Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag

1. Flytt utomlands

Om två personer har anförtrotts vårdnaden måste de även, i princip, fastställa bostadsorten genom ömsesidig överenskommelse. Denna princip om ömsesidig överenskommelse gäller utan begränsningar, dvs. även om barnet flyttar inom Österrike, särskilt om flytten innebär en väsentlig förändring i barnets liv. I synnerhet om bostadsorten flyttas till ett annat land måste den förälder som önskar flytta utomlands dessutom inhämta medgivande från den andra föräldern, eller godkännande från domstol. Domstolen måste ta hänsyn både till barnets bästa och föräldrarnas intresse.

Om en förälder har anförtrotts den huvudsakliga vårdnaden genom ett domstolsbeslut eller en överenskommelse har han eller hon ensamrätt att besluta om bostadsort i enlighet med ordalydelsen i § 162.2 i den österrikiska civillagen (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Därmed krävs inget godkännande för flyttning inom Österrike.

Enligt aktuell rättspraxis måste dock den förälder som har den huvudsakliga vårdnaden under dessa omständigheter – särskilt när barnets flytt är en viktig fråga – även informera den andra föräldern och ta barnets bästa i beaktande. Dessutom bör inte ett byte av bostadsort i väsentlig grad påverka den andra förälderns utövande av vårdnad. Denna begränsning gäller särskilt vid flyttning utomlands.

Detsamma gäller fosterföräldrar som har vårdnaden, vilket dock sällan händer i praktiken eftersom vårdnaden vanligen förblir hos barn- och ungdomsmyndigheten.

2. Placering på institution eller hos fosterföräldrar

En placering med samtycke från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) kräver inga vidare åtgärder. En placering utan samtycke från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna är dock föremål för domstolsprövning som en nödåtgärd i den mening som avses i lagen.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Se svaret på fråga 1.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter)

Ansökan om samråd ska skickas till behörig domstol eller barn- och ungdomsmyndighet (Kinder- und Jugendhilfeträger) via centralmyndigheten. Om en barn- och ungdomsmyndighet ansvarar för samrådsförfarandet gäller följande villkor:


Villkor

Erforderliga handlingar

Magistrat der Stadt Wien (kommunförvaltningen för staden Wien)

Amt für Jugend und Familie (ungdoms- och familjekontoret)

Gruppe Recht (juridiska tjänster)

Rüdengasse 11

1030 Wien, Österrike

 • Nödvändigt för barnets bästa.
 • Den begärande myndigheten samtycker till att stå för kostnaderna.

Hänvisning till § 46 i lagen om internationella familjerättsförfaranden (Internationales Familienrechtsverfahrensgesetz, IntFamRVG)

Amt der Ober-österreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Oberösterreich)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit

(direktoratet för samhälle, sociala frågor och hälsa)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (avdelningen för stöd till barn och ungdomar)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Österrike

kjh.post@ooe.gv.at

https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/

 • Nödvändigt för barnets bästa.
 • Samtycke till att stå för kostnaderna.
 • Omsorgsplats finns tillgänglig.
 • Medgivande från den berörda institutionen.
 • I förväg fastställd bosättningsstatus.
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan den begärande medlemsstaten (typ, omfattning och betalning) och den anmodade medlemsstaten (tillsyn över institutionen).
 • Den begärande medlemsstatens erkännande av yrkesstandarder i Oberösterreich.
 • Angivande av behörig myndighet i den begärande medlemsstaten samt kontaktuppgifter.
 • Den institution där den underåriga ska placeras (adress).
 • Datablad med information om den underåriga, föräldrar, syskon, vårdnadshavare.
 • En översikt av stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Typ av placering som föreslås och anledningar till detta.
 • Utlåtanden, diagnoser, rapporter, utvärderingar.
 • Protokoll från förhör med den underåriga.
 • En sammanfattning av de biologiska föräldrarnas rätt till kontakt.
 • Formellt samtycke från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna.
 • Bevis på sjukförsäkring eller befintlig socialförsäkring.

