Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Italiensk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om det förfarande för föregående samråd och godkännande som föreskrivs i artikel 56.1 i förordning (EG) nr 2201/2003. I enlighet med de allmänna bestämmelserna kräver placeringen av ett barn (dvs. placering hos andra personer än föräldrarna) ett ingripande av behörig rättslig myndighet.

Vid bedömningen av placeringen av ett barn i Italien enligt artikel 56 i ovannämnda förordning rekommenderas samråd med Italiens centralmyndighet för att få den information eller hjälp som behövs (justitieministeriet, ungdoms- och samhällsavdelningen, centralmyndighet, via D. Chiesa 24, 00136 Rom, tfn +39 06 6818.8535, e-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it).

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Placeringar kräver ett ingripande av den rättsliga myndigheten. Om det inte finns några särskilda regler på området rekommenderas samråd med Italiens centralmyndighet innan en placering görs. Om det inte finns några nationella regler för gränsöverskridande placeringar måste de italienska domstolarna godkänna sådana placeringar i analogi med det omsorgssystem som anges i artikel 4.2 i lag nr 184 från 1983. De italienska domstolarna måste därför involveras för att man ska kunna placera ett barn i Italien.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Det finns inga särskilda regler.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I nationell lag definieras inte begreppet ”fosterfamilj”, som närmast motsvarar ”famiglia affidataria” i italiensk lag. Denna institution regleras dock av lag nr 184 från 1983. I denna lag definieras ”famiglia affidataria” som en familj (ett par med eller utan gemensamma barn eller ensamstående personer) som ansvarar för omsorgen om ett barn som har förlorat sina biologiska föräldrars hjälp och skydd.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Enligt nationell lag (se artikel 2 i lag nr 184 från 1983) kan en minderårig som tillfälligt saknar en lämplig familjemiljö anförtros en annan familj, eventuellt tillsammans med andra minderåriga, eller en ensamstående person, eller en familjeliknande gemenskap, för att säkra barnets välbefinnande, skolgång och lärande. Om en lämplig familjeplacering inte kan genomföras kan barnet placeras på en offentlig eller privat vårdinstitution, helst i den region där barnet bor. I avsaknad av en rättslig definition avses med fosterfamiljer i regel andra personer än barnets föräldrar. I nationell lagstiftning görs i detta avseende ingen skillnad mellan släktingar och andra personer. När ett barn avlägsnas från sin familj måste domaren emellertid först fastställa om barnet kan placeras hos släktingar. Om detta inte går kan domaren överväga att placera barnet hos personer som inte är släktingar.

Senaste uppdatering: 22/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.