På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

För att staten, via de lokala myndigheterna, ska kunna placera ett barn i en fosterfamilj måste den handla i enlighet med 1989 års barnalag (Children Act 1989). Placeringen sker i så fall enligt avsnitt 20 i den lagen, enligt vilken den lokala myndigheten under vissa omständigheter är skyldig att ta emot ett barn, eller enligt ett domstolsbeslut om omhändertagande enligt avsnitt 31 i samma lag. Barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla placeringsbeslut som lokala myndigheter fattar enligt lagstiftningen i England. I Care Planning, Placement and Case Review (England) Regulations 2010 (nedan kallad 2010 års förordning) föreskrivs att när det gäller barn som placeras eller tas om hand av den lokala myndigheten ska denna så långt det är praktiskt möjligt komma överens om omvårdnadsplanen med en av barnets föräldrar och/eller en person som inte är barnets förälder men som har föräldraansvar för barnet, eller om ingen sådan person finns den person som tog hand om barnet omedelbart före den ansvariga myndighetens placering av barnet. För ett barn som är 16 år eller äldre och som går med på att placeras av den lokala myndigheten ska man enligt 2010 års förordning komma överens om omvårdnadsplanen med barnet självt.

Vid privata fosterhemslösningar måste den lokala myndigheten fastställa huruvida barnets välbefinnande skyddas och främjas på ett tillfredsställande sätt. I enlighet med sina skyldigheter enligt avsnitt 67 i 1989 års barnalag ska myndigheten också fastställa hur lämpliga de olika privata fosterhemslösningarna är. För att lyckas med detta föreskrivs det i Children (Private Arrangements for Fostering) Regulations 2005 (nedan kallad 2005 års förordning) att det privata fosterhemmet ska underrätta den lokala myndigheten senast sex veckor innan placeringen inleds. Om placeringen ska inledas inom sex veckor ska den lokala myndigheten dock underrättas med en gång. Varje person som tar hand om ett barn i ett privat fosterhem bör underrätta den lokala myndigheten så snart som möjligt efter placeringen. Den lokala myndigheten ska besöka boendet och tala med de föreslagna fosterföräldrarna, andra medlemmar av hushållet och barnet, och om möjligt besöka och tala med barnets föräldrar och varje annan person med föräldraansvar för barnet. Den lokala myndigheten ska så långt det är möjligt fastställa de olika uppgifter som anges i bilagorna till 2005 års förordning.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Om ett barn placeras av en lokal myndighet måste samråd ske och godkännande inhämtas i enlighet med avsnitt 20 i 1989 års barnalag, dvs. föräldrarna och andra som har föräldraansvar för barnet måste godkänna placeringen och bekräfta att kriterierna för att ta emot barnet är uppfyllda. Alternativt kan barnet placeras av en lokal myndighet i enlighet med ett domstolsbeslut om omhändertagande. I båda fallen måste den lokala myndigheten följa 1989 års barnalag och framför allt 2010 års förordning. Så långt det är praktiskt möjligt måste den lokala myndigheten få barnets föräldrar eller någon annan person som har föräldraansvar för barnet, eller barnet självt när detta är lämpligt med tanke på barnets ålder, att godkänna omvårdnadsplanen. I omvårdnadsplanen ska det anges hur den lokala myndigheten ska tillgodose barnets behov.

Vid en privat fosterhemsplacering blir den privata fosterföräldern ansvarig för den dagliga omsorgen om barnet på ett sätt som främjar och skyddar barnets välbefinnande. Det övergripande ansvaret för att skydda och främja fosterbarnets välbefinnande ligger dock fortfarande hos föräldern eller någon annan person med föräldraansvar. Lokala myndigheter godkänner eller registrerar inte formellt privata fosterföräldrar. Lokala myndigheter har dock en skyldighet att försäkra sig om att välbefinnandet hos ett barn som är, eller kommer att bli, placerad i ett privatfosterhem inom deras område skyddas och främjas på ett ändamålsenligt sätt. Det är den lokala myndighet i vars område det privat fosterhemsplacerade barnet bor som har rättsliga skyldigheter gentemot barnet. I 2005 års förordning åläggs föräldrar, eller en person med föräldraansvar, samt privata fosterföräldrar och andra parter som (direkt eller indirekt) deltar i den privata fosterhemsplaceringen av barnet att underrätta den lokala myndigheten om en föreslagen eller faktisk privat fosterhemsplacering. Dessutom bör skolpersonal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra relevanta yrkesutövare underrätta den lokala myndigheten om privata fosterhemsplaceringar som de får kännedom om, om de inte är säkra på att den lokala myndigheten har underrättats eller kommer att underrättas om dem.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Vid en lokal myndighets placering av ett barn fastställs tidsfristerna för processen för att planera omvårdnaden i 2010 års förordning, men inte när beslutet om placeringen ska meddelas. Omvårdnadsplanen måste utarbetas innan den lokala myndigheten placerar barnet eller, om detta inte är praktiskt genomförbart, inom tio arbetsdagar från det att placeringen inleds. Placeringen ska granskas av den oberoende granskningstjänstemannen (Independent Reviewing Officer). Ansvarig myndighet ska granska ärendet inom 20 dagar räknat från den dag barnet omhändertogs. En andra granskning ska genomföras senast tre månader efter den första granskningen, och ytterligare granskningar ska genomföras med högst sex månaders mellanrum. Granskningarna utförs av den socialarbetare som ansvarar för barnet (som utses av ansvarig myndighet). Av granskningarna ska det framgå att det har genomförts samråd med barnet och andra parter, inklusive, i förekommande fall, fosterföräldrarna, barnets skola eller förskola, läkare eller annan relevant person.