Amt der Salzburger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Salzburg)

Referat Kinder- und Jugendhilfe (enheten för stöd till barn och ungdomar)

Fanny-von-Lehnert-Strasse 1

Postfach 527

5010 Salzburg, Österrike

soziales@salzburg.gv.at

 • Avtal med den institution där placeringen ska ske.
 • Skriftligt avtal om att den begärande myndigheten ska stå för kostnaderna.
 • Medgivande från omsorgsgivare och den behöriga lokala barn- och ungdomsmyndigheten när det gäller placering.
 • Angivande av behörig myndighet i den begärande medlemsstaten samt kontaktuppgifter.
 • Den institution där den underåriga ska placeras (adress, kontaktinformation).
 • Datablad med information om den underåriga, föräldrar, syskon, vårdnadshavare.
 • En översikt av stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Uppgifter om anledningarna till den föreslagna placeringen, inbegripet bakgrundsinformation och en beskrivning av problemet.
 • Medicinska/psykiatriska utlåtanden, diagnoser, utvärderingar.
 • Protokoll från förhör med den underåriga.
 • En sammanfattning av de biologiska föräldrarnas rätt till kontakt.
 • Formellt samtycke från vårdnadshavaren.
 • Domstolsbeslut.
 • Intyg E109 (bevis på sjukförsäkring) eller bevis på befintlig socialförsäkring.
 • En kopia av den underårigas e-kort.
 • Datum för placeringen och planerad varaktighet.

Amt der Steiermärkischen (delstatsregeringens kontor i Steiermark)

A11 Fachabteilung (A11 utredningsavdelning) – Soziales und Arbeit, Referat Kinder- und Jugendhilfe (sociala frågor och arbete, enheten för stöd till barn och ungdomar), Bereich Recht und Gewaltschutz (arbetsgruppen för rättsliga frågor och skydd mot våld)

Hofgasse 12/1/115

8010 Graz, Österrike

abteilung11@stmk.gv.at

 • Nödvändigt för barnets bästa.
 • Den begärande medlemsstaten står för kostnaderna.
 • Samtycke har getts av vårdnadshavarna.
 • Domstolsbeslut.
 • Medicinska utlåtanden.
 • Överlämnanderapport från behörig begärande myndighet (bakgrund, nuvarande social situation och familjesituation, beskrivning av problem och resurser, socialarbetarens slutsats och prognos, uppnående av mål, kortfattad bedömning).

Amt der Tiroler Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Tyrolen)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (avdelningen för stöd till barn och ungdomar)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck, Österrike

 • Den begärande medlemsstaten står för kostnaderna.
 • Medgivande från institutionen.
 • Stödplan, bakgrund och problembeskrivning är av yttersta vikt.

– Uppgifter om den underåriga.

– Uppgifter om föräldrar.

– Uppgifter om syskon.

– Uppgifter om vårdnadshavare.

– Uppgifter om stöd som hittills tillhandahållits.

 • Relevanta rapporter, psykologiska bedömningar osv.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavarna.
 • Bevisat samtycke från det underåriga barnet som vårdas, såvida inte ett förhör anses vara olämpligt på grund av barnets ålder eller (bevisade) mognadsgrad.
 • Bevis på den underårigas sjukförsäkring.
 • En kopia av den underårigas identitetshandling.
 • Skriftligt medgivande från den institution där placeringen ska ske.
 • Angivna orsaker enligt nedan:

– Varför just denna institution?

– I förekommande fall, anledning till att behovet av stöd är brådskande.

 • Startdatum och planerad varaktighet för stödet.
 • Framtida situation för den underåriga vid återvändande.

Amt der Vorarlberger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Vorarlberg)
Landhaus
Römerstrasse 15
6901 Bregenz, Österrike

Abteilung Soziales und Integration (avdelningen för sociala frågor och integration)

soziales-integration@vorarlberg.at

 • Medgivande från institutionen där placering ska ske/fosterfamiljen.
 • Samtycke till att stå för kostnaderna.
 • Den behöriga begärande myndigheten och kontaktuppgifter.
 • Önskad institution/fosterfamilj (adress).
 • Uppgifter om den underåriga och föräldrarna.
 • Vårdnadsavgörande med följande anmärkning: Med placeringen av ... vid/hos ... överförs ansvaret för vård och uppfostran till institutionen/fosterfamiljen.
 • Stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Anledning till placeringen; avtalad stödplan; framtida utsikter.
 • Utlåtanden/diagnoser från psykiater/psykolog för barn och ungdomar.

