Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Финландия

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Основният действащ документ на политиката е Докладът на правителството на Финландия за правата на човека от 2014 г. (Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, VNS 6/2014 vp), в който се разглеждат начините за укрепване на измерението на основните права на ЕС, включително чрез повишаване на осведомеността за Хартата на основните права на ЕС. В доклада се споменават и докладът на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС и годишният доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права, както и дискусията по тези доклади на равнището на Съвета. Освен това в доклада също така се посочва, че е важно да се повиши осведомеността на гражданите за Хартата. В него се подчертава значението на развитието и използването на съществуващите практически инструменти за съставители, като например насоките и контролните списъци, с цел да се повиши осведомеността за Хартата. Това следва да бъде подкрепено например чрез обучение за докладчиците на ЕС (стр. 38). В становището си относно доклада за правата на човека Голямата комисия на парламента на Финландия подчертава по-специално необходимостта да се повиши осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС (SuVL 6/2014 vp).

Доклад на правителството на Финландия за правата на човека от 2014 г.

Във втория национален план за действие на Финландия относно основните права и правата на човека за периода 2017—2019 г. (Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019) Хартата на основните права на ЕС изрично се посочва като правно основание за целия план за действие (стр. 17) в допълнение към другите източници от значение за основните права и правата на човека. Хартата на основните права е и правно основание за някои отделни проекти за план за действие, като например действие 1.1 Повишаване на капацитета на правителството по въпроси, свързани с основните права и правата на човека, (Valtioneuvoston kapasiteetin kasvattaminen perus- ja ihmisoikeusasioissa) и действие 1.1.1 Укрепване на уменията на държавните служители в областта на основните права и правата на човека (Valtioneuvoston virkamiesten perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistaminen).

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 (Национален план за действие относно основните права и правата на човека за периода 2017—2019 г.)

Обучения по прилагането на Хартата на основните права

  • Програма на правителството за обучение относно основните права и правата на човека (Perus- ja ihmisoikeudet valtioneuvostossa) за държавни служители през пролетта на 2017 г., в рамките на която се разглеждаха и основните права в ЕС, включително раздел относно оценката на въздействието върху основните права и правата на човека;
  • Курс на обучение за длъжностни лица относно основните права и правата на човека в Европейския съюз (Perus- ja ihmisoikeudet Euroopan unionissa), който включва отделен раздел относно Хартата на основните права на ЕС (ежегоден курс на обучение, последно проведен на 30 март 2020 г.);
  • Курс на обучение за длъжностни лица, наречен EU-oikeus pähkinänkuoressa („Правото на ЕС накратко“), в рамките на който също подробно се разглежда Хартата на основните права на ЕС (ежегоден курс на обучение, последно проведен на 10 май 2019 г.);
  • Обучение по защитата на данните и Хартата на основните права на ЕС в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права, Финландския център за правата на човека и финландското Министерство на правосъдието (16 януари 2019 г.);
  • Курс на обучение за длъжностни лица относно критериите за изготвяне на законодателство, включително раздел относно основните права и Хартата на основните права (ежегоден);
  • Сесия за обучение за служители на Постоянното представителство на Финландия в ЕС (Брюксел) относно начина, по който Хартата трябва да се взема предвид в работата на работните групи на Съвета (пролетта на 2019 г., като част от подготовката на Финландия за финландското председателство на Съвета), в сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права и Генералния секретариат на Съвета.
  • През октомври 2019 г. служители от Службата на парламентарния омбудсман посетиха Агенцията на ЕС за основните права (FRA) във Виена като продължение на инициативата на FRA за по-тясно сътрудничество. По време на посещението бяха представени дейностите на Агенцията, по-специално наблюдението на прилагането на Хартата на основните права и ролята на Агенцията при наблюдението и оценката на правата на хората с увреждания и децата. Участниците се споразумяха да развиват допълнително сътрудничеството между агенциите. Кабинетът на министър-председателя организира и други курсове на обучение относно съдържанието и прилагането на Хартата.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

Министерството на правосъдието изготви информационна бележка относно тълкуването и прилагането на Хартата на основните права на ЕС. Информационна бележка беше изготвена за първи път през 2016 г. и актуализирана в началото на 2020 г. Целта на тази информационна бележка е да послужи като инструмент за изготвяне на националното законодателство и формулировките на Финландия по отношение на ЕС, по-специално при оценката на основните права и правата на човека по въпроси, попадащи в обхвата на правото на ЕС. Голяма част от правото на ЕС се прилага на национално равнище, поради което основните права на ЕС също са важна част от изготвянето на националното законодателство. Освен това правото на ЕС често дава възможност за преценка на национално равнище при практическото прилагане на правото на Съюза и при избора на мерки, но тази свобода на преценка трябва да се използва в съответствие с основните права на ЕС.

В информационната бележка се разглеждат въпроси, свързани с обхвата, тълкуването, правните последици и степента на защита на Хартата на основните права на ЕС. При актуализацията беше взета предвид най-новата съдебна практика, като целта по-специално беше по-подробно да бъдат разгледани основните въпроси, свързани с практическите аспекти на изготвянето на законодателство. Към тях се отнасят условията за ограничаване на основните права на ЕС, както и връзката между Хартата и други основни права и права на човека, като например включените в Европейската конвенция за правата на човека и Конституцията на Финландия.

Muistio EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta ja tulkinnasta(„Информационна бележка относно тълкуването и прилагането на Хартата за основните права на ЕС“)  PDF (978 Kb) fi

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Информацията относно докладите и инструментите на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) се предоставя чрез мрежата на правителството за основните права и правата на човека. Освен това в помощ на комуникацията с гражданите ще се публикува министерско прессъобщение относно годишния доклад за основните права.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Курс по изготвяне на законодателство, организиран от Университета в Тампере, включително раздел за оценките на въздействието върху основните права и правата на човека, по-специално относно Хартата на основните права на ЕС (организиран на 8 ноември 2018 г. и 26 ноември 2019 г. и предстоящ за есента на 2020 г.).

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

Изтъкване на значението на Хартата на основните права по случай нейната десетгодишнина: статия, публикувана във вестник Turun Sanomat на 11 декември 2019 г.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.