s strani lokalnega organa, ki je odgovoren za otroka (v skladu s členom št. 25 zakona o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act 1995)).

Kadar ni nikogar, ki bi lahko skrbel za otroka ali starš soglaša s tem, da je otrok zaupan v varstvo državi članici, mora lokalni organ, ki je pristojen za otrokovo dobrobit, oceniti potrebe otroka in upoštevati stališča vseh udeleženih, vključno s sorodnikom ali prijateljem (skrbnikom sorodnikom) in otrokom, preden pripravi načrta za otroka, skrbnik in lokalni organ pa morata skleniti pisni sporazum. Izvedejo se vsaj policijski in zdravstveni pregledi.

c. odločba na podlagi zaslišanja otroka. Zakon o zaslišanju otroka (Škotska) iz leta 2011 (Children’s Hearings (Scotland) Act 2011)

Na zaslišanju otroka je imenovan lokalni organ, ki je odgovoren za otroka. To je običajno lokalni organ na območju, kjer otrok prebiva. Starši in druge osebe s starševsko odgovornostjo imajo pravico, da se zaslišanja udeležijo. Zaslišanja se lahko udeležijo tudi drugi bližnji sorodniki.

Otrok se lahko napoti na zaslišanje, kjer se sprejme odločitev o bivališču otroka. Na to odločitev se je mogoče pritožiti pred grofijskim sodiščem (Sheriff court). Če se sprejme odločitev o namestitvi otroka pri sorodniku, se šteje, da sta skrbnik in njegovo premoženjsko stanje ustrezna, poleg tega pa mora skrbnik soglašati s skrbjo za otroka.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Lokalni organ, ki je pristojen za otroka, mora pripraviti oceno sorodnika skrbnika. Če sorodnik prebiva na območju, kjer je pristojen drug lokalni organ, se ta ocena lahko pripravi v sodelovanju z lokalnim organom, kjer skrbnik prebiva, če oba lokalna organa s tem soglašata.

Lokalni organ, ki je odgovoren za otroka, preveri ustreznost sorodnika in je tudi v prihodnosti odgovoren za zagotavljanje ustreznosti sorodnika. To pomeni, da bo lokalni organ, odgovoren za otroka, sorodnika obiskal več kot enkrat oziroma bo pridobil informacije od lokalnega organa v kraju, kjer sorodnik biva. Bistveno je, da oba lokalna organa tesno sodelujeta in tako zagotovita, da je ocena čim bolj zanesljiva.

Pri skrajšanem ocenjevanju obstaja tveganje, da se namestitev prekine, ker ne izpolnjuje potreb otroka. Poleg tega je treba pripraviti celovito oceno, da se zagotovi ustrezna podpora otroku in sorodniku, ko se otrok preseli k njemu. To velja tudi v primeru, če se sprejme odločitev o otrokovi premestitvi v drugo državo.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

V uredbi 11 iz svežnja uredb o rejniških otrocih (Škotska) iz leta 2009 (Looked after Children Regulations (Scotland) 2009) so določena splošna načela, ki jih lokalni organi morajo upoštevati.

Lokalni organ otroka ne sme namestiti k skrbniku sorodniku, če ni prepričan, da:

(a) je namestitev v otrokovo korist;

(b) je namestitev otroka k določenemu skrbniku sorodniku v otrokovo korist;

(c) je določen skrbnik sorodnik po oceni iz člena 3 uredbe 10 ustrezna oseba za varstvo otroka;

(d) je upošteval vse informacije, ki so mu bile na voljo pri opravljanju njegovih dolžnosti v skladu z odstavki 1 do 5 člena 17 zakona iz leta 1995;

(e) je skrbnik sorodnik sklenil pisni sporazum z lokalnim organom v skladu z uredbo 12; ter

(f) je skrbnik sorodnik sklenil pisni sporazum o zadevah, opredeljenih v Prilogi 4, z lokalnim organom.

V okviru postopka ocenjevanja so opravljeni vsaj policijski in zdravstveni pregledi v primeru kratkoročnih odločitev, lokalni organ, ki je odgovoren za otroka, pa pripravi celovito oceno v primeru dolgoročnejših odločitev do enega leta. Ocena vključuje tudi oceno, ali je skrbnik ustrezen za varstvo otroka, tj. ali je skrbnik ustrezna oseba, pa tudi, ali so njegove bivanjske razmere ustrezne za varstvo otroka.

Model ocenjevanja na področju skrbništva sorodnikov bi moral jasno upoštevati potrebe otroka poleg zmožnosti skrbnika sorodnika, da jih izpolni. Zato bi ga bilo treba povezati s pregledom prvotnih ureditev v skladu z naslednjimi roki:

• po treh dneh;

• po šestih tednih;

• pravočasna priprava ocene skrbnika sorodnika do pregleda po 4,5 meseca.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Rejniška družina na Škotskem je rejniška družina, ki vključuje vsaj eno odraslo osebo, ki so jo lokalni organ, zasebna ali prostovoljna rejniška agencija rekrutirali, odobrili in registrirali kot ustreznega skrbnika, če so lokalni organ, zasebna ali prostovoljna rejniška agencija registrirani pri inšpektoratu za varstvo (Care inspectorate), ki pri njih opravlja vsakoletne preglede z vidika nacionalnih standardov varstva.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Ne. Na Škotskem je taka ureditev opredeljena kot skrbništvo sorodnikov. Skrbnik sorodnik na Škotskem je:

i) oseba, ki je z otrokom v krvnem sorodstvu oziroma je z otrokom v sorodu prek zakonske zveze ali civilnega partnerstva, pri čemer stopnja sorodstva ni predmet omejitev;

(ii) oseba, ki je otroku znana in s katero je imel otrok že prej vzpostavljen odnos. Sem lahko spadajo tudi tesni prijatelji ali ljudje, ki otroka dobro poznajo prek rednih stikov ali jih je mogoče obravnavati kot del otrokove mreže.

Pojem sorodstva ni omejen na določeno skupino ali kategorijo.

Zadnja posodobitev: 03/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.