Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Innan ett beslut om gränsöverskridande placering av ett barn måste samråd ske med behörig familjedomstol (bāriņtiesa) i det territorium där barnet ska placeras och dess godkännande inhämtas.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

En plan för placering av ett barn ska anmälas till Lettlands justitieministerium, som diskuterar frågan om godkännande med behörig familjedomstol.

Godkännande från den behöriga familjedomstolen är inte ett krav om föräldrarnas vid tidpunkten för barnets placering fortfarande har vårdnaden om barnet eller om vårdnaden formellt har överförts till en annan person.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Lettlands justitieministerium är den centrala kontaktpunkt i placeringsfrågor som avses i artikel 56 i förordningen. Varje begäran om placering av barn vidarebefordras till behörig myndighet i Lettland som utfärdar placeringsbeslut.

Förteckning över obligatoriska handlingar:

1. Information om barnets rättsliga ställning och kopior på alla domstolsbeslut, samt en lettisk översättning av dessa.

2. Information om varför barnet ska avlägsnas från familjen, samt en lettisk översättning.

3. Kopia av barnets födelsebevis.

4. Information om barnets behov (hälsotillstånd, utbildning, känslomässiga behov, och vilka språk som kan användas för att kommunicera med barnet), samt en lettisk översättning.

5. Ett intyg på att barnet har gått i skola eller förskola och uppgifter ur barnets patientjournal (läkarundersökningar, vaccinationer och diagnoser), samt en lettisk översättning.

6. Information om den person eller familj som barnets ska placeras hos.

*Om en utländsk myndighet inte har namngett en specifik person som barnet ska placeras hos i Lettland (eftersom barnet har starka band till Lettland), hjälper en familjedomstol till att hitta en lämplig förmyndare eller fosterfamilj i Lettland.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I Lettland kan barn som inte tas om hand av sina föräldrar placeras hos en fosterfamilj eller ställas under förmyndarskap.

En fosterfamilj är en familj som tar hand om ett föräldralöst barn eller ett barn som inte tas om hand av sina föräldrar till dess att barnet kan återvända till föräldrarna, eller till dess barnet adopteras eller ställs under förmyndarskap.

En förmyndare övertar alla föräldrarättigheter och allt föräldraansvar, och företräder barnet i ärenden som rör barnets person eller tillgångar.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

En släkting till barnet, eller en person som inte är släkt med barnet men som av familjedomstolen anses kunna fullgöra en förmyndares uppgifter, kan utses till barnets förmyndare.

En släkting som är villig att ta hand om barnet kan utses till förmyndare om han eller hon har den förmåga och de egenskaper som krävs för att fullgöra åliggandena som förmyndare.

Senaste uppdatering: 07/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.