Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Godkännande krävs för att placera ett barn i fosterhem. Behörig myndighet enligt artikel 56 är centrumet för internationellt rättsskydd för barn och ungdomar. När denna myndighet ombeds att godkänna en placering samråder den alltid med centralkontoret för arbetsmarknad, sociala frågor och familjen, i dess egenskap av ansvarigt organ för barns välbefinnande och rättsskydd och för socialt förmyndarskap.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Centralkontorets expertrekommendation är bindande för centrumet.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Centrumet begär in tillräcklig information och relevanta handlingar om förfarandet och samråder sedan med centralkontoret om placeringen. Om barnet ska placeras på en barnomsorgsinrättning ankommer det på centralkontoret att hitta en plats för barnet på en lämplig barnomsorgsinrättning i Slovakien.

Centralkontoret utfärdar därefter en rekommendation till centrumet i ärendet och, om barnet ska placeras på en barnomsorgsinrättning, var barnet ska placeras.

Centrumet begär i regel information och handlingar om tidigare domstolsförhandlingar och beslut, om barnets familjemedlemmar, samt skälen till placeringen, utlåtanden från psykologer och socialarbetare och andra sakkunnigutlåtanden.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

I lag nr 36/2005 om familjen anges att om föräldrar underlåter eller inte kan ta hand om ett minderårigt barn får en domstol, om det är till barnets bästa, besluta att placera barnet hos en fysisk person som är intresserad av att bli fosterförälder och uppfyller kraven för detta. Fosterföräldern är skyldig att ge det minderåriga barnet samma omvårdnad som föräldrar. Fosterföräldern har endast rätt att företräda barnet och förvalta hans eller hennes tillgångar i vanliga ärenden. Under fosterhemsplaceringen utövar det minderåriga barnets föräldrar endast de föräldrarättigheter och föräldraskyldigheter som inte tillkommer fosterföräldern. Om en fosterförälder anser att ett beslut i en grundläggande fråga som fattats av ett minderårigt barns vårdnadshavare inte är förenligt med barnets bästa, kan fosterföräldern överklaga beslutet till domstol. Föräldrarna har rätt att interagera med ett barn som har placerats i fosterhem. Om föräldrarna och fosterföräldern inte kan komma överens om utövandet av den rätten avgörs frågan av en domstol på en av föräldrarnas eller fosterförälderns begäran. När en domstol beslutar att placera ett barn i fosterhem fastställer domstolen omfattningen av den underhållsskyldighet som åligger föräldrarna eller andra fysiska personer som är skyldiga att betala underhåll till barnet och kräver att de ska betala underhållet till organet för barns välbefinnande och rättsskydd.

I slovakisk lagstiftning erkänns utöver fosterhemsplacering även en annan form av alternativt omhändertagande av barn (som kallas ”personligt omhändertagande”), men detta räknas inte som fosterhemsplacering. Om ett minderårigt barn ska bli föremål för personligt omhändertagande prioriterar domstolen det minderåriga barnets släktingar, om dessa uppfyller kraven.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Familjetillhörighet eller graden av släktskap är inte relevant vid en fosterhemsplacering. Om en fosterförälder uppfyller kraven kan ett barn dock även placeras i fosterhem hos släktingar. I så fall kan begreppet ”fosterfamilj” omfatta släktingar.

Senaste uppdatering: 22/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.