Anmärkningar

 • Förhör med den underåriga.
 • Samtycke från vårdnadshavarna.
 • Bevis på sjukförsäkring.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Niederösterreich)

Gruppe Gesundheit und Soziales (hälsa och sociala frågor)

Abteilung Jugendwohlfahrt (avdelningen för stöd till ungdomar)

Landhausplatz 1,

3109 St. Pölten, Österrike

 • Nödvändigt för barnets bästa och/eller en referensperson för barnets bästa finns i Niederösterreich.
 • Skriftligt samtycke till att stå för kostnaderna.
 • Lämplig omsorgsplats.
 • Medgivande från institutionen i fråga.
 • Erkännande av yrkesstandarder i Niederösterreich.
 • Regelbunden översyn av stödplanen, inbegripet mål för uppfostran, utförd av den begärande myndigheten.
 • Uppgivande av kontaktperson om det blir nödvändigt att avsluta åtgärden.
 • Aktuella rapporter om fysisk, känslomässig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling.
 • Aktuella medicinska utlåtanden.
 • Kopior av den underårigas väsentliga handlingar, e-kort.
 • Uppgifter om läkemedelsbehandling.
 • Stödplan, inbegripet stöd som hittills tillhandahållits.
 • Problembeskrivning, social och psykologisk diagnos, fastställande av mål, åtgärdens varaktighet och prognos.
 • Protokoll från förhör med den underåriga angående den planerade åtgärden.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavaren.
 • Avtal om hur eventuell umgängesrätt ska struktureras.

Amt der Burgenländischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i

Burgenland)

Landesregierung

Abteilung 6 – Soziales, Gesundheit, Familie, Sport (avdelning 6 –

sociala frågor, hälsa, familj, idrott)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Österrike

 • Nödvändigt för barnets bästa.
 • Samtycke till att stå för kostnaderna.
 • Medgivande från institutionen eller omsorgsgivaren.
 • Angivande av behörig myndighet och behörighetsförklaring.
 • Uppgifter om den underåriga.
 • Information om det problem som föreligger (anledning till placeringen, målsättningar, utlåtanden, utvärderingar, intyg, domstolsbeslut).
 • Förklaring om samtycke från vårdnadshavarna.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Vi vill framhäva två saker när det gäller begreppet ”fosterförälder” i österrikisk lagstiftning. Om det rör sig om föräldraansvar är fosterföräldrarna de personer som (helt eller delvis) vårdar och uppfostrar barnet. Den befintliga eller avsedda relationen mellan fosterföräldrarna och barnet är liknande den mellan biologiska föräldrar och barn (§ 184 i ABGB). Villkor och bestämmelser för hur barn- och ungdomsmyndigheterna kontrollerar vilka personer (eller par) till vilka (endast) vård och uppfostran kan anförtros anges i lagstiftningen i var och en av Österrikes nio delstater.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

I österrikisk lagstiftning kan begreppet ”fosterförälder” med avsikt ges en vidsträckt tolkning. Förutom mor- och farföräldrar, som har en särskild ställning enligt § 178 i ABGB, kan vilken (annan) släkting som helst vara en fosterförälder om han eller hon tillhandahåller vård och uppfostran av barnet (helt eller delvis) och, åtminstone, har för avsikt att skapa ett förhållande till barnet liknande det hos en biologisk förälder. Huruvida sådana personer omfattas av kontroll från barn- och ungdomsmyndigheterna fastställs i lagstiftningen i var och en av Österrikes nio delstater. I allmänhet undantas nära släktingar som mor- och farföräldrar och föräldrarnas syskon från sådana kontroller.

Senaste uppdatering: 28/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.