Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag

Det finns förfaranden för förhandssamråd och erhållande av samtycke innan gränsöverskridande placering av ett barn sker i Frankrike enligt artikel 56 i förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, kallad Bryssel IIa-förordningen (Bruxelles II Bis). Tillämpningen av dessa förfaranden beskrivs i justitieministeriets cirkulär av den 28 oktober 2005 om förordningens ikraftträdande (cirkulär nr CIV/03/05; nr NOR JUS C 05 20 191 C).

Förutom i fall där placering sker hos en förälder finns inga undantag från dessa förfaranden eftersom myndighetsingripande det enligt fransk lagstiftning krävs ett vare sig beslutet om placeringen har fattats inom ramen för ett administrativt förfarande med godkännande från myndighetens juridiska handläggare eller i ett rättsligt sammanhang.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Byrån för lagstiftningsfrågor och rättsliga frågor (Byrå K1) vid direktoratet för skydd av ungdomar (Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, DPJJ) har utsetts till Frankrikes centralmyndighet på detta område. Byrån måste därför rådfrågas inom ramen för samrådsförfarandet och förfarandet för samtycke så snart man överväger att placera ett barn från en annan medlemsstat (som anslutit sig till förordningen) i Frankrike.

Handlingarna kan skickas

• per e-post: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr,

• per post, till följande adress:

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (bureau K1 – pôle international)

13 place Vendôme 75001 Paris, Frankrike.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter)

När en medlemsstat som anslutit sig till Bryssel IIa-förordningen planerar en placering i Frankrike måste centralmyndigheten i den anmodande medlemsstaten lämna in följande till centralmyndigheten i Frankrike:

  • Uppgifter om den underårigas civilrättsliga ställning.
  • Identitets- och kontaktuppgifter för de personer som har föräldraansvar för den underåriga.
  • Identitetsuppgifter för de personer som utsetts till fosterföräldrar eller uppgifter om den föreslagna barnomsorgsinstitutionen.
  • En översikt av den underårigas individuella situation och familjesituation (bl.a. fullständig bakgrund och de senaste händelserna).
  • De åtgärder som den anmodande myndigheten har vidtagit för att förbereda placeringen.
  • Upplägg för den föreslagna placeringen (varaktighet och hantering av rätten till korrespondens, utflykter, besök och logi).
  • Upplägg för hur den föreslagna placeringen ska finansieras.
  • Upplägg för hur uppföljning av placeringen ska organiseras och hur eventuella tillbud ska hanteras.
  • Den begärda placeringens varaktighet.

När centralmyndigheten i Frankrike har mottagit dessa handlingar genomför den alla nödvändiga kontroller genom att upprätta kontakt med behörig departementsfullmäktige. Svarstiden kan variera beroende på fallets komplexitet.

I fråga om tidsfrister gäller följande:

Dessa handlingar måste inlämnas innan barnet placeras i Frankrike, i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Under alla förhållanden bör handlingar inlämnas så långt i förväg som möjligt i förhållande till det föreslagna datumet för placeringen för att inte försena det faktiska datumet för placeringen.

När det gäller ansökningar om förnyelse av pågående placeringar ska dessa skickas till centralmyndigheten i Frankrike minst två månader innan placeringen upphör.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I fransk lagstiftning definieras fosterfamilj som ”en person som mot betalning, regelbundet och utan avbrott, tar emot underåriga barn och ungdomar under 21 i sitt hem” samt ”alla personer som är bosatta på den adressen” (artikel L. 421-2 i lagen om sociala åtgärder och familjer, Code de l’action sociale et des familles). Ett officiellt godkännande från departementsfullmäktige krävs för att bli utsedd till fosterfamilj.

I fransk lagstiftning erkänns dock även begreppet ”pålitlig tredje part”. Detta är en person som barnet anförtros till som inte tillhör familjen och som erhåller ett bidrag motsvarande kostnaden för barnets uppehälle.

Slutligen föreskrivs enligt lag även placering hos en familjemedlem när en sådan placering godkänts i ett administrativt eller rättsligt sammanhang. Dessa två förfaranden avses i artikel 375-3.2 i civillagen.

Inom ramen för genomförandet av Bryssel IIa-förordningen omfattas alla dessa scenarier av samma bestämmelser och kräver förhandssamråd med och samtycke från centralmyndigheten i Frankrike.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Enligt den vida tolkning som ges företräde inom ramen för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen omfattar begreppet ”fosterfamilj” även den underårigas familjemedlemmar. Följaktligen kräver beslut om placering hos familjemedlemmar, andra än den underårigas föräldrar, förhandssamråd med centralmyndigheten i Frankrike.

Senaste uppdatering: 31/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.