Добри практики на държавите членки във връзка с Хартата

Гърция

Държавни политики, които насърчават използването и осведомеността за Хартата сред законодателите, администрацията, правоприлагащите и съдебните органи.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Хартата на основните права е неразделна част от правния ред на Гърция, която гръцките съдии разглеждат и по своя инициатива, а въпроси, свързани с нейното нарушаване, могат да бъдат повдигани пред Държавния съвет (Symvoúlio tis Epikrateías) и Върховния съд на Гърция (Áreios Págos). Всички длъжностни лица, и по-специално представителите на полицията, в качеството си на служители на правоприлагащите органи, също така са задължени да прилагат изцяло конституционните, наказателните и процесуалните разпоредби, които защитават правата на човека.

Гърция тясно си сътрудничи с контролните органи на международните организации и прави всичко по силите си, за да гарантира правата на човека. В този контекст тя предприема редовни институционални инициативи, за да бъде ясно, че критериите и ангажиментите, произтичащи от международни конвенции за защита на тези права, като например Хартата на основните права, се зачитат. Типичен пример е Закон 4443/2016 за осигуряване на равно третиране на лицата, независимо от расов или етнически произход, в който директно се посочват изискванията на Хартата на основните права на ЕС, и по-специално член 21 от нея.

Инструменти, които спомагат за по-доброто разбиране на Хартата и случаите, в които тя се прилага

Прокуратурата към Върховния съд (Eisangelía Areíou Págou), в контекста на своето сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), изпраща до всички служби на прокуратурата към апелативния съд (Eisangelíes Efetón) и службите на прокуратурата към първоинстанционния съд (Eisangelíes Protodikón) в Гърция писмени наръчници на Агенцията, ако има такива, и предоставя по електронната поща, след съответното уведомяване на Агенцията от гръцки експерт, връзките на Агенцията, които дават достъп до нейните наскоро публикувани наръчници, свързани с мерки за неотклонение и алтернативни мерки, жертви на престъпления, свързани с насилие, малолетни или непълнолетни лица, защитата на уязвими групи и малцинства и др. Освен това годишният доклад на Агенцията се изпраща по електронната поща до всички служби на прокуратурата към апелативния съд и до службите на прокуратурата към първоинстанционния съд в Гърция.

Освен това, като продължение на сътрудничеството между прокуратурата към Върховния съд (като партньор) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), гръцките прокурори могат да участват в учебни посещения в институции на ЕС, като например Съда на Европейския съюз (CJEU), Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и др.

Накрая, с цел да се предоставят общи насоки за предотвратяване на свързани нарушения на членовете на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) на уебсайта на прокуратурата към Върховния съд се публикуват циркулярни разпореждания от прокуратурата към Върховния съд, които се издават във връзка с решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и са адресирани до гръцките служби на прокуратурата към апелативния съд и службите на прокуратурата към първоинстанционния съд.

Гръцката полиция периодично издава за своите служители по-конкретни разпореждания, наръчници и насоки, отнасящи се до защитата и зачитането на правата на човека.

По-специално съгласно издаденото от началника на гръцката полиция циркулярно разпореждане № 7100/25/14-δ΄ от 8 ноември 2014 г., озаглавено „Преодоляване на расизма, ксенофобията и дискриминацията при извършване на полицейска работа“, държавата, и по-специално различните ѝ органи, са задължени при упражняване на държавна власт да не накърняват човешкото достойнство като цяло, независимо от каквито и да било отличителни белези, които дадено лице може да притежава, както и да предприемат активни мерки за предотвратяване на такова нарушение.

В същото време в Президентски указ 254/2004 относно кодекса за поведение на правоприлагащите органи се определя не само общото задължение за зачитане на човешкото достойнство и защита на правата на човека, но и се дават по-специални разпоредби относно поведението на служителите на правоприлагащите органи при извършване на полицейска работа, винаги от гледна точка на правата на човека.

