Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Myndigheten för socialtjänststandarder (Social Care Standards Authority), som utsetts till Maltas centralmyndighet, är ansvarig myndighet på detta område. Se svaret på fråga 3 nedan.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Myndigheten för socialtjänststandarder (Social Care Standards Authority), som utsetts till Maltas centralmyndighet, är ansvarig myndighet på detta område.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

För att registrera en gränsöverskridande placering i Malta måste centralmyndigheten i den anmodande staten begära godkännande från Maltas centralmyndighet. En ansökan ska inges till myndigheten för socialtjänststandarder, som är Maltas centralmyndighet.

Förfarandet går till på följande sätt:

Maltas centralmyndighet tar emot en vederbörligen ifylld ansökningsblankett tillsammans med begärd dokumentation. Ansökan ska inges av centralmyndigheten i den anmodande staten. Alla handlingar måste vara avfattade på maltesiska eller engelska.

Så snart ansökan har tagits emot fastställer centralmyndigheten i Malta vilken typ av placering det rör sig om.

Centralmyndigheten i Malta översänder ansökan och dokumentationen till relevant behörig myndighet i Malta, t.ex. Aġenzija Appoġġ (myndigheten för skydd av barn), beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I alla ärenden bedömer de behöriga myndigheterna ansökningarna utifrån sin sakkunskap. De tar särskilt hänsyn till utbildningsaspekter/pedagogiska aspekter, rättsligt stöd, psykosociala/psykiatriska aspekter, barnets säkerhet/skydd.

Centralmyndigheten i Malta kan därefter meddela beslutet från den maltesiska behöriga myndigheten om den gränsöverskridande placeringen av barnet till centralmyndigheten i den anmodande staten. Placeringen får inte påbörjas förrän centralmyndigheten i Malta har gett sitt godkännande. Centralmyndigheten i den anmodande staten meddelar därefter ett startdatum för den gränsöverskridande placeringen till centralmyndigheten i Malta.

Bland annat följande handlingar måste inges tillsammans med ansökan:

a)    En kopia på moderns, faderns och barnets (barnens) nationella id-kort/pass.

b)    Barnets (barnens) födelsebevis.

c)    En förklaring om omsorg och vårdnad.

d)    Övriga handlingar som anses nödvändiga.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Begreppet ”fosterfamilj” existerar inte i maltesisk lagstiftning. I artikel 2 i 2007 års lag om fosterhem (2007 Foster Care Act) (kapitel 491 i Maltas lagsamling) definieras emellertid ”fosterhem” som ”en eller fler personer som fått fosterhemsnämndens godkännande att fostra ett barn”. I artikel 2 i lagen om skydd av minderåriga i alternativ omsorg (Minor Protection (Alternative Care) Act) (kapitel 602 i Maltas lagsamling), som kommer att ersätta 2007 års lag om fosterhem när den träder i kraft, definieras också ”fosterhem” som ”en eller fler personer som fått fosterhemsnämndens godkännande att fostra ett barn”.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Begreppet ”fosterfamilj” existerar inte i maltesisk lagstiftning.

Senaste uppdatering: 05/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.