Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Германия

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Германия

На национално равнище:

В Наръчника за изготвяне на законодателство (Handbuch der Rechtsförmlichkeit), публикуван от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), в който се съдържат препоръки относно формата и изготвянето на предложените от федералните министерства закони и нормативни актове, се казва, че законопроектите, предназначени за привеждане на федералния закон в съответствие с правото на Европейския съюз, трябва да бъдат съвместими с Хартата. Когато такива връзки съществуват, това трябва да бъде обяснено в обяснителния меморандум.

http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/HDR/HDR_node.html

В „Националния план за действие за борба с расизма — Позиции и мерки за справяне с идеологиите на неравенството и свързаната с него дискриминация“ (2017 г.) Хартата на основните права на ЕС изрично се посочва в контекста на правното основание и правната рамка (стр. 12 от превода на английски език). Националният план за действие следва да продължи да се разглежда като установена от федералното правителство рамка, която и в бъдеще ще остане предмет на обмен с гражданското общество.

http://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nationaler-aktionsplan-gegen-rassismus-1145356

Германската съдебна академия (Deutsche Richterakademie) (http://www.deutsche-richterakademie.de/) предлага семинари и конференции относно прилагането на Хартата.

Така например по време на мероприятието „Въведение в европейското право“ на Германската съдебна академия, което е предназначено за съдии и прокурори, се разглеждат основните принципи на правото на ЕС, включително Хартата, и влиянията на правото на ЕС върху националните правни системи.

Конференцията „Административна юрисдикция — ефективна съдебна защита в ежедневната практика“, предлагана от Германската съдебна академия, е предназначена за съдиите в административните съдилища и по време на нея се разглеждат теми, включващи правата на човека в ежедневната съдебна практика.

Хартата е включена в различни учебни програми на Федералния университет за приложни административни науки (Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung) (http://www.hsbund.de/).

Департамент „Обща вътрешна администрация“ включва Хартата в курса за получаване на диплома по „административно управление“. Най-общо казано, основните права и/или правата на човека вече не се разглеждат единствено на национално равнище, а по-скоро се използва цялостен подход, като се вземат предвид всички приложими за Федерална република Германия кодификации на основни права и/или права на човека, т.е. Основният закон (Grundgesetz), Хартата и Европейската конвенция за правата на човека.

В департамент „Федерална полиция“ Хартата се разглежда по време на основната учебна програма като част от модула „Права на човека и демокрация в ЕС“ под заглавието „Европейска защита на основните права“.

В департамент „Федерална криминална полиция“ Хартата е включена в бакалавърската програма, където тя се обсъжда както във връзка със задължението на полицията да зачита при своите действия основните права и правата на човека, така и във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2016 /680.

В департамент „Разузнавателните служби“ Хартата е включена като част от предметите „Европейско и международно право“, „Закон за разузнавателните служби“ и „Конституционно право“.

Федералната агенция по публична администрация (Bundesakademie für die öffentliche Verwaltung — BAköV) (https://www.bakoev.bund.de/DE/00_Home/Functions/StartseitenTeaser/Fortbildung.html) разглежда Хартата по време на основните си семинари относно ЕС. В миналото BAköV е предлагала и семинари относно „Хартата на основните права на ЕС“ като част от поредицата „Специално за ЕС“ (EU Special).

На равнище федерални провинции (подбор):

Познаването и разбирането на Хартата се насърчават на равнище федерални провинции, по-специално в контекста на правното обучение.

Съгласно раздел 5a, точка 2), трето изречение от германския Закон за съдиите (Deutsches Richtergesetz — DRiG) задължителните предмети, които трябва да бъдат включени в юридическите специалности, са основните области на гражданското право, наказателното право, публичното право и процесуалното право, включително връзките с европейското право. Следователно Хартата, на която се прави позоваване в член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), е също така част от учебната и изпитната програма.

Пример за Долна Саксония:

Чрез широкия кръг от теми, които избира за писмените изпити в присъствието на квестор, по-специално за задължителните предмети, Държавната съдебна изпитна служба на Долна Саксония (Landesjustizprüfungsamt) гарантира, че по време на своето обучение студентите изучават европейското право и следователно Хартата на основните права. Същото се отнася и за устните изпити по задължителните предмети, които обхващат теми като защитата на личните данни съгласно член 8 от Хартата и опазването на околната среда съгласно член 37 от Хартата.