Служителите на гръцката полиция периодично получават наръчници, като: „Ръководство за добро поведение на гръцката полиция спрямо религиозни и уязвими социални групи“ (Guide of good conduct of the Hellenic Police towards religious and vulnerable social groups), „Словото на омразата: пътища на расизъм в публичното слово“ (Hate speech: routes of racism in public speech), спонсорирани от Министерството на правосъдието (Ypourgeío Dikaiosýnis) с подкрепата на Съвета на Европа, „Полицейски операции при престъпления от омраза срещу лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални (ЛГБТИ) лица“ (Policing of Hate Crimes against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) persons) на Съвета на Европа, „Подходът на публичната администрация в контекста на престъпления по расистки подбуди“ (Public Administration’s approach in the face of racist crime) на Националния съвет срещу расизма и нетолерантността и „Наръчник за междукултурно обучение“ (Handbook of Intercultural Training) на Центъра за изследвания на сигурността.

Във връзка с това следва да се отбележи, че отделите и службите участват в борбата срещу насилието на расова основа, за да да се борят ефективно с насилие, което изглежда има расистки мотиви или произход и е насочено към отделни лица или групи. Освен това в цяла Гърция са създадени служби за борба с домашното насилие с оглед да се отговори ефективно на инциденти, свързани с домашно насилие, и да се защитят жертвите.

По отношение на обучението на полицейските служители по въпроси, свързани със защитата на правата на човека, следва да се отбележи, че учебната програма на училищата за офицери и полицаи на гръцката полиция включва, на основно ниво, модула „права на човека“ като самостоятелен предмет (ориентировъчно учебната програма включва следното: международна защита на основните права; защита на правата в ЕС; органи и носители на основни права; расизъм — ксенофобия; лична свобода и сигурност; закрила на деца, жени и трудови правоотношения; забрана на изтезания; малцинства и др.).

Що се отнася до последващото професионално обучение, служителите на гръцката полиция редовно участват както в Гърция, така и в чужбина в специални обучения и семинари относно законодателната рамка, предвидена за защита на правата на човека (напр. установяване на мотивите за насилие на расова основа; права на човека и полицейска етика; основни права и полицейски етос; подход и управление за уязвими социални групи; борба с домашното насилие и закрила на жертвите и др.).

В допълнение към посоченото по-горе гръцката полиция си сътрудничи с други органи и структури, чиято цел е да се гарантират зачитането и защитата на правата на човека при извършване на полицейска работа [като например Европейския комитет против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) на Съвета на Европа, Работната група на ООН по произволното задържане, Агенцията за основни права (FRA), Националния механизъм за разследване от страна на гръцкия омбудсман (Synígoros tou Políti) на инциденти с произволно задържане, Генералния секретариат за семейна политика и равенство между половете, Гръцката национална комисия по правата на човека (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou), както и НПО — Усмивката на детето, Европейската мрежа за борба с насилието, всички действащи в контекста на управлението на инциденти, свързани с домашно насилие, и др].

Като част от новата стратегия за Хартата Комисията призова държавите членки, наред с другото, да определят звено за връзка по въпросите на Хартата, за да се улеснят координацията и сътрудничеството. Като приема призива от страна на Комисията, Министерството на правосъдието определя, в рамките на самото министерство, звено за връзка за засилване на участието и приноса на министерството за прилагането на Хартата от националните органи. Като звено за връзка е определена дирекция „Права на човека и помилване“ на Министерството на правосъдието. Инициативата се основава на сътрудничество между Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи (Отдел „Право на Европейския съюз“ към Министерството на външните работи), като се има предвид, от една страна, че звеното за връзка има за цел да улесни потока на информация и най-добри практики относно Хартата, а, от друга страна, да координира усилията за разработване на инициативи за ефективното прилагане на Хартата в Гърция. Гърция получи похвала за тази инициатива по време на видеоконференция на работната група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“ (FREMP), като другите държави членки също бяха насърчени да възприемат тази практика.

