Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

I praktiken måste centralmyndigheten hos den lokala barnaskyddsmyndigheten ta reda på vilka möjligheter som finns att placera ett barn.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Centralmyndigheten ger sitt godkännande efter samråd med den lokala barnaskyddsmyndigheten. Godkännandet beviljas informellt i form av ett skriftligt yttrande från centralmyndigheten.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Centralmyndigheten kontaktar den lokala barnaskyddsmyndigheten (en kommunal myndighet med utökade befogenheter), som i sin tur fastställer om och var ett barn kan placeras (genom att fastställa om outnyttjad kapacitet finns hos fosterföräldrar eller i institutioner).

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Om ingen av föräldrarna själva kan ta hand om sitt barn kan domstolen placera barnet hos en förmyndare (om föräldrarna har fråntagits sitt föräldraansvar, om föräldraansvaret är begränsat eller ingen av föräldrarna är i livet) eller fosterförälder, eller om barnet kan omhändertas av ”en annan person”. Fosterföräldern och förmyndaren har rätt till mycket specifika sociala förmåner. ”En annan person” har inte rätt till sådana förmåner.

Fosterföräldern är skyldig och bemyndigad att personligen ta hand om barnet. Vid uppfostran av barnet tar fosterföräldern på lämpligt sätt på sig föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Fosterföräldern är skyldig och bemyndigad att fatta beslut endast om barnets dagliga angelägenheter, att företräda barnet i dessa angelägenheter och att förvalta barnets tillgångar. Fosterföräldern måste informera barnets föräldrar om väsentliga frågor som rör barnet. Om omständigheterna så kräver fastställer domstolen ytterligare rättigheter och skyldigheter för fosterföräldern.

Om barnet inte kan placeras i någon av de ovan beskrivna vårdformerna kan domstolen besluta att barnet ska placeras på institution.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Ja, många fosterföräldrar i Tjeckien är släktingar till barnet. Graden av släktskap och andra begränsningar definieras inte på något sätt i tjeckisk fosterbarnslagstiftning.

Senaste uppdatering: 28/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.