В Баден-Вюртемберг правата, свързани със солидарността, гарантирани от член 27 и следващите от Хартата (включително закрила на здравето, семеен и професионален живот, справедливи и равни условия на труд), са тема на различни мероприятия в областта на обучението по управление, обучението на персонала на съвета и здравния мениджмънт. Специализираните конференции, посветени на материалното право, също засягат области, обхванати от Хартата. Примерите включват конференции по правата на грижа (членове 25 и 26), семейните права (членове 9 и 24) и правото на убежище (член 18).

Гарантираните от Хартата права на равенство (недискриминация, културно разнообразие, права на детето, права на възрастните хора и интеграция на хората с увреждания) се разглеждат по време на редица обучения. На равнище федерални провинции, например, се предоставя информация относно правата на хората с тежки увреждания като част от надрегионален курс на обучение по управление. През 2021 г. ще бъде организирано и обучение за представителите на членовете на съдебната система с тежки увреждания.

На 25 май 2016 г. Бременският парламент прие резолюция, озаглавена „Защита на основните права в цяла Европа“ (парламентарен документ 19/370). В нея той подчертава значението на Хартата и призовава Сената да обърне внимание на значението на защитата на основните права на национално и европейско равнище, както и по отношение на европейските партньори (особено в контекста на побратимяването на градове), и да предприеме стъпки, за да гарантира, че защитата на тези права се зачита и прилага.

http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/protokoll/b19l0021.pdf
http://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp19/land/drucksache/D19L0370.pdf

Свободният и ханзейски град Хамбург отдавна е ангажиран в създаването на общество, свободно от дискриминация, и гарантирането на равно участие за всички, независимо от пол, сексуална ориентация, произход, възраст, увреждане, религия или убеждения. В него се изпълняват широк кръг задачи в рамките на този контекст, намерили по-специално отражение в следните рамкови програми и планове на Сената:

 • Програма на федерална провинция Хамбург — Град с кураж: „Предотвратяване и борба с десния екстремизъм“
 • Продължаване на рамковата програма за равенство между половете
 • План за действие на федералната провинция Хамбург за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
 • План за действие за насърчаване на приемането на сексуалното различие и многообразие
 • План за интеграцията на Хамбург
 • Демографски план — Хамбург 2030 г.: По-голям. По-стар. По-разнообразен
 • Откриване и борба с антисемитизма. Разработване на стратегия на федерална провинция за борба и предотвратяване на антисемитизма
 • Продължаване на ефективното действие срещу насилствения салафизъм и религиозния екстремизъм в бъдеще
 • Продължаване на стратегията на Сената за борба с дискриминацията

Свободната провинция Бавария прилага посоченото в член 21 от Хартата право на недискриминация в областта на наказателното преследване, като последователно предприема наказателни преследвания спрямо престъпления, породени от расизъм, ксенофобия и спрямо друг вид унизително поведение. На 1 януари 2017 г. баварската съдебна система създаде Централно звено за борба с екстремизма и тероризма (Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus) към Главната прокуратура на Мюнхен. Това е разследващ орган, който действа както като координиращ орган, така и като вътрешна и външна точка за контакт. За да се засили борбата срещу онлайн престъпленията от омраза, на 1 януари 2020 г. към всички прокуратури бяха създадени специални отдели във връзка със словото на омразата и в баварската съдебна система беше назначен комисар за борба със словото на омразата. Баварската съдебна система разработи по-специално и планове за действие за разрешаване на специфични въпроси, като например борбата срещу престъпленията с антисемитски и дясноекстремистки мотиви.

Освен това баварската съдебна система участва активно в проекта „Работа с Европейската прокуратура на децентрализирано равнище — материали за обучение и правни семинари за прокурори, разследващи съдии и защитници“. Целта на този проект на Академията по европейско право е разработването, заедно с национални и европейски експерти, на набор от материали за обучение относно сътрудничеството с Европейската прокуратура и организирането на национални обучения.

