På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Ja – enligt artikel 26 i Children (Northern Ireland) Order 1995 (nedan kallad barnförordningen) är man skyldig att fastställa vilka önskemål och känslor som barnet, föräldrarna eller någon annan med föräldraansvar eller någon annan relevant person har, och att vederbörligen beakta dessa önskemål och känslor vid beslut som rör det barnets välbefinnande.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Den nordirländska lagstiftningen påminner om den lagstiftning som gäller i England och Wales (Children Act 1989). Det finns tre typer av omhändertagande:

• Informella lösningar mellan föräldrar och släktingar utan inblandning från socialtjänsten.

• Frivilliga lösningar mellan föräldrar och den lokala myndigheten (artiklarna 21 och 27 i barnförordningen).

• Beslut om omhändertagande. Ett sådant beslut kan endast fattas efter ansökan till domstol (artiklarna 27 och 50 i barnförordningen).

De privata fosterhemslösningarna liknar dem som tillämpas i England och Wales (se faktabladet om England och Wales).

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Det finns en rad proformaförfaranden för att underlätta utbyte/tillhandahållande av information när en ung person omhändertas och för att fortlöpande granska omhändertagandet.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I barnförordningen definieras inte ”familj”. I barnförordningen definieras ”fosterförälder” som placering av ett barn hos en familj, en släkting till barnet eller någon annan lämplig person i den mening som avses i artikel 27.3 i den förordningen.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Enligt artikel 27.2 a i barnförordningen får ett barn placeras hos

i) en familj,

ii) en släkting till barnet, eller

iii) någon annan lämplig person.

Begreppet ”släkting” definieras i artikel 2.2 i barnförordningen som ”ett barns mor- eller farförälder, syskon, morbror/farbror eller moster/faster (biologisk hel eller halv släkting eller släkting genom äktenskap eller registrerat partnerskap), eller styvförälder”.

Senaste uppdatering: 05/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.