Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Sverige
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Finns enligt er nationella lagstiftning krav på föregående samråd och godkännande före en gränsöverskridande placering av ett barn? Ange eventuella undantag.

Varje placering av ett barn i ett annat hem än det egna ska föregås av samråd och godkännande. Om barnet ska placeras hos föräldrar eller någon som har vårdnaden om barnet krävs inte godkännande eller samråd.

2 Om krav finns på föregående samråd och godkännande, vilken myndighet är det som är har hand om samrådet och ger godkännandet?

Det är den sociala myndigheten i den kommun som barnet ska placeras i.

3 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännandet (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

En grundläggande förutsättning för godkännande är att socialnämnden bedömer att placeringen är bäst för barnet. Utgångspunkten för bedömningen av om en placering här är bäst för barnet bör vara barnets anknytning till Sverige, såsom att barnet har sociala kontakter med föräldrar eller släktingar här eller har sin nationella eller kulturella bakgrund i Sverige. Motsvarande gäller vid en placering i utlandet. En ytterligare förutsättning för godkännande av en placering här eller beslut om placering i utlandet är att barnets inställning till placeringen så långt det är möjligt har klarlagts. Vidare är det en förutsättning för socialnämndens godkännande att barnets vårdnadshavare och, om barnet fyllt 15 år, barnet samtycker till åtgärden. Innan ett godkännande kan lämnas måste förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet vara utredda och barnet ha uppehållstillstånd, om ett sådant uppehållstillstånd behövs.

Socialnämnden ska bedriva sin utredning inför ett eventuellt godkännande skyndsamt och den ska vara slutförd senast inom fyra månader. Om det finns särskilda skäl, får utredningen förlängas för viss tid. För att utredningen ska kunna genomföras måste den utländska myndigheten i underlaget ange vilket enskilt hem som en begäran om placering avser.

En socialnämnd som har godkänt en placering här i landet ansvarar inte för kostnader som kan uppstå i samband med placeringen, till exempel barnets levnadskostnader eller arvode till ett familjehem.

4 Vad är en ”fosterfamilj” enligt nationell lagstiftning i ert land?

Begreppet ”fosterfamilj” finns inte i svensk lagstiftning. Däremot kan barn placeras i familjehem. Av 3 kap. 2 § Socialtjänstförordningen (2001:937) framgår att med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

5 Omfattar begreppet ”fosterfamilj” släktingar eller inte? Om ja, vilka?

Det svenska begreppet familjehem innefattar alla släktingar till barnet. Det krävs dock inte något medgivande eller beslut om vård från socialnämnden vid en placering i ett enskilt hem som tillhör någon av barnets föräldrar eller annan som har vårdnaden om barnet.

Senaste uppdatering: 15/04/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.