Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Za namestitev otroka v rejništvo se zahteva soglasje. Kadar je center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine naprošen, da poda soglasje k čezmejni namestitvi otroka v rejništvo, se kot osrednji organ za člen 56 vedno posvetuje z osrednjim uradom za delo, socialne zadeve in družino kot organom, pristojnim za dobrobit in pravno varstvo otrok ter za socialno skrbništvo.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Strokovno priporočilo, ki ga izda osrednji urad, je za center zavezujoče.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Center zahteva predložitev zadostnih informacij in relevantne dokumentacije v zvezi s postopkom in se nato glede namestitve posvetuje z osrednjim uradom. Kadar naj se otrok namesti v vzgojno-varstveno ustanovo, je specifična naloga osrednjega urada otroku zagotoviti mesto v primerni vzgojno-varstveni ustanovi na Slovaškem.

Osrednji urad nato centru izda priporočilo v zvezi s primerom, in če naj se otrok namesti v vzgojno-varstveno ustanovo, v zvezi s točno določeno ustanovo, v katero se otrok namesti.

Praviloma center zahteva informacije in dokumente v zvezi s sodnim postopkom in odločbe, ki so jih sodišča že sprejela v zvezi s člani otrokove družine, ter razloge za namestitev v rejništvo, mnenja psihologov ali socialnih delavcev ter druga strokovna mnenja.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Zakon št. 36/2005 o družini navaja, da če starši ne skrbijo ali niso sposobni skrbeti za mladoletnega otroka in če je to v interesu mladoletnega otroka, lahko sodišče odloči o namestitvi otroka v rejništvo pri fizični osebi, ki je izrazila interes, da postane rejnik, ter izpolnjuje zahteve. Rejnik je dolžen mladoletnemu otroku zagotavljati enako oskrbo, kot jo zagotavljajo starši. Rejnik ima pravico, da mladoletnega otroka zastopa in njegovo premoženje upravlja le v običajnih zadevah. Med rejniško oskrbo starši mladoletnega otroka uveljavljajo zgolj tiste starševske pravice in dolžnosti, za katere rejnik ni odgovoren. Kadar rejnik meni, da odločitev v zvezi s temeljno zadevo, ki jo sprejme zakoniti skrbnik mladoletnega otroka, ni združljiva z interesom slednjega, lahko tako odločitev predloži v presojo sodišču. Starši imajo pravico do stikov z otrokom, ki je bil nameščen v rejništvo. Če se starši in rejnik ne uspejo dogovoriti o uveljavljanju navedene pravice, o zadevi odloči sodišče na podlagi zahteve bodisi staršev bodisi rejnika. Pri odločanju o namestitvi mladoletnega otroka v rejništvo sodišče določi obseg dolžnosti vzdrževanja, ki jih imajo starši ali druge fizične osebe, ki so dolžne vzdrževati otroka, ter od njih zahteva plačilo preživnine organu za otrokovo dobrobit in pravno varstvo.

Slovaško pravo poleg rejništva priznava še drugo obliko nadomestne oskrbe (imenovano „nadomestna osebna oskrba“), ki pa se ne šteje za rejništvo. Pri namestitvi mladoletnega otroka v nadomestno osebno oskrbo da sodišče prednost sorodnikom mladoletnega otroka, če izpolnjujejo zahteve.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Pri oceni rejnika družinsko razmerje ali stopnja sorodnosti nista pomembna. Vendar se lahko zgodi, da se v rejništvo namesti tudi otrok, ki je v sorodu z rejnikom, če slednji izpolnjuje zakonske zahteve. V tem primeru so lahko v „rejniški družini“ tudi sorodniki.

Zadnja posodobitev: 22/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.