På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Del VIIIA i 2009 års barnalag (Children Act 2009) införlivar de särskilda förfaranden och skyldigheter som ratificerats genom 1996 års Haagkonvention. I konventionen föreskrivs samarbete mellan stater i mål där barn placeras i alternativ vård utomlands, t.ex. fosterhemsplacering eller andra långsiktiga lösningar, med undantag av adoption.

Framför allt krävs enligt avsnitt 93M i 2009 års barnalag att en rapport ska inges till en annan fördragsslutande stats centralmyndighet om vårdnadsbyrån överväger att placera barnet i en annan fördragsslutande stat (i den mening som avses i artikel 33 i konventionen) eller överväger att samråda med denna (i enlighet med artikel 56 i Bryssel IIa-förordningen).

Frågor om godkännande, hänskjutanden och vilka förfaranden som ska tillämpas beror i hög grad på omständigheterna i det enskilda fallet och barnets aktuella situation. Om den planerade placeringen avser ett barn som redan omfattas av ett beslut om omhändertagande som Högsta domstolen (Supreme Court) har meddelat måste en talan om erkännande eller verkställighet av beslutet väckas i Högsta domstolen enligt kapitel IV i konventionen.

I avsnitt 67 i barnalagen föreskrivs dessutom att ingen får avlägsna ett barn från Gibraltar med stöd av ett beslut om omhändertagande utan skriftligt samtycke från alla personer som har föräldraansvar för barnet eller utan Högsta domstolens tillstånd.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Se ovan.

I avsnitt 93K i Care Act 2009 anges att en centralmyndighets uppgifter enligt konventionen i Gibraltar huvudsakligen ska utföras av justitieministern.

När det gäller artiklarna 24, 26 och 28 i konventionen omfattar hänvisningen till myndigheter även Högsta domstolen.

När det gäller artikel 35.2 i konventionen omfattar hänvisningen till myndigheter även vårdnadsbyrån (Care Agency).

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Vid en ansökan till domstol följer vi de förfaranden som föreskrivs i Haagkonventionen och domstolens rättegångsregler (Family Proceedings (Children) (1996 Hague Convention) Rules 2011).

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Begreppet fosterfamilj definieras inte i 2009 års barnalag. Däremot definieras ”fostervårdgivare” (foster carer) och ”fostervård” (fostering).

Med ”fostervårdgivare” avses en person som godkänts av vårdnadsbyrån i fostervårdssyfte.

Med ”fostervård” avses omhändertagande av ett barn som behöver tas om hand av en annan person än barnets förälder, adoptivförälder eller släkting eller en annan person som har föräldraansvar för barnet.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

I Gibraltar omfattar begreppet ”fosterfamilj” inte släktingar eller vänner som tar hand om barnet. Detta kallas placering hos familj/vänner och betraktas som placering hos personer med anknytning till barnet.

Senaste uppdatering: 04/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.