Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali v vaši nacionalni zakonodaji obstaja obveznost predhodnega posvetovanja in pridobitve soglasja pred čezmejno namestitvijo otroka? Navedite morebitne izjeme.

Za vse namestitve otrok v domove, ki niso njihovi lastni, se zahtevata predhodno posvetovanje in soglasje. Če se otrok namesti pri starših ali pri osebah, ki imajo skrbništvo nad otrokom, se predhodno posvetovanje in soglasje ne zahtevata.

2 Če sta predhodno posvetovanje in soglasje potrebna, s katerim organom se je treba posvetovati in kateri poda soglasje?

Socialna služba občine, v katero se namesti otrok.

3 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi).

Bistveni predpogoj za soglasje je ocena, ki jo izvede odbor za socialno varstvo, v kateri ugotovi, da je namestitev v rejništvo v interesu otroka. Izhodišče za katero koli oceno, ali je namestitev v interesu otroka ali ne, bi morala biti otrokova povezava s Švedsko, npr. ali ima otrok družabne stike s starši ali sorodniki na Švedskem oziroma Švedska predstavlja otrokovo nacionalno ali kulturno ozadje. Isto se smiselno uporablja tudi za namestitev v tujini. Nadaljnja zahteva za soglasje k namestitvi v rejništvo na Švedskem ali k odločitvi o namestitvi v tujini je, da se, kolikor je mogoče, ugotovi otrokovo stališče do namestitve. Poleg tega je soglasje odbora za socialno varstvo odvisno od otrokovega skrbnika, in če je otrok dopolnil 15 let, od otrokovega strinjanja z ukrepom. Preden se sme dati soglasje, je treba preiskati pogoje o posameznikovem domu in pogoje za oskrbo v danem domu, prav tako pa mora imeti otrok dovoljenje za prebivanje, če se je to potrebno.

Odbor za socialno varstvo bi moral takšno preiskavo z namenom pridobitve morebitnega soglasja izvesti takoj in jo dokončati v največ štirih mesecih. Preiskave se lahko podaljšajo za določen čas, če za to obstajajo posebni razlogi. Da se preiskava lahko izvede, mora tuji organ v spisu navesti, kateri posamezni dom zadeva zahteva za namestitev.

Odbori za socialno varstvo, ki so odobrili namestitev v rejništvo na Švedskem, niso odgovorni za stroške, nastale v zvezi z namestitvijo, npr. življenjske stroške otroka ali prejemke za rejniško družino.

4 Kaj je „rejniška družina“ v skladu z nacionalno zakonodajo vaše države članice?

Pojem „rejniška družina“ v švedski zakonodaji ne obstaja. Vendar je otroke mogoče namestiti v družinske domove. Poglavje 3 oddelka 2 zakona o socialnih storitvah (2001:937) opredeljuje „družinski dom“ kot posamezni dom, ki v imenu odbora za socialno varstvo sprejme otroke v stalno oskrbo in izobraževanje ali odrasle v oskrbo in nego ter ki te dejavnosti ne opravlja poklicno.

5 Ali pojem „rejniška družina“ zajema sorodnike ali ne? Če je odgovor pritrdilen, katere?

Švedski pojem „družinski dom“ zajema otrokove sorodnike. Vendar odboru za socialno varstvo ni treba dati soglasja ali sprejeti posebne odločitve glede oskrbe za namestitve v posamezne domove, ki pripadajo enemu od otrokovih staršev ali drugi osebi, ki ima skrbništvo nad otrokom.

Zadnja posodobitev: 27/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.