Освен това беше изпратено писмо до генералния директор на Националното училище за съдии с искане в учебната програма за учебната 2021/2022 г. да бъдат включени курс по Хартата на основните права на ЕС, както и семинари относно нейното практическо прилагане. В отговора си директорът потвърди, че ефективното прилагане на Хартата на основните права на ЕС, с оглед повишаване на доверието и международната роля на Гърция, е отлична инициатива на Министерството на правосъдието, като изтъкна помощта от Националното училище за съдии за тази инициатива. Съгласно получената информация, курсът относно Европейската конвенция за правата на човека и Хартата вече е включен в предварителната учебна програма на всички департаменти на училището. Освен това в сътрудничество с Европейската комисия за 2021/2022 г. са насрочени предназначени за съдии и прокурори семинари за засилване на прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

Накрая, беше създадена работна група по Хартата на основните права на ЕС с представители от Министерството на правосъдието, кабинета на заместник-министър Г. Коцирас, Службата на генералния секретар на Министерството на правосъдието, Генералния секретариат по правни и парламентарни въпроси и отдела „Право на Европейския съюз“ към Специалния правен отдел на Министерството на външните работи.

Тъй като ефективното прилагане на Хартата на основните права на ЕС въз основа на препоръките на Комисията, отразени в нейната нова стратегия, е основен приоритет на Гърция, се разглеждат допълнителни инициативи за изпълнение на тази цел. Например: установяване на механизъм, подпомагащ звеното за връзка с участието на представители от няколко министерства; повишаване на осведомеността и знанията сред служителите в сферата на правосъдието по въпросите на прилагането на Хартата чрез семинари и лекции, изнасяни от специализирани гръцки и чуждестранни юристи, както и съдии от Съда на Европейския съюз (CJEU); непрекъснат мониторинг на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по отношение на развитията в съдебната практика в нейния национален обхват; непрекъснато сътрудничество с други национални органи по правата на човека; допълнителен акцент върху допълването на анализа на регулаторното въздействие, когато става въпрос за разпоредби, свързани с Хартата на основните права, след консултация с министерството, стремящо се към нейното прилагане.

Използване и популяризиране на инструменти, свързани с Хартата, разработени от други държави — членки на ЕС, или от други заинтересовани страни в ЕС

Сътрудничество със заинтересовани страни за популяризиране на използването и повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на ЕС

Примери за сътрудничество между правозащитници и национални органи, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

Министерство на правосъдието

Генерален секретариат за семейна политика и равенство между половете

Консултантски центрове за жени, жертви на насилие

Гръцкият омбудсман

Изследователски център за равенство между половете (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — KETHI)

Национален център за социална солидарност (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — EKKA)

Гръцки съвет за бежанците (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Гръцки хелзинкски наблюдател (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Гръцка секция на Amnesty International (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Примери за сътрудничество между национални органи и академични среди, които допринасят за по-добрата осведоменост и използването на Хартата

-

Примери за неправителствени инициативи, които насърчават използването и осведомеността за Хартата във Вашата страна

Гръцкият орган за защита на данните (Archí Prostasías Dedoménon Prosopikoú Charaktíra) действа в условията на специална законодателна рамка за защита на данните. В този контекст, и по-специално при издаване на становища и разглеждане на случаи, Органът се позовава главно на правото в член 8 относно защитата на личните данни от Хартата на основните права на ЕС, както и на свързаното право в член 7 от Хартата, относно зачитането на личния и семейния живот.

Освен това Органът поддържа дългогодишно сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права, а именно органа на ЕС, който на първо място е отговорен за защитата на основните права. Това сътрудничество се състои в подпомагане чрез предоставяне на коментари и превод на съответния наръчник относно защитата на личните данни, издаден от Агенцията, а също така и чрез периодичен принос към съдържанието на тримесечните/месечните доклади, изготвяни от Агенцията, чрез гръцката национална връзка (Дирекция „Законодателна работа, международни правни отношения и международно съдебно сътрудничество“ на Министерството на правосъдието), както и при мониторинга на тези доклади.

И накрая, органът рутинно използва инструменти, разработени от споменатата по-горе агенция, като информационен лист (продукт на сътрудничество между Агенцията и координационната група за надзор на „Евродак“ — с участието на гръцкия орган за защита на данните) за национални органи, отговарящи за въпроси, свързани с убежището, който в момента се превежда от гръцкия орган, за да бъде публикуван на неговия уебсайт и изпратен до споменатите по-горе органи.

Последна актуализация: 25/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.