С оглед на обучението на учителите в държавните училища в Райнланд-Пфалц, студентите-преподаватели, по-специално след като преминат програмата за сертифициране на обучението по правата на човека в Университета в Кобленц-Ландау, също се занимават с въпроси в областта на европейското право и съответно — Хартата на основните права.

https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/mrb/zertifikat/Moduluebersicht

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

 • за практикуващите специалисти (законодателни органи, администрация, правоприлагащи органи, съдебни органи, практикуващи юристи)
 • за гражданите

През 2019 г. Федералната агенция за борба с дискриминацията (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) публикува правен доклад за разясняване и разширяване на характеристиките, посочени в Общия закон за равно третиране (Gleichbehandlungsgesetz), като се вземат предвид правата, предоставени от Хартата на основните права на Европейския съюз:

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/rechtsexpertise_merkmalserweiterung_im_agg.html

На равнище федерални провинции (подбор):

Баден-Вюртемберг

През юли 2020 г. Министерството на правосъдието и Европа (Ministerium der Justiz und für Europa) на федералната провинция организира в Карлсруе мероприятие относно „върховенството на закона в Европейския съюз“, за да се отбележи началото на германското председателство на Съвета на ЕС. Мероприятието беше предназначено не само за петдесетината поканени гости от сферите на правосъдието, политиката и правото, но беше отворено и за по-широка аудитория чрез предаване на живо.

През лятото на 2017 г. Министерството на правосъдието и Европа разработи програма, която предоставя на бежанците информация относно върховенството на закона. Целта е по достъпен начин да им бъдат предоставени основни познания за либерално-демократичната конституционна структура на Федерална република Германия. Основните ценности, разглеждани по време на уроците — като демокрация, върховенство на закона, свобода на религията и равенство между половете — също са гарантирани от Хартата.

Със своя проект „Върховенството на закона в класната стая“ Министерството на правосъдието на федералната провинция, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи (Innenministerium) на провинцията, предлага симулационна игра за всички ученици от средните училища във федералната провинция. Целта е учениците да се запознаят с ролята и функционирането на съдебните институции и основните принципи на върховенството на закона, включително гарантирането на основните права.

http://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Service/Projekt_+Rechtsstaat+macht+Schule

Свободна провинция Бавария

В началото на 2016 г. баварската съдебна система постави началото на „правно обучение за бежанци и търсещи убежище лица“, което се предоставя от съдии и прокурори, както и от съдебни служители и пробационни служители. Целта е хората с добри перспективи да останат в Германия да бъдат информирани за основните правила и общите ценности на живота в общността и правния ред в Германия и Европа. Тези ценности включват по-специално ценностите, предвидени в Хартата, както и заложените в Основния закон, върховенството на закона и др. Правното обучение е достъпно и за всички класове по професионална интеграция (класове, предлагани на бежанци и търсещи убежище лица, които не говорят достатъчно добре немски език) в баварските професионални училища. В допълнение към учебните сесии Министерството на правосъдието на провинция Бавария (Staatsministerium der Justiz) публикува образователни материали, в които също са отразени посочените в Хартата ценности.

http://www.km.bayern.de/ministerium/meldung/6078/rechtsbildungsunterricht-vermittelt-rechtsordnung-in-deutschland.html

Свободен ханзейски град Бремен

През последните години Europapunkt Bremen (EPB) (http://www.europapunktbremen.de) — градски информационен пункт на ЕС — организира няколко мероприятия, свързани с Хартата на основните права на ЕС. Хартата и свързаните с нея теми са неразделна част от груповата работа на EPB чрез информационни кампании с различни целеви групи (ученици, студенти и възрастни хора).

През 2017 г. и 2019 г. от отдел „Европа“ в Бремен, в сътрудничество с Европейската комисия, бяха организирани две големи младежки мероприятия под формата на „BarCamps“ и под надслов „Вашият въпрос към Европа“. По време на тези целодневни мероприятия основните права на ЕС бяха активно обхванати.

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

На европейско равнище Академията по европейско право (http://www.era.int/) предлага обучение за съдии и други членове на съдебната система.

Редовното мероприятие на Академията по европейско право „Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз“ предоставя на участниците познания за обхвата и тълкуването на Хартата на основните права на Европейския съюз и за нейното практическо прилагане в националния правен ред, по-специално по отношение на правото на справедлив съдебен процес.

В програмите за обучение и обмен, предлагани от Европейската мрежа за съдебно обучение (http://www.ejtn.eu/), участват много членове на националните съдебни органи, както и тези на равнище федерални провинции.

