Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag

Ja, föregående samråd och godkännande är obligatoriskt för placering av en minderårig hos en fosterfamilj eller på en institution i Portugal.

Föregående samråd och godkännande behövs inte om barnet har anförtrotts en anhörig, t.ex. en far- eller morförälder, farbror/morbror eller faster/moster eller ett äldre syskon. I så fall räcker det att den myndighet som beslutar om placeringen underrättar den portugisiska centralmyndigheten.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Centralmyndighet i Portugal i den mening som avses i förordning (EG) nr 2201/2003 är

DGRSP – Generaldirektoratet för kriminalvård och återanpassning (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet för rättshjälp och tvistemål (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lissabon (Portugal)

Tfn: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Webbplats

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter)

De olika stegen för att placera ungdomar i Portugal enligt artikel 56 i Bryssel IIa‑förordningen är följande:

(ACP = centralmyndigheten i Portugal)

Steg 1 – ACP:s förhandsgodkännande av placeringen

  • Begäran om förhandsgodkännande från centralmyndigheten i den anmodande staten.
  • Granskning av den dokumentation som ingetts och bedömning av kriterierna och villkoren för placering.
  • ACP:s beviljande eller avslag av begäran om förhandsgodkännande.
  • Rent indikativ tidsfrist: 1–3 månade från mottagandet av all dokumentation som krävs till stöd för begäran, beroende på hur komplicerat målet är.

Steg 2 – Verkställbarhetsförklaring från domstolen

  • En ansökan om erkännande och verkställbarhet inges till domstolen (familje- och ungdomsavdelningen (Juízo de Família e Menores) i det område där fosterfamiljen bor eller institutionen är belägen) av fosterfamiljen, ramverksinstitutionen eller den institution som barnet har anförtrotts. Ansökan måste åtföljas av dokumentation som intygar att ACP har beviljat förhandsgodkännande och av styrkande handlingar med närmare uppgifter om placeringen: varaktighet, insatsplan, en förklaring från fosterfamiljen att de klarar att försörja sig själva.

Eller, alternativt:

Placeringsbeslutet/avgörandet från den administrativa eller rättsliga myndigheten i ursprungslandet översänds till ACP, tillsammans med kompletterande dokumentation med uppgifter om placeringen: varaktighet, insatsplan, en förklaring från fosterfamiljen att de klarar att försörja sig själva.

ACP vidarebefordrar ansökan om att åtgärden ska förklaras verkställbar till åklagarkontoret (Ministério Público) vid behörig domstol, där den officiellt inges för barnets räkning.

  • Domstolen meddelar sitt beslut. Vid en verkställbarhetsförklaring kan domstolen ange institutet för social trygghet (Instituto da Segurança Social, IP) som ansvarig myndighet för övervakningen av genomförandet av åtgärden i Portugal.

Steg 3 – Verkställighet av placeringsåtgärden i Portugal

  • Så snart beslutet om verkställbarhet har meddelats får barnet eller ungdomen komma till Portugal och placeringen kan inledas.
  • Om ansökan om verkställbarhetsförklaring skickades via ACP (och under alla omständigheter om domstolen informerar ACP om sitt beslut), ska ACP vidarebefordra domstolens beslut till sin motpart.
  • Institutet för social trygghet övervakar åtgärden och utarbetar regelbundet rapporter om genomförandet av åtgärden. Rapporterna ska skickas till domstolen och ACP, om domstolen beslutar detta.
  • För en eventuell utvidgning av åtgärden måste ett nytt förhandsgodkännande inhämtas från ACP. Detta följs sedan av resten av stegen ovan.

En förteckning över de handlingar som ACP kräver innan det godkänner placeringen av ett barn hos en fosterfamilj eller på en institution i Portugal finns på engelska på följande länk.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Artikel 12 i lagdekret nr 139/2019 om regler för tillämpning av fosterfamiljsåtgärder i Portugal har följande lydelse:

”1. En fosterfamilj kan vara

a) en enda person,

b) två gifta eller ogifta personer,

c) två eller fler personer med familjeband och boende i samma hushåll.

2. I de fall som avses i punkt 1 b och 1 c ska en medlem av fosterfamiljen utses till ansvarig för fosteromvårdnaden.

3. De personer som avses i punkt 1, och som anförtrotts omvårdnaden av ett fosterbarn eller en fosterungdom, får inte ha någon familjemässig relation till det barnet eller den ungdomen.”

I artikel 6 i detta lagdekret fastställs att institutet för social trygghet och Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ansvarar för fosterfamiljssystemet. De arbetar tillsammans med ramverksinstitutioner som enligt nationell lag utsetts till särskilda solidaritetsorgan eller liknande. Dessa är verksamma inom barn- och ungdomsområdet och har ingått samarbetsavtal med institutet för social trygghet.

I artikel 5.2 i lagdekretet fastställs att de fosterhemsåtgärder som beslutas av domstol ska förvaltas och övervakas av domstol. Domstolen ska utse de särskilda arbetsgrupper för detta ändamål som avses i lag nr 147/99 om skydd av utsatta barn och ungdomar.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Nej, enligt portugisisk lag omfattar begreppet ”fosterfamilj” inte släktingar (jfr artikel 16.3 i lagdekret nr 139/2019, som det hänvisas till i svaret på föregående fråga).

Relevant lagstiftning:

Lagdekret 139/2019

Lag 147/99

Allmän kommentar:

Denna information är inte bindande för den portugisiska kontaktpunkten, domstolarna eller andra organ. Trots den omsorg som lagts ned på att utarbeta informationen måste gällande lagstiftning fortfarande alltid konsulteras.

Senaste uppdatering: 28/01/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.