På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Nationell lagstiftning som gör det möjligt för barn att tas om hand av en släkting (kinship care)

Ett skotskt barn kan tas om hand av en släkting på en mängd olika sätt, bland annat genom något av följande:

a. Genom en informell lösning

Ett barn kan tas om hand av en släkting eller en vän (kinship carer) genom ett avtal mellan föräldern och den som tar hand om barnet, utan medlemsstatens godkännande eller vetskap. Släktingen kan vara bosatt i Skottland eller någon annanstans.

b. Genom placering av den lokala myndighet som är ansvarig för barnet (enligt avsnitt 25 i 1995 års barnlag (Children (Scotland) Act 1995)).

Om det inte finns någon som kan ta hand om barnet eller om föräldrarna samtycker till att barnet omhändertas av medlemsstaten ankommer det på den lokala myndighet som är ansvarig för barnets välbefinnande att bedöma barnets behov. Myndigheten ska ta hänsyn till synpunkter från berörda parter, inklusive släktingen eller vännen (kinship carer) och barnet innan den utarbetar en plan för barnet. Ett skriftligt avtal krävs mellan vårdnadshavaren och den lokala myndigheten. Polis- och hälsokontroller är ett minimikrav.

c. Genom ett beslut från en s.k. barnförhandling (children’s hearing) (enligt 2011 års lag om barnförhandlingar (Children’s Hearings (Scotland) Act 2011)).

Vid förhandlingen anges vilken lokal myndighet som är ansvarig för barnet. Detta är i regel den lokala myndigheten på den ort där barnet bor. Föräldrar och andra personer med föräldraansvar har rätt att delta i förhandlingen. Andra nära anhöriga får också delta.

Ett barn kan hänvisas till en barnförhandling. Vid förhandlingen beslutas var barnet ska bo. Beslutet kan överklagas till sheriffdomstolen (Sheriff Court). Om det beslutas att barnet ska placeras hos en släkting måste släktingen och dennes fastighet anses lämpliga, och släktingen måste samtycka till att ta hand om barnet.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Den lokala myndighet som är ansvarig för barnet ansvarar för bedömningen av den släkting som utsetts att ta hand om barnet. Om släktingen bor i en annan lokal myndighets behörighetsområde kan bedömningen ske tillsammans med den lokala myndigheten på den ort där släktingen bor, om den ansvariga lokala myndigheten godkänner detta.

Den lokala myndighet som är ansvarig för barnet kontrollerar och ansvarar för att släktingen är lämplig. Den lokala myndigheten kan därför komma att besöka släktingen flera gånger och/eller inhämta information från den lokala myndigheten på den ort där släktingen bor. För att bedömningen ska bli så bra som möjlig är det viktigt att det finns en tät kommunikation mellan de båda lokala myndigheterna.

Vid en ofullständig bedömning finns risken att placeringen misslyckas och att barnets behov inte tillgodoses. En omfattande bedömning krävs dessutom för att se till att barnet och släktingen får rätt stöd när barnet flyttar in hos släktingen. Detta gäller även om beslutet innebär att barnet ska flytta utomlands.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

I regel 11 i Looked After Children (Scotland) Regulations 2009 fastställs vilka allmänna principer lokala myndigheter ska tillämpa.

En lokal myndighet får inte placera ett barn hos en släkting förrän den har konstaterat att

a) en fosterhemsplacering är till barnets bästa,

b) placeringen hos den aktuella släktingen är till barnets bästa,

c) den bedömning som avses i regel 10.3 visar att den aktuella släktingen är lämplig att ta hand om barnet,

d) myndigheten har tagit hänsyn till all tillgänglig information som rör fullgörandet av dess skyldigheter enligt avsnitt 17.1–17.5 i 1995 års lag,

e) släktingen har ingått ett skriftligt avtal med den lokala myndigheten enligt regel 12, och

f) släktingen har ingått ett skriftligt avtal med den lokal myndigheten om de frågor som anges i bilaga 4.

Vid beslut om kortvarig placering görs åtminstone polis- och hälsokontroller. Vid beslut om långvarig placering (upp till ett år) gör den lokala myndighet som är ansvarig för barnet en fullständig bedömning. I bedömningen ingår en bedömning av huruvida släktingen är lämplig att ta hand om barnet, huruvida släktingen själv är en lämplig person och huruvida släktingens bostad är lämplig att ta hand om barnet i.

Vid bedömningen av en släktings omhändertagande av ett barn bör hänsyn tas till både barnets behov och släktingens förmåga att tillgodose dessa. Bedömningen bör kopplas till granskningen av den ursprungliga lösningen och ske vid följande tidpunkter:

• Efter tre dagar.

• Efter sex veckor.

• Vid slutförandet av släktskapsbedömningen och i tid för granskningen efter 4,5 månader.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Med fosterfamilj avses i Skottland en familj som består av åtminstone en vuxen som har rekryterats, godkänts och registrerats som lämplig att ta hand om ett barn. Ett sådant beslut fattas av en lokal myndighet eller en privat eller frivillig fosterbarnsförmedling. Dessa är i sin tur registrerade hos den skotska inspektionsmyndigheten för vård- och omsorg (Care Inspectorate). En gång om året görs en kontroll av att de uppfyller de nationella vårdstandarderna.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Nej, i Skottland skulle detta definieras som en släktings omhändertagande av ett barn (kinship care). I Skottland avses med en släkting som tar hand om ett barn

i) en person som är biologiskt släkt med barnet eller släkt genom äktenskap eller ett registrerat partnerskap – utan begränsningar i fråga om hur nära släktskapet måste vara,

ii) en person som barnet känner och som barnet sedan tidigare har en relation till. Detta kan omfatta vänner eller personer som känner barnet väl på grund av att de har regelbunden kontakt med barnet och kan anses vara en del av barnets nätverk.

Släktskapsbegreppet begränsas inte till någon särskild grupp eller kategori.

Senaste uppdatering: 03/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.