Германската НПО „Мрежа за борба с трафика на хора“ (Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.— KOK) (http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/) представя и анализира на своя уебсайт, в различни бюлетини и в база данни със съдебна практика, промените в националното, европейското и международното законодателство и текущата съдебна практика. В тези анализи редовно се вземат предвид и се прилагат Хартата и съдебната практика на Съда на Европейския съюз във връзка с Хартата. Предоставената от KOK информация е предназначена за адвокати и консултанти, които се свързват с жертвите на трафик на хора, и за заинтересовани членове на обществеността.

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Германският институт за правата на човека (Deutsches Institut für Menschenrechte) (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) съветва участници от областта на политиката и институциите в сферата на образованието по правата на човека и се ангажира с по-нататъшно въвеждане на образованието по правата на човека в училищната правна уредба, учебните програми и плановете за образование и обучение. Това включва и Хартата.

По проекта „Справедлива мобилност“ (https://www.faire-mobilitaet.de/) на Германската конфедерация на профсъюзите (Deutscher Gewerkschaftsbund), финансиран от Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), сезонни и други мобилни работници от други държави — членки на ЕС, получават информация и съвети по въпроси в областта на трудовото и социалното право. Понастоящем консултанти, които говорят поне един източноевропейски език освен немски, работят в единадесет консултантски центъра. Продължаването на този проект беше включено в закона за прилагане на Директивата относно командироването на работници, която влезе в сила на 30 юли 2020 г. От 1 януари 2021 г. насам проектът „Справедлива мобилност“ се провежда въз основа на законови разпоредби, като обхватът му значително се разшири. Това ще подпомогне и практическото прилагане на основните права съгласно глава IV „Солидарност“ от Хартата.

Министерството на правосъдието и Европа на Баден-Вюртемберг организира редовни мероприятия с участници от ЕС, като например Европейския съюз (http://www.europa-union.de), Европейското движение (http://www.netzwerk-ebd.de), Europe Direct (http://www.ec.europa.eu/germany/services/contact-points_de) и IB (Internationaler Bund) (http://www.internationaler-bund.de).

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

По време на своето председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2020 г. Германия подкрепи защитата на свободата на науката и научните изследвания в международното сътрудничество. Продължаващият ангажимент към основното право на научна свобода (член 13 от Хартата) беше заложен в комюникето на министрите, прието на Конференцията на Европейското пространство за висше образование на 19 ноември 2020 г. и в Бонската декларация за свободата на научните изследвания от 20 октомври 2020 г. Бонската декларация (http://(www.bmbf.de/files/Bonner_Erklaerung_DEU.pdf) е подписана от почти всички държави — членки на ЕС, Европейската комисия и други държави партньори извън Съюза.

Декларацията укрепва споделените ценности на Европейското научноизследователско пространство. Подписалите правителствата приветстват установяването на непрекъснат мониторинг на състоянието на свободата на научните изследвания в техните държави и „осъждат категорично всички нарушения на свободата на научните изследвания, на които ще се противопоставят енергично“.

Алиансът за научна свобода (Allianz der Wissenschaftsfreiheit) (http://www.wissenschaftsfreiheit.de/ueber-uns/), който обединява най-важните научни и изследователски организации в Германия, е ангажиран със свободата на научните изследвания по целия свят и подкрепя Бонската декларация.

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

Германският институт за правата на човека (Deutsches Institut für Menschenrechte) (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/) има връзки с национални и международни сдружения и форуми за сътрудничество в областта на образованието по правата на човека. Това включва Форума за правата на човека (Forum Menschenrechte), отделни неправителствени организации, университети и други национални институции за правата на човека.

Като част от художествения проект „Galley Proof“ („Korrekturfahnen“) (http://www.korrekturfahnen.mozello.eu/) двама художници, Силвия Винклер и Стефан Кьоперл, отправиха към населението покана за обсъждане на различните членове на Хартата, които да „подобрят“ със своя собствена формулировка. За тази цел преамбюлът и 54-те члена на Хартата бяха отпечатани върху множество големи транспаранти и изложени в Щутгарт и Щендал в продължение на няколко дни. Резултатите от художествената кампанията бяха представени на проведената през ноември 2019 г. в Брюксел конференция по повод 10-ата годишнина от влизането в сила на Хартата.

Освен това редица признати образователни институции в областта на гражданското образование се опират на съдържанието на Хартата в своята работа, включително Федералната агенция за гражданско образование (Bundeszentrale für politische Bildung) (http://www.bpb.de/).

Последна актуализация: 24/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.