I 2005 års förordning fastställs tidsfrister för underrättelser, bedömning och det fortlöpande kravet för en lokal myndighet att försäkra sig om att välbefinnandet hos barn som är privat fosterhemsplacerade skyddas och främjas. En person som föreslår att ett barn ska placeras i ett privat fosterhem måste underrätta lämplig lokal myndighet om förslaget senast sex veckor innan den privata fosterhemsplaceringen ska inledas. Om placeringen ska inledas inom sex veckor ska myndigheten underrättas med en gång. En person, inklusive en förälder eller annan person med föräldraansvar för ett barn, som är eller inte är (direkt eller indirekt) inblandad i placeringen av barnet måste dessutom underrätta lämplig lokal myndighet om placeringen så snart som möjligt efter det att den har genomförts. Den lokala myndigheten måste besöka det privata fosterhemmet inom sju dagar från underrättelsen om placeringen. Den lokala myndigheten ska bedöma placeringen eller den föreslagna placeringen. Lokala myndigheter gör därefter uppföljningsbesök. Besöken ska göras med högst sex veckors mellanrum under placeringens första år och med högst tolv veckors mellanrum under placeringens andra år och åren därefter.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I den engelska lagstiftningen används begreppet fosterfamilj när en lokal myndighet placerar ett barn hos en fosterförälder. Detta är en person som har godkänts av en registrerad fosterbarnsförmedling, efter att personen, med hushåll, har bedömts som lämpliga att fungera som fosterhem för ett barn eller en ung person som har omhändertagits av staten. En fosterbarnsförmedling kan bedöma och godkänna vilken person som helst som de anser lämplig. Som ett led i bedömningsprocessen bedömer förmedlingen alla hushållsmedlemmars potentiella påverkan på eller bidrag till fosterhemsplaceringen. Varje medlem av hushållet som inte har godkänts som fosterförälder förväntas bli föremål för poliskontroller. Resultatet av dessa kontroller kan påverka bedömningen av hushållets lämplighet.

I enlighet med artikel 66 i 1989 års barnalag föreligger en privat fosterhemsplacering när en person som inte är barnets förälder, har föräldraansvar för barnet eller är en släkting till barnet (enligt definitionen i avsnitt 105 i 1989 års barnalag, dvs. en far- eller morförälder, syskon, morbror/farbror eller moster/faster (biologisk hel eller halv eller ingift släkting) eller styvförälder kan inte vara en privat fosterförälder) ger ett barn yngre än 16 år (yngre än 18 år om barnet har en funktionsnedsättning) omvårdnad och logi i sitt eget hem. Ett barn anses inte privat fosterhemsplacerat om den person som tar hand om dem har gjort detta i mindre än 28 dagar och inte har för avsikt att fortsätta ta hand om dem. Undantag till denna definition anges i bilaga 8 till 1989 års barnalag. Såvida inte den unga personen har en funktionsnedsättning i den mening som avses i 1989 års barnalag upphör den privata fosterhemsplaceringen vid 16 års ålder. Om personen bor kvar fortsätter dock föreskrifterna i Replacement Children Act 1989 Guidance on Private Fostering att gälla vid övergången till den informella omvårdnad som tillhandahålls av familj och vänner.

Den privata fosterföräldern blir ansvarig för barnets dagliga omvårdnad. Föräldern fortsätter att ha föräldraansvaret för barnet. Lokala myndigheter godkänner eller registrerar inte formellt privata fosterföräldrar. Den lokala myndigheten på den ort där barnet bor har dock en skyldighet att försäkra sig om att välbefinnandet hos ett barn som är, eller kommer att bli, placerad i ett privatfosterhem inom deras område skyddas och främjas. I enlighet med 2005 års förordning ska den lokala myndigheten vid sin bedömning bedöma samtliga aspekter av den privata fosterhemsplaceringen och avgöra huruvida placeringen är lämplig. Om den lokala myndigheten finner att välbefinnandet hos ett barn i ett privat fosterhem inte skyddas eller främjas på ett tillräckligt sätt ska myndigheten vidta åtgärder för att se till att barnet tas om hand av sin förälder (eller annan person med föräldraansvar) eller släkting och avgöra huruvida den behöver utöva någon av sina lagstadgade funktioner i förhållande till barnet.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Staten placerar endast barn hos släktingar via den lokala myndigheten om släktingarna har genomgått bedömningsprocessen för fosterhemsplacering och har godkänts som lämpliga fosterföräldrar av en panel som har sammankallats av en tillhandahållare av fosterhemstjänster. Gruppen ”familj och vänner” utgör ungefär 18 % av alla fosterföräldrar i England. Kontrollen av dessa är inte lika hård som av andra fosterföräldrar. Även om de får ekonomiskt stöd för att ta hand om ett barn förväntas de inte ta hand om barn som de inte är släkt med. Vem som helst som antingen är släkt med eller har en anknytning till barnet kan bli fosterförälder.

Vid en privat fosterhemsplacering kan fosterföräldern tillhöra den utvidgade familjen, t.ex. vara en kusin eller gammelmoster/gammelfaster. En person som är släkt enligt definitionen av släkting i 1989 års barnalag, dvs. en mor- eller farförälder, syskon, morbror/farbror eller moster/faster (biologisk hel eller halv eller ingift släkting) eller styvförälder, betraktas inte som privat fosterförälder. En privat fosterförälder kan vara en vän till familjen, en förälder till en vän till barnen eller en person som barnets familj inte tidigare känner och som är villig att ta emot ett fosterbarn i sitt hem. För att omhändertagandet ska betraktas som en privat fosterhemsplacering måste barnet dock vara yngre än 16 år (yngre 18 år om det har en funktionsnedsättning) och ges omvårdnad och logi under minst 28 dagar.

Senaste uppdatering: 02/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.